Regulamin zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków i rozliczania poniesionych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej  

Nr 19/2022 z dnia 29.12.2022 r.

REGULAMIN 

zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków i rozliczania poniesionych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Rozdział I

Podstawa prawna

 

Podstawę prawną uchwalenia niniejszego Regulaminu  stanowią przepisy:

 

 1. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,

 2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny,

 4. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

 

Rozdział  II

Pojęcie i zakres termomodernizacji

 

 1. Termomodernizacja budynku obejmuje wykonanie takich ulepszeń, które umożliwiają zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na  potrzeby podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych, zmniejszenie kosztów ciepła dostarczonego do budynku, całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne, w wysokości pozwalającej na skorzystanie Spółdzielni            z pomocy Państwa przewidzianej w ustawie o wspieraniu termomodernizacji         i remontów.

 

Do robót - ulepszeń przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należą:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów budynku,

 • wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i w pomieszczeniach piwnicznych oraz wymiana drzwi zewnętrznych,

 • modernizacja węzła ciepłowniczego oraz zainstalowanie automatyki sterującej, 

 • modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej w budynku,

 • modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie energii cieplnej,

 • usprawnienie systemu wentylacji,

 • ewentualnie wprowadzenie urządzeń z wykorzystaniem odnawialnych  źródeł energii. 

Rozdział III

Podstawy rozpoczęcia robót termomodernizacyjnych

 

 1. Rozpoczęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez Zarząd Spółdzielni następuje na podstawie pisemnego wniosku użytkowników lokali              w budynku, oraz ujęcia robót termomodernizacyjnych w planie termomodernicacji.

 2. Zarząd Spółdzielni przedstawi wszystkim użytkownikom lokali w danym budynku zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z planowanymi kosztami określonymi na podstawie wstępnego  audytu energetycznego, zakres remontów (gdy występują przy termomodernizacji) na podstawie szacunkowych kosztów oraz sposób finansowania tych prac.

 3. Rozpoczęcie termomodernizacji budynku następuje po:

 1. zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą planu robót termomodernizacyjnych,

 2. uzyskania - pisemnej akceptacji  (oświadczenia) większości (ponad 50% użytkowników lokali w termomodernizowanej nieruchomości) na rozpoczęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz sposób ich finansowania. Użytkownikami lokali są osoby: członkowie Spółdzielni, właściciele lokali niebędących członkami Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Po uzyskaniu zgody Zarząd zleci opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej. 

 1. Realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Zarząd Spółdzielni powierza wykonawcy wybranemu w drodze przetargu.

 

Rozdział IV

Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych

 1. Koszty przedsięwzięć termomodernizacyjnych polegających na robotach budowlanych związanych z ulepszeniem budynku ( modernizacją ), rozlicza się odrębnie na każdy budynek.

 2. Koszty robót budowlanych polegające na  odtworzeniu stanu pierwotnego tj. remontów, obciążają fundusz remontowy Spółdzielni (finansowane są                       z wpływów na fundusz remontowy zaewidencjonowany dla termomodernizowanego budynku)

 3. Na podstawie opracowanego dla danego budynku audytu energetycznego                    i zainwentaryzowaniu wszystkich prac niezbędnych do wykonania przy termomodernizacji Zarząd Spółdzielni dokona podziału oraz wyceny robót zaliczanych do remontów. Wartość prac zaliczonych do remontów jest sfinansowana ze środków funduszu remontowego, jeżeli znajduje się w planie remontów w roku, w którym przystępuje dany budynek przeznaczony do termomodernizacji lub z dodatkowego kredytu. 

 

 1. Sfinansowanie prac modernizacyjnych może nastąpić z:

 1. kredytu bankowego realizowanego w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów,

 2. innych środków.

 1. W imieniu użytkowników lokali w danym budynku Spółdzielnia zaciąga kredyt bankowy bądź pożyczkę na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku.

 2. Kwota przeznaczona na spłatę kredytu (lub części zobowiązania) zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku sfinansowana jest z wpływów na fundusz remontowy zaewidencjonowanych dla danego budynku.

 3. Okres spłaty kredytu bankowego wraz z odsetkami, wysokość rat określa umowa z bankiem kredytującym.

 4. Koszty robót towarzyszących, nie ujętych w kosztorysie robót termomodernizacyjnych, ponoszone są z funduszu remontowego.

 

Rozdział V

Szczegółowe zasady rozliczania kosztów związanych                                     z   termomodernizacją budynków

 1. Rozliczanie kosztów termomodernizacji dla poszczególnych lokali dokonuje się po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię.

 1. Jednostką rozliczeniową służącą do obciążenia poszczególnych lokali kosztami przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 2. Opłaty obciążające poszczególnych użytkowników lokali w danym budynku            z tytułu kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego gromadzone są na wskazanym przez Spółdzielnię koncie bankowym. W przypadku spłaty kredytu wraz z odsetkami z odpisu na fundusz remontowy, opłaty te wnoszone są na konto właściwe dla opłat za użytkowanie lokalu.

 3. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami będzie realizowana z odpisu wnoszonego funduszu na remonty przez użytkowników lokali termomodernizowanego budynku. 

 4. Użytkownicy lokali mogą jednorazowo dokonać spłaty kredytu przypadającego na dany lokal. 

 5. Użytkownicy lokali, którym przysługuje odrębna własność lokali, obciążeni zostaną za prace termomodernizacyjne w wysokości i okresach obowiązujących członków Spółdzielni.

 

Rozdział VI

Inne postanowienia

 1. W przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z ustawą                         o spółdzielniach mieszkaniowych i podjęcia decyzji o zmianie zarządcy nieruchomości, wszyscy właściciele prawa odrębnej własności lokali zobowiązani są do spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię, przypadającego na ich lokale pod rygorem dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego.

 2. W przypadku zbycia  lokalu po zakończeniu termomodernizacji jak i w trakcie jej realizacji, koszty przedsięwzięcia zostają przeniesione na nabywcę lokalu.

 3. W przypadku zbycia lokalu w okresie spłaty kredytu, nabywca lokalu zobowiązany jest do spłaty pozostałej, niespłaconej przez zbywcę kwoty kredytu wraz z odsetkami i kosztami bankowymi, przypadającej na nabyty lokal.

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie Nr 19/2022 z dnia 29.12.2022 r. 

Traci moc Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie Uchwałą Nr 7/2020 z dnia 30.04.2020 r.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.