Statut SM-Kamienna

 

S T A T U T

Spółdzielni Mieszkaniowej

w S u l e c h o w i e

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie zwana dalej Spółdzielnią.
 2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Sulechów.
 3. Terenem działania Spółdzielni są miasta : Sulechów i Kargowa
 4. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

§ 2

 

 1. Spółdzielnia może zrzeszać się w związkach rewizyjnych i organizacjach gospodarczych, tworzyć lub przystępować do tych organizacji dla realizacji celów statutowych.
 2. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
 3. Spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków.

§ 3

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, zwanej dalej „prawem spółdzielczym” oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwanej dalej „ustawą” innych ustaw oraz niniejszego statutu i regulaminów uchwalonych na jego podstawie.

§ 4

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lo­kali o innym przeznaczeniu.

§ 5

 

 1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest :
  1. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  2. zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  3. wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  4. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
  5. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem,

2.   Przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez :

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znaj­dujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
 2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokator­skich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
 3. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własno­ści tych domów,
 4. budowanie lub nabywanie budynków i garaży w celu wynajmowania znajdujących się w tych budyn­kach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
 5. ustanawianie na rzecz członków lokatorskiego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności lokalu
 6. Dla realizacji zadań określonych w § 4 i § 5 Spółdzielnia :
  1. prowadzi działalność inwestycyjną,
  2. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, jak również stanowiącymi wła­sność członków Spółdzielni i osób nie będących członkami Spółdzielni,
  3. zarządza nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości,
  4. prowadzi inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celu Spółdzielni, a w szcze­gólności działalność usługową dla mieszkańców,
  5. Spółdzielnia może być członkiem ogólnokrajowych lub regionalnych związków spółdzielni mieszkaniowych oraz innych organizacji i stowarzyszeń,
  6. prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną,
  7. Spółdzielnia dla realizacji celów statutowych współdziała na podstawie umów z organizacjami spółdzielczymi oraz innymi organiza­cjami społecznymi i gospodarczymi. W szczególności może ona tworzyć z tymi organizacjami spół­dzielnie osób prawnych i spółki prawa handlowego,
  8. Spółdzielnia prowadzi samodzielnie wspólną działalność gospodarczą w interesie swoich członków, na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

 

II. CZŁONKOWIE

§ 6

 1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przysługuje :

1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

4) roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ ekspektatywą własności”.

 1. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
 2. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywy własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
 3. Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni.
 1. POWSTANIE CZŁONKOSTWA

§ 7

 1. Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą :
  1. nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
  2. nabycia ekspektatywy własności ;
  3. zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
  5. upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 ustawy, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, z zastrzeżeniem ust.6.
  6. prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postepowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;
 2. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postepowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Spółdzielni.

§ 8

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków o którym mowa w § 6 ust. 4 właściciela lokalu jest złożenie deklaracji w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Deklaracja zawiera : imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej – jej nazwę siedzibę oraz adres. Forma pisemna dotyczy również zmiany wszelkich danych zawartych w deklaracji członkowskiej.
 2. Właścicieli lokali w poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd w formie uchwały. Przyjęcie w poczet członków powinno być potwierdzone na deklaracji podpisami dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych, z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
 3. Uchwała o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić osobę zainteresowaną pisemnie w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.
 4. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postepowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 1. USTANIE       CZŁONKOSTWA

§ 9

 1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą :
  1. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
  2. zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;
  3. zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;
  4. zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;
  5. wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
  6. rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 ustawy.
 2. Jeżeli członkowi przysługuje w Spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali. Dotyczy to również członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.
 3. Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241ust. 1 i art.26 ustawy.
 4. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, a gdy chodzi o osobę prawna – ze skutkiem od dnia jej ustania.

§ 10

 

 1. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, w przypadku członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, datę uzyskania członkostwa oraz datę ustania członkostwa.
 2. Członek Spółdzielni i jego małżonek ma prawo przeglądać rejestr członków Spółdzielni.
 3. Spółdzielnia może prowadzić rejestr zadłużeń członków wobec Spółdzielni, w tym z tytułu opłat związanych z użytkowaniem lokalu. Informacje z rejestru mogą być udostępniane :
  1. na pisemny wniosek członka odnośnie dłużników danej nieruchomości,
  2. Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 3 oraz udostępnianie informacji z rejestru określa Rada Nadzorcza.

 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW.

A.   Prawa członków .

§ 11

 

 1. Prawa i obowiązki członków wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
 2. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
 1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
 2. prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
 3. prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika,
 4. prawo żądania w trybie przewidzianym w statucie, zwołania Wolnego Zgromadzenia
  i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw,
 5. prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o czasie, miejscu
  i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, oraz
  1. prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, wraz z informacją o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,
  2. prawo zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał w trybie określonym w statucie,
  3. Prawo do otrzymania kopii dokumentów obrazujących działalność statutową i ustawową Spółdzielni i jej organów:
   1. prawo otrzymania kopii uchwał i protokołów obrad organów Spółdzielni,
   2. prawo otrzymania odpisu obowiązującego statutu oraz odpisu regulaminów wydanych na jego podstawie,
   3. prawo otrzymania kopii protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,
   4. prawo przeglądania rejestru członków,
   5. prawo do zaskarżania do sądu uchwał organów Spółdzielni z powodu ich niezgodności
    z przepisami prawa lub Statutu, dobrymi obyczajami, a także uchwał godzących w interesy Spół­dzielni albo mających na celu pokrzywdzenie jej członków,
   6. prawo do odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią w sposób i w terminach określonych w statucie,
   7. prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi ze wszystkich pomieszczeń, urzą­dzeń, usług i świadczeń Spółdzielni zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób nie naruszający zasad współżycia społecznego,
   8. prawo do zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym statutem Spół­dzielni,
   9. prawo żądania zawarcia umowy :
    1. przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
    2. przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,
    3. prawo do informacji odnośnie zmiany wysokości wnoszonych przez niego opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni :
     1. w przypadku opłat zależnych od Spółdzielni co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
     2. w przypadku opłat niezależnych od Spółdzielni co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
    4. prawo do kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat w postępowaniu wewnątrzspółdziel­czym, a po jego wyczerpaniu na drodze sądowej lub bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową lub postępowania wewnątrzspółdzielczego opłaty wnosi się w dotych­czasowej wysokości,
    5. prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją
     i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją
     i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
    6. prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu.
 1. Członkowi przysługują również inne prawa przewidziane prawem spółdzielczym, ustawą lub statutem Spółdzielni.
 2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, czynności tych dokonuje jej przedstawiciel ustawowy.
 3. Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni działają zgodnie z przepisami określającymi sposób ich reprezentacji.

 

§ 12

 1. Członek, zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o których mowa w § 11 ust 2 pkt.6, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, których kopie chce otrzymać. Zarząd wyznacza termin wydania kopii tych dokumentów nie dłuższy jednak niż 7 dni.
 2. Koszty wydania kopii dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 6, za wyjątkiem kopii statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie, ponosi członek występujący o te odpisy.
 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.
 4. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
  1. Uprawnienia przewidziane w §11 ust.1 pkt 6 ppkt a, c i d, nie mogą naruszać przepisów o ochronie

       danych osobowych.

 

 

 

 

 

B.  Obowiązki członków.

 

§ 13

 1. Członek obowiązany jest:
  1. przestrzegać postanowień ustaw, statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
  2. współpracować ze Spółdzielnią nad doskonaleniem jakości i efektywności jej działania,
  3. uczestniczyć w realizacji zadań statutowych Spółdzielni,
  4. wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany.
  5. uiszczać terminowo wymagane opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
  6. zawiadomić Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,
  7. korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nieutrudniający korzystanie z nich innym,
  8. niezwłocznie zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych adresowych, bądź danych dotyczących członkostwa,
  9. korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię i utrzymywać lokal w należytym stanie,
  10. zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowieniu prawa do lokalu lub przydziale,
  11. przestrzegać regulaminu porządku domowego,
  12. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz współdziałać dla ochrony wspólnego mienia i jego zabezpiecze­nia,
  13. niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośred­nio powstaniem szkody,
  14. udostępnić lokal ilekroć jest to niezbędne w szczególności do: przeprowadzenia okresowego bądź do­raźnego przeglądu stanu technicznego wyposażenia lokalu, przeprowadzenia konserwacji, re­montu, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje,
  15. udostępniać lokal w celu zainstalowania urządzeń pomiarowych, dokonywania odczytów urządzeń pomiarowych i dzielących koszty oraz za­stępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni,
  16. udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
  17. ponosić wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności lokali,
  18. uczestniczyć w wydatkach na działalność społeczno-wychowawczą prowadzoną przez Spółdzielnię, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  19. Zachować w tajemnicy wszelkie dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez Spółdzielnię, a w szczególności dane osobowe, informacje dotyczące sytuacji finansowej i gospodarczej Spółdzielni oraz zobowiązań wobec jej kontrahentów,
  20. wykonywać inne obowiązki określone w statucie Spółdzielni.

IV. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE.

§ 14

 1. Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli statut nie stanowi inaczej powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich złożenia.
 2. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
 3. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie pomiędzy członkiem, a Spółdzielnią Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach nie zachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna.
 4. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się kopię uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie czternastu dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.
 5. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały, a jeżeli statut przewiduje jej doręczenie, od dnia otrzymania uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.Odwołanie winno być rozpa­trzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone, co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem,
 6. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Kopię uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie czternastu dni od dnia jej podjęcia.
 7. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okoliczno­ściami.
 8. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem, co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 9. Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ograniczają dochodzenia przez człon­ków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

V.   TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI.

§ 15

 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:
  1. ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących wła­sność (współwłasność) Spółdzielni,
  2. ustanawiać prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu w budyn­kach stanowiących własność (współwłasność) Spółdzielni,
  3. wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu w bu­dynkach stanowiących własność (współwłasność) Spółdzielni.

 

§ 16

 

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

 

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka Spółdzielni albo członka Spółdzielni i jego małżonka.

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa, a Spółdzielnią umowy, o której mowa w ust. 1. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
 4. Do ochrony lokatorskiego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego uprawnia do używania lokalu przez członka i osoby z nim zamieszkujące przez czas nieoznaczony oraz oddania go w najem lub bezpłatne używanie na warunkach określonych w statucie i przepisach prawa.
 6. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, o których mowa w § 62 statutu.
 7. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
 8. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.
 9. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może przysługiwać wyłącznie osobie fizycznej i należeć do jednej osoby albo małżonków.

§ 17

 1. Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczenia opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przysługuje roszczenie do Spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci Spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami.
 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez Spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.

 

§ 18

 

 

Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać :

 1. zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;
 2. przewidywany czas oddania lokalu do używania członkowi;
 3. inne postanowienia określone w statucie.

§ 19

 

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez osobę ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub Spółdzielnię.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w §18 punkty 2 i 6 bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie praw do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej.
 4. Osoba, o której mowa w § 18 ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba o której mowa w § 18 ust. 1, jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
 5. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

 

§ 20

 

 1. W przypadku śmierci osoby, o której mowa § 18 ust. 1 w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom bliskim, które miały wspólnie z osobą o której mowa § 18 ust. 1 w zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 1 staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, o której mowa w art. 10 ustawy.
 3. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.

§ 21

 

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie i statucie.
 2. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 3. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację – przed sądem drugiej instancji członek Spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
 4. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.
 5. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 1 i 4 stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.

§ 22

 

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i art. 161 ustawy, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu poprzez ogłoszenie w siedzibie Spółdzielni oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.
 2. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
 3. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli :

§ 23

 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy.
 2. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
 3. Przepis ust. 2 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 24

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.
 2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 3. Do zachowania roszczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postepowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkiwała z byłym członkiem.
 4. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby które pozostawały w sporze niezwłocznie zawiadamiają o tym Spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
 5. W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są zobowiązane do opróżnienia lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

B.   Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 25

Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

Nabywca zawiadamia niezwłocznie spółdzielnię o nabyciu prawa.

§ 26

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
 3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.
 4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiado­mości istotnych postanowień umowy, niezgodnie z rzeczywistością, jest nieważna.

§ 27

 1. Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni , w terminie jed­nego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
 2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo przysługiwało wspól­nie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 28

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, 11 i 5 ustawy, rażącego lub upo­rczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspól­nej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej może w trybie procesu sądowego żądać sprzedaży własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieru­chomości.

§ 29

 1. W wypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.
 2. Prawo do lokalu nabyte w sposób wyszczególniony w ust.1 Spółdzielnia powinna zbyć w drodze prze­targu w terminie sześciu miesięcy. Spółdzielnia zawiadamia o przetargu poprzez ogłoszenie w siedzibie Spółdzielni i lokalnej prasie.
 3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należno­ści wymienionych w art. 1711 ust. 2 ustawy oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

 

 

§ 30

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

 

 

 

§ 31

 1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne użytkowanie przez osoby albo osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu lub jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne użytkowanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
 2. Umowy zawarte przez członka lub osobę, której przysługuje spółdziel­cze własnościowe prawo do lokalu, w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

 

§ 32

 1. Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego członek bądź osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze prawa do lokalu oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swe od nich wywodzą są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
 2. Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste, z adnotacją o ustanowionych hipotekach.
 3. Postanowienia § 25 do § 32 statutu stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych i garaży.

C.   Prawo odrębnej własności lokali.

§ 33

 1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa taka, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowią­zywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności, a po­nadto powinna zawierać:
  1. zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypada­jącej na jej lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,
  2. inne postanowienia określone w statucie.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
 3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie Spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.

 

§ 34

 1. Z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu powstaje ekspektatywa własno­ści. Ekspektatywa własności lokalu jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo wniesioną częścią, przechodzi na spadko­bierców i podlega egzekucji.
 2. Nabycie ekspektatywy własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.
 3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarial­nego.

§ 35

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez Spółdzielnię lub osobę o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymali tych warunków umowy określonych w § 18 ust. 1 pkt 1 i 5, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej.

 

 

§ 36

 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, albo nabywcy ekspektatywy własności odrębną własność lokalu, w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie w terminie 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia.
 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez osobę, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, które wspólnie z nią ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
 3. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, o których mowa w § 62 statutu.

§ 37

 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszyst­kimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziału w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jed­nym budynkiem stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 38

 1. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy zapisobiercy i licytanta.
 2. Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadze­nia spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42 ustawy Prawo Spółdzielcze stosuje się odpowiednio.

§ 39

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób ra­żący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie nieruchomości wspólnej może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Ko­deksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

 

§ 40

 1. Przepisy § 33 do § 39 stosuje się odpowiednio do domu jednorodzinnego, lokalu użytkowego lub garażu.
 2. Szczegółowe zasady ustanawiania praw do lokali, przeprowadzania przetargów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

D.   Najem lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.

§ 41

 1. Spółdzielnia może wynajmować członkom Spółdzielni i osobom niebędącym członkami Spółdzielni

     ( osobom fizycznym i osobom prawnym ), lokale mieszkalne, użytkowe, garaże oraz lokale o innym

     przeznaczeniu.

 1. Zasady wynajmowania lokali wymienionych w ust. 1 oraz zasady ustalania czynszów najmu określa regula­min uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
 2. Warunki najmu lokali oraz wysokość opłat określone są w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z na­jemcą.
 3. Najemcy lokalu stanowiącego własność Spółdzielni nie przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków i o ustanowienie odrębnej własności lokalu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych ustawą i statutem.

E. Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków

 

§ 42

 1. Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków ustala się na podstawie kolejności numerów dotychczas zawartych umów, określających kolejność przydziału lokali, a następnie wg zgłoszonych wniosków o zawarcie umowy o budowę lokalu.
 2. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 1 członek ma prawo do podpisania umowy o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu.
 3. Po wyczerpaniu ofert o możliwości zawarcia umowy o budowę lokali złożonych osobom wg kolejności o której mowa w ust. 1. Spółdzielnia przedkłada te oferty innym osobom.
 4. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz osoby ubiegającej się o prawo odrębnej własności lokalu na warunkach prawa odrębnej własności lokalu

F. Zamiany lokali.

§ 43

 

 1. Spółdzielnia w miarę możliwości ułatwia dokonywanie zamian cywilnych pomiędzy osobami, którym przysługują własnościowe prawo do lokalu, domu jednorodzinnego oraz właścicieli lokali poprzez zamieszczanie ogłoszeń osób zainteresowanych w siedzibie Spółdzielni.
 2. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.
 3. Członek przyjmujący lokal nabyty w drodze umowy, przyjmuje na siebie rozliczenie roczne lub sezonowe z tytułu opłat za dostarczone media, dla których Spółdzielnia pobiera zaliczki rozliczane w dłuższym okresie czasu, chyba że strony w umowie postanowią inaczej.

VI. KOSZTY BUDOWY LOKALI.

 

§ 44

 1. Osoby ubiegające się o ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, są zobowiązane do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego przez wniesienie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zgodnie z zawartą umową.
 2. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji mieszkaniowych, prowadzonych na zasadach członkowskich, Rada Nadzorcza uchwala zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
 3. Koszty budowy mieszkań i wkłady mieszkaniowe i budowlane ustala się dwuetapowo :
  1. wstępnie – przy zawieraniu umów o budowę lokali, w oparciu o planowany członkowski koszt budowy wynikający ze zbiorowego zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego,
 4. Przy określaniu wkładu mieszkaniowego, budowlanego i kwoty zaliczki na ten wkład stosuje się warunki wynikające z umów kredytowych, w ramach których realizowane było finansowanie kosztów budowy lokalu.
 5. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytku.
 6. Jeżeli na skutek nie wniesienia przez członka w terminie wymaganych wpłat na wkład, Spółdzielnia zaciągnęła kredyt, lub w przypadku rozłożenia na raty wpłaty wkładu jeżeli Spółdzielnia uzyska kredyt na budowę członek ponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą zadłużenia Spółdzielni z tytułu niewnoszenia przez niego wpłat na wkład.

A.   Wkłady mieszkaniowe.

 

§ 45

Wkładem mieszkaniowym jest kwota wnoszona przez osobę ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego według zasad określonych w statucie i umowie o budowę lokalu w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

B.   Wkłady budowlane.

§ 46

 1. Wkładem budowlanym jest kwota wnoszona przez osobę ubiegającą się o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu według zasad określonych w statucie i umowie o budowę lokalu w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadającej na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami.
 2. Osoba ubiegająca się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w kwocie odpowiadającej wartości lokalu ustalonej w wyniku przetargu.
 3. Członek uzyskujący prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w kwocie odpowiadającej wartości lokalu ustalonej w wyniku przetargu.

§ 47

 1. Wkład mieszkaniowy należy wnieść w całości przed zamieszkaniem w lokalu mieszkalnym. Wkład budowlany może być wniesiony w formie zaliczki wpłaconej przed zamieszkaniem i rat płaconych po objęciu lokalu mieszkalnego.
 2. Wysokość wkładu mieszkaniowego i zaliczki na wkład budowlany oraz rat spłaty pozostałej części wkładu budowlanego i terminy dokonywania wpłat określa Zarząd.

C. Rozliczenie z członkami w razie wygaśnięcia prawa do lokalu.

§ 48

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.
 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 1 jest opróżnienie lokalu.
 3. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka Spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest :
  1. wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie;
  2. Z wkładu mieszkaniowego o którym mowa w ust. 3 potrąca się kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
  3. Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wymagany wkład mieszkaniowy oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego te osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
  4. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

§ 49

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest wypłacić osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca uprawnionemu wartość rynkowa ustalana w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.
 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego a wypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
 3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalona w trybie przetargu wpłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargu.

§ 50

 1. Wartość rynkową, o której mowa w § 48 ust. 1 i § 49 ust.1 ustala się na dzień wygaśnięcia prawa na podsta­wie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszty wyceny obciążają osobę uprawnioną.
 2. Z kwot wartości rynkowej lokalu, należnych osobie upraw­nionej, Spółdzielnia potrąca roszczenia wzajemne wobec osoby, której przysługiwało prawo do lokalu z tytułu niewniesionych opłat za używanie lokalu, kosztów ustalenia wartości rynkowej lokali oraz innych niewniesionych opłat, do których wniesienia osoba ta była zobowiązana na mocy postanowień statutu.

§ 51

Szczegółowy tryb rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i bu­dowlanych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

VII. PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI.

§ 52

 1. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest uprawniony do żądania, aby Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.
 2. Członek lub osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, są uprawnieni do żądania, by Spółdzielnia przeniosła na nich własność lokalu.
 3. Najemca lokalu użytkowego w tym garażu, a także najemca pracowni wykorzystywanej przez twórcę, który poniósł w pełni koszty budowy lokalu, albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, jest uprawniony do żądania, by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

§ 53

 1. Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i realizować prace przygotowawcze w zakresie niezbędnym dla zrealizowania złożonych wniosków o przeniesienie własności lokali.
 2. Koszty prac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia własności lokali powinny być rozliczane na osoby wnioskujące przeniesienie na nich własności lokali.
 3. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 54

 1. Osoba wnioskująca zmianę tytułu prawnego do lokalu jest obowiązana wpłacić należności warunkujące zmianę tytułu, w terminie i wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni, w piśmie informującym o rozpa­trzeniu wniosku.
 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesie­nia własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

 1. A.Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 55

 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
  1. spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową lokalu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami ;
  2. jeżeli Spółdzielnia skorzysta z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie odpowiadającej odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa;
  3. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy.
 2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.
 3. W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przeniesienie własności dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.
 4. Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal.

§ 56

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu zgodnie z § 55 jeżeli brak jest uprawnionych małżonka, dzieci i innych osób bliskich, , jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku nie stosuje się art. 15 ust. 6 ustawy oraz uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

 

 1. B.Przeniesienie własności lokalu do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu .

§ 57

 1. Na pisemne żądanie osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez nią:
  1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych
   z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego
   Spółdzielni wraz z odsetkami,
  2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 58

Po śmierci osoby, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a która wystąpiła z żądaniem przeniesienia własności lokalu, jej spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w § 57, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.

§ 59

 1. W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spół­dzielczego prawa do lokalu użytkowego, w tym spółdzielczego prawa do garażu, hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych, obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.
 2. Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpie­czona hipoteka na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.
 3. W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, w tym spółdzielczego prawa do garażu w prawo odrębnej własności lo­kalu księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( Dz. U z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późniejszymi zmianami ).

§ 60

Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spół­dzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysłu­guje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.

 1. C.Przekształcenie najmu lokalu użytkowego oraz pracowni twórców.

§ 61

 1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywa­nej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowią­zana zawrzeć z ta osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu, po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.
 2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.
 3. Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w ust 1, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spół­dzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

VIII.OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI

§ 62

 1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych i lokali o in­nym przeznaczeniu są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale oraz eksploatacją i utrzymaniem nie­ruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.
 2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 66 statutu.
 3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
 4. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali i z eksploatacją i utrzyma­niem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni z zastrzeżeniem § 66 statutu.
 5. Członkowie Spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, kulturalną i oświatową prowadzoną przez Spółdzielnię.
 6. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uisz­czać odszkodowanie, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz­kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 7. Koszy eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 obejmują zwłaszcza koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczysto­ści, domofonów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, czynności kontrolno - konserwacyjnych wynikających z Prawa budowlanego, obsługi technicznej, ubezpieczenia oraz odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy do­tyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osób niebędą­cych członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.
 8. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych wymienionych w ust. 3 i ust. 4 ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej. Udział wła­ściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użyt­kowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni wszystkich lo­kali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku lub budynkach stanowiących odrębną (wy­dzieloną) nieruchomość.
 9. Wysokość spłaty kredytów wraz z odsetkami ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.
 10. Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić kalkulację wysokości opłat na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, któ­rej przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 63

 

 1. Spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
  1. ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów eksploatacji,
  2. ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego 0 którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy; ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków fundu­szu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wy­datki funduszu remontowego tych nieruchomości,
  3. finansowanie remontów jest realizowane zbiorczo w skali funduszu remontowego zasobów mieszka­niowych według planów rzeczowo-finansowych uchwalanych przez Radę Nadzorczą,
  4. Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną dla każdej nieruchomości ewidencję wpływów i wydatków fun­duszu remontowego w kolejnych latach,
  5. uchwalane przez Radę Nadzorczą plany rzeczowo-finansowego gospodarki środkami funduszu remonto­wego zasobów powinny zapewnić dla każdej nieruchomości zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali realizacji jednorodnego przedsięwzięcia remontowego( docieple­nia budynków, wymiana instalacji, wymiana pokryć dachowych).

      Opłaty, o których mowa w § 62 statutu, przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych  

       przepisach.

 1. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysoko­ści opłat za używanie lokali w Spółdzielni, a także zasady rozliczania lokali mieszkalnych i lo­kali o innym przeznaczeniu za pobór ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody w rozli­czeniach pomiędzy członkami oraz wynajmującymi lokale w zasobach Spółdzielni, określają regula­miny uchwalone przez Radę Nadzorczą.
 2. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdziel­nię na podstawie § 5 ust. 3 pkt 2 statutu, a przychodami z opłat, o których mowa w § 62 ust. 1-4 sta­tutu, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
 3. Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za centralne ogrzewa­nie i podgrzanie wody ( nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spół­dzielnią, a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 4. Jeżeli kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomo­ści, której Spółdzielnia jest właścicielem, a osoby niebędące członkami Spółdzielni lub członkowie Spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych praw do lokali w budynku na tej nieru­chomości, to zawarcie umowy kredytu wymaga również pisemnej zgody większości tych członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Środki finansowe pochodzące z tego kredytu przeznacza się wyłącznie na potrzeby tej nieruchomości. Spłata tego kredytu będzie obciążać osoby posiadające prawa do lokali w nieruchomości obciążonej powyższym kredytem.

§ 64

 1. Opłaty, o których mowa w § 62 powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
 2. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia członkowi do dyspozycji lokalu, a ustaje z dniem przekazania Spółdzielni lokalu protokołem zdawczo – odbiorczym.
 3. O zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, obowiązane do ich uiszczania co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 4. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby obowiązane do ich uiszczania co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
 5. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w postępowaniu we­wnątrzspółdzielczym lub bezpośrednio na drodze sądowej. Osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przy­sługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele lokali niebędący członkami Spół­dzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego lub drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spo­czywa na Spółdzielni.
 6. Od niewpłaconych w terminie należności o których mowa w § 62 statutu Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe za opóźnienie.
 7. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali.
 8. W przypadku wystąpienia nadwyżki w wyniku rozliczenia rzeczywistych kosztów i wniesionych zaliczek na poczet opłat bieżących w danym lokalu, w pierwszej kolejności jest ona przeznaczana na pokrycie odsetek za nieterminowe płatności w okresie poprzedzającym wystąpienie nadwyżki, w drugiej kolejności pokrywa ona najdalej wymagane zaległości w innych opłatach bieżących związanych z lokalem, następnie może zostać przeznaczona na pokrycie należności, które wystąpią w danym miesiącu i miesiącach następnych. Na żądanie uprawnionego nadwyżka jest mu wypłacana w wysokości pomniejszonej o kwotę należną Spółdzielni z tytułu opłat już wymagalnych.
 9. Za opłaty, o których mowa w § 62 statutu, odpowiadają solidarnie z członkamiSpółdzielni, właścicie­lami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, któ­rym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale zamieszkujące z nimi w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzy­stające z lokalu. Odpowiedzialność wyżej wymienionych osób ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
 10. W przypadku spłaty przez dłużników zaległych opłat, o których mowa w
 11. Obowiązek ponoszenia opłat, o których mowa w § 62 mają osoby wykluczone lub wykreślone ze Spół­dzielni oraz zajmujące lokale bez tytułu prawnego, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 9.

§ 65

Zasady rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdziel­nię i ustalenia obciążeń finansowych członków Spółdzielni, osób niebędących członkami Spółdzielni, któ­rym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali i właścicieli niebędących członkami Spół­dzielni z tego tytułu określa Rada Nadzorcza w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia.

IX. POŻYTKI I PRZYCHODY Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ.

§ 66

 1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksplo­atacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali pro­porcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Rada Nadzorcza może na wniosek większości właścicieli w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej – ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.
 2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków.
 3. Zasady ustalania udziału członków w pożytkach z działalności gospodarczej Spółdzielni oraz sposób wykorzystania tych pożytków określa Rada Nadzorcza.

X.   NAPRAWY LOKALI

§ 67

 1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje :
  1. naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji : wodociągowej i ciepłej wody, do zaworów mieszkanio­wych
  2. naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji pionów kanalizacyjnych bez podejść,
  3. centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
  4. naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej, antenowej, domofonowej – do zabezpie­czeń mieszkaniowych.
 2. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają członków zajmujących te lokale.
 3. Członek Spółdzielni nie może dokonywać bez zgody Spółdzielni napraw, wymian, odłączeń lub przeró­bek instalacji lub ich części stanowiących części wspólne nieruchomości, a w szczególności :
  1. instalacji centralnego ogrzewania, gazowej,
  2. pionów instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
  3. instalacji telewizyjnych i sieciowych,
  4. elementów konstrukcyjnych budynku oraz pomieszczeń wspólnego użytku.
 4. Członek ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia przez niego postanowień, o których mowa w ust. 3 oraz za uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy członka lub osób z nim zamieszkałych.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków Spółdzielni i członków określa regulamin uchwalony przez Radę Nad­zorczą.

§ 68

 1. Nie zalicza się do kosztów eksploatacji i utrzymania napraw i wymian wewnątrz lokalu w zakresie:
  1. naprawy i wymiany podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych,
  2. naprawy i wymiany okien i drzwi,
  3. naprawy i wymiany urządzeń techniczno-sanitarnych, instalacji elektrycznej z osprzętem,
  4. naprawy i wymiany przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
  5. malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian i sufitów,
  6. malowanie okien i drzwi, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych w celu ich zabezpieczenia przed korozją,
 2. Naprawy i wymiany określone w ust. 1 obciążają użytkownika lokalu niezależnie od wnoszonych przez niego opłat za użytkowanie lokalu.
 3. Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy użytkownika lub osób z nim zamiesz­kałych, obciąża użytkownika lokalu.

§ 69

Naprawy i wymiany w lokalach oraz częściach wspólnych nie wymienione w § 68 są finansowane środkami funduszu remontowego .

 1. A.Rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu

§ 70

 1. Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się nie zaliczone do kosztów inwestycji nakłady poczy­nione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokali, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokali.
 2. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno – użyt­kowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi lub pionów instalacyjnych.
 3. Nakłady, o których mowa w ust. 1, nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków. W przypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu wartość dodatkowego wyposażenia i wykończenia jest uwzględniana przy ustalaniu rynkowej wartości lokalu.
 4. W przypadku przekształcenia tytułu prawnego do lokalu, płatności wymagane od użytkownika lokalu z tytułu tego przekształcenia nie mogą obejmować wartości dodatkowego wyposażenia i wykończenia sfinansowanego przez użytkownika lokalu.  

XI. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 71

 1. Organami Spółdzielni są :
  1. Walne Zgromadzenie.
  2. Rada Nadzorcza.
  3. Zarząd.
 2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spo­śród nieograniczonej liczby kandydatów.. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu taj­nym.
 3. Do wybieralnych organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 4. Tryb, zwoływanie posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób przeprowadzania wyborów i warunki podejmowania uchwał przez te organa określa statut oraz regulaminy tych organów.
 5. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych pro­wadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu stanowi podstawę odwo­łania członka Rady lub Zarządu. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu czynnościach członka Rady, który naruszył zakaz konkurencji.
 6. Członkowie Rady i Zarząd odpowiadają wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zanie­chaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba, że nie ponoszą winy.
 7. Członek Rady Nadzorczej zawieszony uchwałą Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności na skutek naru­szenia zakazu konkurencji, może w terminie 30 dni od zawiadomienia o uchwale, odwołać się do Wal­nego Zgromadzenia. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, zwoła­nym po zawieszeniu członka Rady Nadzorczej, które rozstrzygnie o uchyleniu bądź odwołaniu zawieszo­nego członka Rady Nadzorczej.
 8. Członek Rady Nadzorczej i Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu nad sprawami jego dotyczą­cymi.
 1. A.Walne Zgromadzenie.

§ 72

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Liczba członków Spółdzielni przekracza 500 osób, dlatego Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części.
 3. Szczegółowe zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w ob­rębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.
 4. Członek Spółdzielni ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
 5. Członek posiadający więcej niż jedno prawo do lokalu może brać udział tylko w zebraniu jednej części Walnego Zgromadzenia.
 6. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowio­nego w tym celu pełnomocnika.
 7. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.
 8. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z któ­rych pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
 9. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
 10. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, a także przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przed­stawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 73

 1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :
  1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
  2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finan­sowych ( bilansów) oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
  3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustarcyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej ( dochodu ogólnego ) lub sposobu pokrycia strat,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jed­nostki organizacyjnej,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz

     występowania z nich,

 1. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 2. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 3. uchwalanie zmian statutu,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważ­nienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 5. wybór delegatów na zjazd związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona,
 6. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 7. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
 8. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
 9. uchwalanie odpisu na fundusz społeczno-wychowawczy,
 10. uchwalanie innych funduszy celowych.

 

 

§ 74

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca, ustalając miejsce, czas i porządek obrad.
 2. Zarząd zobowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
  1. Rady Nadzorczej,
  2. przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków.
 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu zwołania.
 4. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie uprawnionych, o których mowa w ust. 2 zwołuje się w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

 

§ 75

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie lub poprzez ogłoszenie w siedzibie Spółdzielni i we wszystkich budynkach spółdzielczych, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz pouczenie o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

                                                                                § 76

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad poda­nym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w statucie. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
 2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych na nich członków.
 3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowywanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co naj­mniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
 4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 3, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgła­szanej przez członków Spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej 10 członków.
 5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
 6. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
 7. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części
  Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni oraz przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spół­dzielni, do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgroma­dzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło łącznie, co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawach zbycia nieruchomości oraz zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, podejmowane są zwykłą większością głosów z ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
 8. W ciągu siedmiu dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, kolegium w składzie: przewodni­czący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie proto­kółów tych zebrań, autoryzują treść podjętych uchwał oraz potwierdzają, które uchwały zostały podjęte a które nie zostały podjęte.
 9. Protokół z obrad kolegium, które autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdzało które uchwały zostały podjęte a które nie zostały podjęte, podpisują przewodniczący obrad i sekretarze poszczegól­nych części Walnego Zgromadzenia.
 10. protokół o którym mowa w ust. 9 stanowi integralną część protokółu Walnego Zgromadzenia.
 11. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
 12. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu lub jego częściach odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej.
 13. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, większość kwalifikowana jest wymagana :
  1. 2/3 głosów dla podjęcia uchwały o zmianie statutu,
  2. 2/3 głosów dla podjęcia uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej, lub Zarządu (w przypadku nie udzielenia mu absolutorium)
  3. 2/3 głosów dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
  4. 3/4 głosów dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.

 

§ 77

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej or­gany.
 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź do­brymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenia jej członka może być zaskarżona do sądu. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznawania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
 4. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu ty­godni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia po­wzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
 5. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchy­lające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 78

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia lub jego poszczególnych części otwiera Przewodniczący Rady Nadzor­czej lub inny upoważniony członek Rady.
 2. Walne Zgromadzenie albo jego części wybierają Prezydium w składzie, co najmniej: przewodniczący, sekretarz i asesor. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
 3. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu albo na jego poszczególnych częściach wybierają także ze swego grona:
  1. Komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy człon­ków obecnych na Walnym Zgromadzeniu albo jego części, zbadanie ważności pełnomocnictw po­siadanych przez osoby reprezentujące członków oraz ustalenie, czy Walne Zgroma­dzenie albo jego część zostały zwołane prawidłowo i czy są zdolne do podejmowania uchwał, a także obliczanie wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywa­nie innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania; Komisja sprawdza także listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszanych zgodnie ze statutem i przeprowadza wy­bory w głosowaniu tajnym;
  2. Komisję wnioskową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod
   względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków i przedstawienie ich
   Walnemu Zgromadzeniu albo jego części, z podziałem na wnioski kwalifikujące się do przyjęcia ze wskazaniem organu Spółdzielni odpowiedzialnego za realizację wniosku i wnioski kwalifikujące się do odrzucenia;
  3. inne komisje w miarę potrzeb.
 4. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 5. Po przedstawieniu kolejnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.
 6. Walne zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
 7. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać pięciu minut.
 8. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos może być udzielony poza kolejnością.
 9. Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przy­padku nie zastosowania się mówcy do uwag, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odbiera jej głos.
 10. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
 11. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
  1. sposobu głosowania,
  2. głosowania bez dyskusji,
  3. zakończenia dyskusji,
  4. zamknięcia listy mówców,
  5. zarządzenia przerwy,
 12. W dyskusji nad wnioskami sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy- jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
 13. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większo­ścią głosów.
 14. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokółu Walnego Zgromadzenia.
 15. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 16. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego głosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.
 17. Każda uchwała poddania głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.
 18. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Walnego Zgromadzenia.

 

 

§ 79

 1. Z obrad walnego Zgromadzenia lub jego części sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia lub poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 2. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

B.   Rada Nadzorcza

§ 80

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 81

 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni, Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego człon­kostwo w Radzie Nadzorczej.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Walnego Zgromadzenia odbywanego po upływie 3 lat od wyborów.
 3. Nie można, być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Liczbę kadencji ustala się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka Rady Nadzorczej.
 4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuję w przypadkach:
  1. odwołania większością 2/3 przez Walne Zgromadzenie,
  2. zrzeczenie się mandatu,
  3. ustania członkostwa w Spółdzielni.

§ 82

 

 1. Walne Zgromadzenie, wybiera członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy muszą być zgłoszeni w terminie do 14 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
 2. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi być zgłoszony na piśmie i poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz adres, imiona i na­zwiska członków zgłaszających kandydata wraz z ich podpisem.
 3. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba, która nie jest zatrudniona
  w Spółdzielni, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, nie zalega z wnoszeniem opłat za korzystanie z lokali w Spółdzielni i nie jest w sporze sądowym ze Spółdzielnią.
 4. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć oświadczenie zawierające jego pisemną zgodę na kandydowa­nie wraz z informacjami, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie oraz oświadczenie, że spełnia kryteria określone w ust. 3. Zgłoszenie nie spełniające powyższych warunków skutkuje nie ujęciem osoby zgła­szanej na liście kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 5. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów spośród ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu albo we wszystkich jego częściach.
 6. Jeżeli w wyniku głosowania nie zostanie wybrana wymagana w Statucie ilość członków Rady Nadzor­czej, ponieważ kandydaci na członków Rady Nadzorczej otrzymali taką samą ilość głosów, to o wybo­rze decyduje staż członkowski, czyli wybrany zostaje członek o wcześniejszej dacie przystąpienia do Spółdzielni. Jeżeli w trakcie kadencji członek Rady Nadzorczej utraci mandat, na jego miejsce wchodzi w skład Rady Nadzorczej kandydat z największą ilością głosów uzyskanych w wyborach, który nie zo­stał wybrany.
 7. Postanowienia § 71 ust. 7 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 83

 

 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypła­cane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i wynosi:
  1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  2. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w pkt 1.

2. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu ryczałt, o którym mowa w ust. 1

zostanie pomniejszony proporcjonalnie do ilości posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbyły się w danym miesiącu.

§ 84

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :
  1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
  2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności poprzez :
   1. badania okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
   2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szcze­gólnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
   3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spół­dzielni i jej członków,
   4. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
   5. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
   6. zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
   7. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
   8. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
   9. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a człon­kami Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
   10. uchwalenie regulaminu Zarządu,
   11. uchwalenie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
   12. uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizacje budynków,
   13. uchwalanie zasad rozliczeń energii cieplnej zużytej na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody wraz ze zmianą współczynników,
   14. uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustala­nia wysokości opłat za lokale,
   15. uchwalanie regulaminu używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców ,
   16. uchwalenie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
   17. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
   18. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
   19. podejmowanie uchwał w przedmiocie umarzania nieściągalnych wierzytelności Spółdzielni,
   20. uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
   21. uchwalanie zasad wynajmowania lokali oraz ustalania wysokości czynszów najmu,
   22. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie,
   23. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.,
   24. podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia lustracji i uczestniczenie w lustracji Spółdzielni oraz nadzorowanie wykonania zaleceń polustracyjnych,
   25. uchwalanie innych regulaminów przewidzianych statutem,
   26. wykonywanie innych działań wymienionych w statucie lub ustawie.
 2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 85

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na trzy miesiące.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od Walnego Zgromadzenia na którym dokonano wyboru Rady Nadzorczej.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek trzech członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, prezydium Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym Zarząd, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni goście.

 

§ 86

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona prezydium Rady Nadzorczej w skład, którego wchodzą : prze­wodniczący, jego zastępca, sekretarz.
 2. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady oraz pracy komisji.
 3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisję rewizyjną oraz może powołać komisje stałe lub cza­sowe.
 4. Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowa­nia uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

C.   Zarząd

§ 87

 1. Zarząd składa się z dwóch do trzech osób, w tym prezesa, wybranych przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony.
 2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu.
 3. Walne Zgromadzenie może odwołać członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
 4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy, stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
 5. Odwołanie członka Zarządu, o którym mowa w ust. 2 i 3 następuje większością bezwzględną 2/3 odda­nych głosów. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
 6. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 88

 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statu­cie innym organom Spółdzielni, a w szczególności :
  1. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
  2. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności,
  3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  4. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
  5. sporządzenie sprawozdań z działalności Spółdzielni oraz rocznych sprawozdań finansowych i przed­kładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.
  6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  7. zawieranie umów, zaciąganie kredytów bankowych oraz innych zobowiązań,
  8. zawieranie umów o ustanawianie praw do lokali oraz umów o przeniesienia własności lokali
  9. udzielanie pełnomocnictw,
  10. współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami
  11. podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych dla ustanowienia i przeniesienia na rzecz człon­ków prawa odrębnej własności lokali.

3.   Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 89

 1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje funkcje poprzez prezesa Zarządu.
 2. Sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 90

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełno­mocnik.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważ­nione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Za­rządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

XII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI.

§ 91

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego.

 

§ 92

 1. Fundusze Spółdzielni stanowią :
  1. fundusz zasobowy,
  2. fundusz wkładów mieszkaniowych,
  3. fundusz wkładów budowlanych.
 2. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe :
  1. fundusz na remonty,
  2. fundusz społeczno-wychowawczy,
 1. Spółdzielnia na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze to jest na dzień 9.09.2017 r. posiada środki zgromadzone na funduszu udziałowym.
 2. Inne fundusze celowe mogą być tworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub odrębnych ustaw.
 3. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
  1. W regulaminie tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym Rada Nadzorcza dokonuje po­działu na fundusz remontowy ogólny, dotyczący remontów mienia Spółdzielni i fundusz remon­towy poszczególnych nieruchomości.

 

 

§ 93

 1. Stratę bilansową pokrywa się z funduszy wg następującej kolejności :
  1. z funduszu zasobowego,
  2. z funduszu udziałowego,
  3. z funduszu remontowego.
 2. Nadwyżkę bilansową dzieli się z przeznaczeniem na :
  1. fundusz zasobowy,
  2. inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 94

 1. W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nieuregulowanych w statucie, obowiązują odpowiednie przepisy ustawy Prawo Spółdzielcze oraz innych ustaw.
 2. Rada Nadzorcza może określić w miarę potrzeby w regulaminach szczegółowe zasady gospodarki Spół­dzielni w ramach przepisów ustawy i postanowień statutu.

XIII.PRZEPISY KOŃCOWE

§ 95

 

Członek Spółdzielni, któremu w dniu 9 września 2017 r. nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w Spółdzielni.

 

§ 96

Spółdzielnia umieszcza ogłoszenia przewidziane w przepisach prawa w Monitorze Spółdzielczym wyda­nym przez Krajową Radę Spółdzielczą.

§ 97

W sprawach nieuregulowanych w statucie obowiązują przepisy Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz innych ustaw.

 

§ 98

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Równocześnie traci moc statut uchwalony przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w dniu 29 listopada 2007 roku.

 

§ 99

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie uchwalono, Uchwałą Nr 11 pierwszej części Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2018 r., Uchwałą Nr 11 drugiej części Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2018 r.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.