Historia SM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie powstała w 1961 roku, gdyż takie były potrzeby społeczne spowodowane brakiem mieszkań oraz korzystny klimat polityczny, trochę inicjatywy i została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Zielonej Górze w dniu 29 czerwca 1961 roku pod numerem RS 383 jako Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie.

Początki były skromne spotkania członków założycieli Spółdzielni odbywały się w mieszkaniu pierwszego Przewodniczącego Pana Walczyńskiego w budynku przy ulicy Armii Czerwonej 77. Jego mieszkanie pełniło społecznie funkcję biura Spółdzielni. Majątkiem Spółdzielni był zakupiony od Powiatowego Prezydium Rady Narodowej budynek mieszkalny 18 - rodzinny.

Pierwszym Prezesem zgłoszonym do sądu rejestrowego był Pan Józef Gajownik. Gdy stan członków wzrósł do 24 prezesem został Ignacy Żukowski. Funkcję tę sprawował do 1963 roku. Od czerwca 1963 roku do maja 1965 roku przewodniczącym zarządu był Wacław Bejnar. Kolejnym szefem do 1965 roku Powiatowej SM w Sulechowie był Józef Luks. W tym samym roku Spółdzielnia zakupiła budynek położony przy ulicy Świerczewskiego 22 .

Liczba członków zwiększyła się do 94. W budynku tym urządzono pierwsze biuro Spółdzielni. W maju 1966 roku ponownie prezesem został Ignacy Żukowski. W tych latach Spółdzielnia rozpoczęła własne inwestycje, były to dwa budynki mieszkalne typu „Leningrad” przy ulicy Świerczewskiego 43 i 42 wraz z Apteką , pierwszy oddano do użytku w 1967 a drugi w 1968 roku. Od roku 1970 wielkość inwestycji wzrastała z roku na rok. Oddano do użytkowania 13 budynków wraz z lokalami użytkowymi. Wśród tych 13 budynków był budynek mieszkalny 55 rodzinny wybudowany wraz z kotłownią i lokalem użytkowym wolnostojącym w Kargowej.

W roku 1973 zarejestrowano zmianę nazwy z Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej na Spółdzielnię Mieszkaniową w Sulechowie. W marcu 1978 roku odszedł ze Spółdzielni Pan Ignacy Żukowski, a na stanowisko został powołany Pan Franciszek Wawrzyniak, który pełnił tę funkcję do stycznia 1982 roku. Od stycznia 1982 do marca1990 roku funkcję Prezesa pełnił Rudolf Nowak. Od roku 1980 do roku 1990 Spółdzielnia przeżywała rozkwit inwestycyjny, oddano do użytku budynki osiedla Nadodrzańskiego, budynek przy ul. Armii Czerwonej 29, Osiedle Zacisze, budynki przy ulicach Różana, Wiśniowa, Niepodległości, Kamiennej 13.

W 1987 roku wybudowano biura Spółdzielni Mieszkaniowej w których mieści się do dnia dzisiejszego. Lata 1990, 91, 92 , są to lata w których kończono inwestycje wcześniej rozpoczęte. Ze względu na bardzo wysoką inflację, rezygnację państwa z pomocy udzielanej w latach dziewięćdziesiątych na cele mieszkaniowe, mało zasobne społeczeństwo miasta Sulechów, rynek budowlany uległ załamaniu, oddano w tym czasie do użytku budynki mieszkalne przy ulicy Morelowej i Klonowej.

W latach 1990 i 1992 zakupiono także budynki mieszkalne od zakładów pracy. Od roku 1992 spółdzielnia nie prowadzi działalności inwestycyjnej, zajmuje się gospodarką istniejącymi zasobami mieszkaniowymi. Rok 1990 charakteryzował się w Spółdzielni licznymi zmianami personalnymi Funkcję Prezesa przez siedem miesięcy pełnił społecznie Zbigniew Szklarz, a od października 1990 do czerwca 1993 roku etatowo pełnił tę funkcję Ludwik Wojdarski. Od października 1993 roku do dnia dzisiejszego prezesem Zarządu Spółdzielni mieszkaniowej jestem ja, Karol Cegłowski. Należy zaznaczyć, iż w minionych latach z 1000 m. kw. w roku 1961 Spółdzielnia zwiększyła majątek do około 90000 m. kw. w roku 1992. W czasie czterdziestu lat istnienia Naszej Spółdzielni w Radzie Nad-zorczej działało 99 członków. Rekordzistą jest Pan August Hrynkiewicz, który był członkiem Rady przez 24 kadencje, Waldemar Samol 20 kadencji, Rudolf Nowak 19 kadencji, Bernard Rozynek 18 , Stanisław Stępniewicz 17, Stanisław Czepiżak 16, Roman Bieława 15, Adam Nowakowski 12, Kazimiera Kęsicka 12 , Piotr Lubera 12, Wanda Turewicz 12. Henryk Bosy 10, Stanisław Olejnik 10, Tadeusz Kupriańczyk 10, Stefan Zemleduch 10.

Jest wielu innych których nie wymienię z nazwiska, a którzy włożyli dużo pracy w rozwój Spółdzielni. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym i planującym, natomiast organem wykonawczym i zarządzającym Spółdzielni jest Zarząd Spółdzielni. Z prezesów naj-dłużej piastował to stanowisko Pan Ignacy Żukowski i Pan Rudolf Nowak. Obecnie Spółdzielnia administruje i zarządca majątkiem członków a jest on pokaźny wg wartości księgowej wynosi około 31 mln zł natomiast przeliczając na ceny rynkowe około 100 mln zł. Problemów było dużo ,chociażby w latach 90 problem wody w Sulechowie, dzięki odpowiedniemu stanowisku władz miasta został on na przełomie lat 93-94 rozwiązany i nie ma zmniejszenia ciśnienia. Obecnie jest problem napowietrzania ale myślę że i ta sprawa będzie pozytywnie rozwiązana.

W 1998 roku zostały uwolnione ceny energii cieplnej, Spółdzielnia nasza przewidując powyższe już w 1996 roku utworzyła fundusz opomiarowania i w 1998 całość zasobów była wyposażona w podzielniki kosztów i zawory termoregulacyjne co wpłynęło na zmniejszenie kosztów ogrzewania w skali całej Spółdzielni w 1998 roku o 500 tys. zł, w 1999 roku o 231 tys. zł, a w 2000r o 71 tys. zł pomimo że ceny energii cieplnej wzrastały rocznie średnio około 18 %. Gdyby zużycie ciepła utrzymało się na poziomie roku 1997 średni koszt ogrzania 1 m. kw. Wyniósł by 3,40 zł . Zauważmy że z roku na rok ta oszczędność maleje i w 2002 już będziemy na granicy. Jedną z możliwości zmniejszenia zużycia ciepła będzie ocieplanie budynków w celu zmniejszenia ich energochłonności, fakt sejm uchwalił ustawę termo modernizacyjną, ale trochę zbyt późno, powinna ona powstać przed uwolnieniem cen energii cieplnej. Nie wyobrażam sobie aby ktokolwiek z członków po wprowadzeniu opomiarowania wyraził zgodę na to, iż kredyt, jak to się mówi w ustawie, był spłacany z jego oszczędności ciepła. Dlatego, po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych i nowelizacji ustawy o spółdzielczości Rada uchwali regulamin pożyczek wewnątrz spółdzielczych, dzięki którym będzie można przystąpić do ocieplania poszczególnych budynków.

W 1990 roku wykonano w Spółdzielni instalację telewizji kablowej co wpłynęło na szerszy dostęp członków do świata. Jeszcze w tym roku do naszych budynków będą wykonywane podejścia telefoniczne firm Dialog i Telebank co prawdopodobnie wpłynie na zmniejszenie opłat za rozmowy telefoniczne, bardzo dużo jest głosów młodzieży i nie tylko aby wykonać instalacje internetowe w budynkach mieszkalnych. Wspólnie z Radą Nadzorczą będziemy rozmawiać jak ten problem rozwiązać. W miesiącu październiku lub listopadzie zwołane zostanie Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w celu uchwalenia nowego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej do czego obliguje nas Nowelizacja Prawa. Będziemy musieli dostosować wszystkie regulaminy do nowego Prawa, także czeka nas w najbliższych latach dużo pracy. Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim działaczom spółdzielni za pracę na jej rzecz wykonaną w minionym czterdziestoleciu i życzę nam wszystkim oraz naszej spółdzielni stu lat istnienia.
Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.