Regulamin w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień na wykonawstwo usług, dostaw i robót budowlanych zlecanych na zewnątrz w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

UCHWAŁA  NR 2/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Sulechowie

z dnia 15.01.2015 r.

 

 

w sprawie : uchwalenia Regulaminu ustalenia procedur udzielania zamówień na wykonawstwo usług, dostaw robót budowlanych zlecanych na zewnątrz przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Sulechowie.

 

Na podstawie § 103 ust. 24 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie Rada Nadzorcza uchwala co następuje :

 • 1

 

Rada Nadzorcza uchwala Regulamin określający procedury udzielania zamówień na wykonawstwo usług, dostaw i robót budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie, stanowiący załącznik do uchwały

 • 2.

 Traci moc Regulamin w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień na wykonawstwo usług, dostaw robót budowlanych zlecanych na zewnątrz zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2010 z dnia 4.02.2010 r.

 

 • 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej

Nr 2/2015 z dnia 15.01.2015 r.

 

 

REGULAMIN

 

określający procedury udzielania zamówień na wykonawstwo usług, dostaw i robót budowlanych  zlecanych wykonawcom zewnętrznym w  Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

 

 1. Postanowienia ogólne

                                                       

 1. Regulamin wprowadza procedury związane z wydatkowaniem środków finansowych S-ni na zakup usług, dostaw i robót budowlanych.

 

 1. Wydatkowanie środków finansowych Spółdzielni jest realizowane po przeprowadzeniu analizy w zakresie :

- celowości zmierzającej do realizacji określonego zadania,

- gospodarności poprzez działania racjonalne i oszczędne,

- legalności poprzez działanie zgodne z prawem,

z uwzględnieniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów i wymiernych korzyści dla Spółdzielni z ponoszonych nakładów, oraz  z zachowaniem zasad konkurencyjności.

 

 1. Wydatkowanie środków finansowych Spółdzielni dokonywane jest wyłącznie według procedur określonych niniejszym regulaminem.
 2. Przez przedmiot zamówienia należy rozumieć usługi, dostawy i roboty budowlane jednakowego rodzaju wynikające z planów remontowych Spółdzielni.
 3. Przez wartość zamówienia należy rozumieć wartość netto usług lub dostaw oraz robót budowlanych ustaloną na podstawie kosztorysu inwestorskiego, z uwzględnieniem wszystkich kosztów danego zadania.
 4. Warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia a w szczególności do eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalności, terminów wykonania oraz innych spraw związanych z danym zadaniem winny być wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 1. Postępowanie przy udzielaniu zamówienia na usługi, dostawy lub roboty budowlane.

                  

 1. Zamówienie na wykonanie usług, dostaw lub robót budowlanych udzielone jest z zastrzeżeniem ust. 7, po przeprowadzeniu postepowania przetargowego.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty winien uwzględniać najniższą cenę złożoną przez oferentów uczestniczących w procesie przetargowym.
 3. Zastrzega się prawo wyboru innego oferenta niż wymienionego w punkcie 2, jeżeli zachodzi obawa o jego wiarygodność i opinię. W szczególności gdy oferent oferujący najniższą cenę w przeszłości nienależycie wykonał roboty na rzecz Spółdzielni, nie dotrzymał terminu lub jakości robót.
 4. Rada Nadzorcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach może na wniosek Zarządu ustalić inny tryb wyboru oferenta.
 5. Jeżeli ponad 50 % wartości zamówienia jest finansowana ze środków publicznych, wówczas postępowanie przetargowe jest przeprowadzane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
 6. W przypadku korzystania z kredytu bankowego przy realizacji przedmiotu zamówienia postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
 7. Wyłącza się z procedury przetargowej zakup sprzętu i materiałów przeznaczonych do robót konserwacyjnych i awaryjnych.

 

III. Zasady przeprowadzania przetargu

 

 1. W zależności od wartości zamówienia ustala się następujące zasady przetargów zależne od wartości zamówienia:
 2. a) wartość zamówienia wynosi do 5000 zł netto - należy zachować zasadę rozeznania rynku i konkurencyjności bez stosowania pisemnego zlecenia i określonych procedur. Uzasadnienie dokonania wydatku sporządza się na dokumencie finansowym ( faktura VAT, rachunek ) w formie szczegółowego opisu
 3. b) wartość zamówienia wynosi 5.001-10.000 zł netto - należy przeprowadzić rozeznanie wśród co najmniej trzech potencjalnych oferentów uzyskując potwierdzenie rozeznania. Należy podać fakt prowadzenia przetargu na tablicy ogłoszeniowej i stronie internetowej S-ni.
 4. c) wartość zamówienia przekracza 10.000 zł netto – należy przeprowadzić przetarg nieograniczony, podając ogłoszenie o przetargu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Potencjalni oferenci winni otrzymać zerowe kosztorysy ofertowe wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Do przeprowadzenia przetargu dla udzielenia tego zamówienia należy powołać Komisję Przetargową.

 

 1. Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 100.000 zł netto, dostawcy lub wykonawcy przystępujący do przetargu, obowiązani są wnieść wadium w granicach od 1 % - 5% wartości zamówienia. Wysokość wadium oraz sposób jego wnoszenia określa Prezes Zarządu.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu podaje Zarząd do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.

 

 1. Oferty mogą być składane najpóźniej na 1 godzinę przed wyznaczonym terminem przetargu i podlegają rejestracji w dzienniku zamówień.

 

 1. Zarząd Spółdzielni akceptuje ustalenia wynikające z przeprowadzonego przetargu po dokonaniu i sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalnym dokumentacji przetargowej.

 

 1. Na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Komisję przetargową Zarząd dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, bądź podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu, przeprowadzeniu nowego przetargu.

 

 

 1. IV. Komisja Przetargowa

 

 

 1. Do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Zarząd powołuje komisję Przetargową w składzie 3-5 osób. Członkami Komisji są: członek Rady Nadzorczej jako obserwator, oraz  pracownicy S-ni wyznaczeni przez Zarząd Spółdzielni. Jako doradcy Komisji mogą być powoływani specjaliści z zewnątrz.

 

 1. Do zadań Komisji Przetargowej należy:

 

- złożenie oświadczeń o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności o   

  powiązaniach z oferentem

- udostępnianie dokumentów zainteresowanym wykonawcom i udzielanie wyjaśnień,

- otwarcie ofert,

- prowadzenie negocjacji z wykonawcami gdy takie są możliwe,

- ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom,

- przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty,

- przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów,

- sporządzanie dokumentacji związanej z przetargiem i powiadomienie Zarządu o  wybranym oferencie.

 

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 1. Jeżeli wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza 100.000 zł netto, specyfikacja winna zawierać:

 

 • określenie przedmiotu zamówienia,
 • termin wykonania umowy,
 • kryteria dokonania oceny wyboru oferenta,
 • kosztorys ofertowy zerowy,
 • ewentualną dokumentację na roboty budowlane,
 • wskazanie miejsca i terminu składania ofert,
 • informacja o terminie otwarcia ofert.

 

 1. Jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekracza 100.000 zł netto, specyfikacja winna zawierać:

 

 • szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia
 • termin wykonania umowy z harmonogramem realizacji zamówienia,
 • szczegółowy opis niektórych elementów przetargu w zakresie materiałowym,
 • określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców,
 • informację o wymaganych dokumentach jakie muszą dostarczyć oferenci,
 • kryteria dokonania oceny wyboru oferenta,
 • ewentualną dokumentację techniczną na roboty budowlane,
 • kosztorys ofertowy zerowy,
 • wskazanie miejsca i terminu składania ofert,
 • informacja o terminie otwarcia ofert.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

                                                  

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

      przepisy  Kodeksu Cywilnego .

 

 1. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do wykonania zadań mających na celu ochronę mienia, zdrowia lub życia w sytuacjach wyższej konieczności spowodowanej nagłą awarią, klęską żywiołową lub katastrofą budowlaną.

  

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 1. Traci moc Regulamin w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień na wykonawstwo usług, dostaw robót budowlanych zlecanych na zewnątrz zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2010 z dnia 4.02.2010 r.
Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.