Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

Uchwała  Nr 19/2019

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Sulechowie

z dnia 24.10.2019 r.

 

w sprawie : uchwalenia jednolitego tekstu  Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

 

Na podstawie § 84 ust.1 pkt.9 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie, uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Z tym dniem traci moc Regulamin Zarządu uchwalony dnia 6.06.2012 r. Uchwałą Nr 26/2012 z późniejszymi zmianami.

 

 

 

REGULAMIN

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

w Sulechowie

 

§ 1.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie zwany dalej Zarządem działa na podstawie art. 48 - 55 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze  ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2.

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz działa w jej imieniu w granicach ustalonych Ustawą Prawo Spółdzielcze, Statutem, uchwałami Walnych Zgromadzeń i Rady Nadzorczej.

 2.  Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni                 a, w szczególności:

 1. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,

 2. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności,

 3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów              i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

 4. zabezpieczanie majątku Spółdzielni,

 5. sporządzanie rocznych sprawozdań działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu ,

 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 7. zawieranie umów, zaciąganie kredytów bankowych oraz innych zobowiązań,

 8. udzielanie pełnomocnictw, 

 9. podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych dla ustanowienia                 i przeniesienia na rzecz członków prawa odrębnej własności lokali.

 1. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej           i Walnemu Zgromadzeniu. 

 

§ 3.

 

 1. Zarząd składa się z dwóch do trzech osób, w tym prezesa, wybieranych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym na czas nieograniczony. 

 2. Członkowie Zarządu nie będący pracownikami Spółdzielni otrzymują diety za udział w posiedzeniach w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. 

 3. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

 4. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 4.

 

Do kolegialnego zakresu działania Zarządu należą w szczególności podejmowanie decyzji w sprawach :

 1. zwoływania Walnego Zgromadzenia,

 2. ustalania projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia ,

 3. przedkładanie projektów uchwał Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej  do uchwalenia,

 4. sporządzania sprawozdań z działalności Spółdzielni i przedkładania ich Walnemu Zgromadzeniu,

 5. sporządzanie sprawozdań z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Radzie Nadzorczej,

 6. ustanawiania spółdzielczych praw do lokali oraz w innych sprawach związanych z realizacją tych praw,

 7. ustanawianie i przenoszenie na rzecz członków praw odrębnej własności lokali,

 8. wynajmowania lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu oraz zmiany funkcji lokali,

 9. zawierania umów w sprawach wynikających z działalności Spółdzielni,

 10. zaciągania kredytów i innych zobowiązań,

 11. nabywania lub zbywania środków trwałych, których zbycie lub nabycie nie jest zastrzeżone do decyzji innych organów,

 12. udzielania pełnomocnictw,

 13. zabezpieczenia majątku Spółdzielni,

 14. sporządzania projektów planów gospodarczych i programów działalności,

 15. ustosunkowanie się do zaleceń polustracyjnych oraz wniosków innych organów kontrolnych,

 16. odpisywania na straty nadzwyczajne ,

 17. powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych i innych,

 18. sporządzania planu pracy Zarządu i składania Radzie Nadzorczej               i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z pracy Zarządu.

 

§ 5.

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu. 

 2. Posiedzenia zwołuje oraz ustala termin i porządek obrad - Prezes Zarządu.

Termin posiedzenia z podaniem porządku obrad powinien być podany członkom Zarządu i zaproszonym gościom co najmniej na 2 dni przed posiedzeniem. 

 1. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Prezydium Rady oraz inne zaproszone osoby. 

 

§ 6.

 

 1. Decyzje kolegialne Zarząd podejmuje na posiedzeniach w formie uchwał lub postanowień.

 2. Decyzje w sprawach innych niż wymienione w § 4 podejmuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności zastępujący go członek Zarządu. 

 3. W sprawach pilnych podjęcie decyzji kolegialnej może nastąpić obiegiem, poza posiedzeniem tj. przez podpisanie projektu uchwały kolejno przez wszystkich członków Zarządu. 

 4. Uchwały Zarządu w przypadku Zarządu trzyosobowego, zapadają zwykłą większością głosów a, w razie ich równej ilości, decyduje głos Prezesa lub zastępującego go członka Zarządu. 

Do ważności uchwał konieczna jest obecność większości członków Zarządu.

 1. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. 

 

§ 7.

 

 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.  

 2. Protokoły powinny zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał i postanowień. 

 3. Protokoły podpisują członkowie Zarządu. 

§ 8.

 

Zarząd obowiązany jest składać Radzie Nadzorczej sprawozdania z realizacji planów gospodarczych i innych planów Spółdzielni oraz z wykonania uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 9.

 

W okresie między posiedzeniami kompetencje Zarządu w zakresie kierowania, nadzoru i kontroli całokształtem bieżącej działalności Spółdzielni należą do Prezesa Zarządu w zakresie nie zastrzeżonym do decyzji kolegialnych. 

Prezes Zarządu podejmuje decyzje w toku bieżącego zarządzania działalnością Spółdzielni, niezbędne dla właściwego funkcjonowania i realizacji zadań Spółdzielni. 

 

§ 10.

 

Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Spółdzielni wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacji społecznych oraz upoważnienie członków Zarządu i pracowników do reprezentowania Spółdzielni.

 2. kierowanie pracą Zarządu Spółdzielni a w szczególności:

 1. zwoływania posiedzeń Zarządu i przewodniczenia posiedzeniom, 

 2. zapewnianie materiałów na posiedzenia Zarządu i właściwego udokumentowania pracy Zarządu,

 3. przekazywanie do wykonania ustaleń Zarządu.

 1. Współpraca z Radą Nadzorczą i branie udziału w jej posiedzeniach.

 2. Kierowanie działalnością gospodarczą Spółdzielni oraz wykonywanie funkcji Kierownika zakładu pracy.

 3. Nadzór nad bieżącą działalnością Spółdzielni w zakresie:

 1. prawidłowej gospodarki majątkiem i środkami finansowymi Spółdzielni, 

 2. zabezpieczenia majątku Spółdzielni poprzez oddziaływanie na właściwe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,

 3. obronności, tajemnicy państwowej i służbowej, 

 4. organizacji przyjmowania i załatwiana skarg i wniosków oraz kontroli w tym zakresie,

 5. podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do usprawnienia zarządzania Spółdzielnią,

 6. prowadzenie polityki kadrowej oraz nadzór nad całokształtem spraw pracowniczych,

 7. zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i p.poż. 

 8. zapewnienia prawidłowego administrowania pomieszczeniami biurowymi i ich wyposażeniem oraz prawidłowego użytkowania urządzeń technicznych, 

 9. organizacji pracy kancelarii i archiwum Spółdzielni. 

 

§ 11.

 

Do zakresu obowiązków członka Zarządu należy:

 1. Zastępowanie Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności w zakresie powierzonym przez Prezesa a w szczególności:

 1. kierowanie pracą Zarządu Spółdzielni,

 2. zastępowanie Prezesa Zarządu w przypadkach koniecznych we współpracy z Radą Nadzorczą,

 3. podejmowanie niezbędnych decyzji w zakresie bieżącej działalności. 

 1. Przekazywanie wniosków i postulatów na posiedzenia Zarządu. 

 

§ 12.

 

 1. Oświadczenie woli w imieniu Spółdzielni składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona. 

 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

 3. Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu Zarządowi, albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawmy względem Spółdzielni.

 4. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictw do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. 

 

§ 13.

 

 1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie w dniu 24.10.2019 r. Uchwałą Nr 19/2019.

 2. Traci moc Regulamin uchwalony w dniu 06 czerwca 2012 roku Uchwałą Nr 26/2012 oraz uchwałą z dnia 16 listopada 2017 r.  

 

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.