Regulamin Ustanawiania praw odrębnej własności lub najmu lokali użytkowych, garaży oraz dzierżawy terenu

REGULAMIN

Ustanawiania praw odrębnej własności lub najmu lokali użytkowych, garaży oraz dzierżawy terenu

A. LOKALE UŻYTKOWE

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Lokalem użytkowym jest pomieszczenie, w którym prowadzi się działalność usługową, produkcyjną, handlową, i inną wykraczającą poza potrzeby mieszkaniowe.
 2. Użytkownikiem lokalu użytkowego może być osoba prawna lub fizyczna.

II. Zasady budowy lokali użytkowych jako odrębnych własności lokali użytkowych.  

§2

1.  Lokale użytkowe mogą być budowane przez :

 1. Spółdzielnię w ramach działalności inwestycyjnej, jako element infrastruktury osiedla mieszkaniowego
 2. użytkownika na terenie będącym własnością Spółdzielni z własnych środków.
  1. Lokale użytkowe powstałe w wyniku działalności inwestycyjnej lub wygospodarowane przez Spółdzielnię mogą być użytkowane na zasadzie prawa odrębnej własności lokalu lub mogą być wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym.
  2. Wartość wykonanych przez użytkownika robót budowlanych ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego jako wartość rynkowa lokalu i z tego tytułu przysługuje użytkownikowi prawo odrębnej własności lokalu użytkowego. Spółdzielcze prawo do lokalu nie uprawnia użytkownika do ubiega­nia się o lokal mieszkalny.

III. Ustanawianie praw lub najem lokalu użytkowego

§ 3

1.  Warunkiem ustanowienia prawa odrębnej własności, wynajmu lokalu użytkowego jest:

 1. złożenie pisemnej oferty na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu wraz ze wskazaniem rodzaju prowadzonej działalności,
 2. wyrażenie zgody na przyjęcie warunków finansowych podanych przez Zarząd Spółdzie­lni,
 3. w przypadku ustanowienia prawa odrębnej własności lub wynajmu lokalu przeznaczonego dotychczas do użytkowa­nia określonej grupie mieszkańców danego budynku, przedstawienie potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody członków Spółdzielni na zmianę przeznaczenia pomiesz­czenia i prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku zawarcia umowy najmu. Pierwszeństwo w tym przypadku mają mieszkańcy danego budynku.

2.  Prawo odrębnej własności lokalu użytkowego powstaje w wyniku umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu . Stosunek najmu lokalu użytkowego powstaje w wyniku zawarcia umowy najmu lokalu. Odrębna własność lokalu użytkowego lub najem lokalu można uzyskać w wyniku przetargu.

3.  Obowiązek organizowania przetargu dotyczy następujących przypadków :

 1. gdy o ustanowienie prawa odrębnej własności lub najem danego lokalu ubiega się większa ilość zainteresowanych,
 2. jeżeli lokal pozostaje wolny na skutek rezygnacji z najmu lokalu w wyniku nie przyjęcia przez najemcę zmienionych opłat przewidzianych w regulaminie.
  1. Przedmiotem przetargu jest wpłata kwoty na fundusz remontowy majątku Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Cenę wywoławczą ustala komisja przetargowa, powołana przez Zarząd Spółdzielni.

6.  Szczegółowe zasady organizowania przetargu określa „Regulamin Przetargu na najem lokali użytkowych, garaży i dzierżawy terenu „.

IV. Opłaty z tytułu zawartych umów najmu i ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu użytkowego

§4

1. Najemca lokalu użytkowego ponosi następujące opłaty :

 1. kaucja gwarancyjna w wysokości równowartości trzykrotnej opłaty czynszowej uwzglę­dniającej opłaty : eksploatacyjna, opłatę za dostawę mediów plus podatek VAT. Kaucja nie podlega waloryzacji i jest zwracana w momencie rozwiązania umowy najmu,
 2. jednorazowa wpłata na Fundusz społeczo - wychowawczy w wysokości 1,00 zł /m2 p. u.
 3. kaucja za wyposażenie lokalu w urządzenia techniczno – sanitarne

§5

W przypadku ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu użytkowego użytkownik uiszcza na­stępujące opłaty :

- opłatę eksploatacyjną wyliczoną zgodnie z zasadami ujętymi w regulaminie rozliczania kosztów GZM,

-opłatę za dostawę centralnego ogrzewania i ciepłej wody zgodnie z umową zawartą z dostawcą energii cieplnej i użytkownikiem lokalu

V. Podział lokali użytkowych na kategorie ze względu na lokalizację i wyposażenie

§6

1. Ustala się następujące kategorie lokali użytkowych :

Kategoria I - usługowe i handlowe

Lokale kompletnie wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne, instalacje C. O. ; C.W. ; Z. W. , które nie są zlokalizowane w piwnicach.

Kategoria II A - śródmieście i osiedle Zacisze

Lokale w pomieszczeniach piwnicznych zrealizowane w wyniku działalności inwesty­cyjnej z określeniem przeznaczenia na lokale użytkowe, bądź zaadaptowane przez przy­szłych użytkowników z własnych środków , posiadające wyposażenie techniczno - sanitar­ne oraz osobne wejście.

Kategoria IIB- osiedle Nadodrzańskie, Różana, Wiśniowa, Morelowa i Klonowa.

Lokale w pomieszczeniach piwnicznych zrealizowane w wyniku działalności inwesty­cyjnej z określeniem przeznaczenia na lokale użytkowe, bądź zaadaptowane przez przy­szłych użytkowników z własnych środków , posiadające wyposażenie techniczno - sanitar­ne oraz osobne wejście.

Kategoria III

Pozostałe lokale przeznaczone na działalność gospodarczą uzyskane w wyniku czaso­wego przeznaczenia pomieszczeń wydzielonych do wspólnego użytkowania jak : pralnie su­szarnie itp. Nie posiadające osobnego wejścia.

§7

Zakres obowiązków użytkowników lokali dotyczący napraw wewnątrz lokali określa umowa – ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu użyt­kowego, lub umowa najmu zawierana z użytkującymi lokale na zasadzie najmu oraz regula­min obowiązków Spółdzielni oraz członków w zakresie napraw wewnątrz lokali.

B. GARAŻE

VI. Postanowienia ogólne

§8

1. Garażem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest pomieszczenie przystosowane do przechowywania pojazdów mechanicznych.

 1. Garaże stanowią własność Spółdzielni bez względu na to z jakich środków została sfi­nansowana ich budowa.
 2. Garażami dysponuje Zarząd Spółdzielni zgodnie z przepisami Statutu Spółdzielni i posta­nowieniami niniejszego regulaminu, za wyjątkiem przypadków, w których dyspozycja prawem do garażu przysługuje członkowi.
 3. Budowa garaży może być rozpoczęta po uprzedniej akceptacji zamierzenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
 4. Na terenach spółdzielczych nie mogą być budowane garaże przenośne.

VII. Rodzaje użytkowania garaży

§9

 1. Garaże mogą być budowane z przeznaczeniem do użytkowania na zasadzie prawa odrębnej własności.
 2. Członek Spółdzielni, osoba prawna lub fizyczna może otrzymać garaż w używanie na zasadzie najmu.
 3. Do członków użytkujących garaże na zasadzie najmu stosuje się odpowiednie postano­wienia zawarte w § 8 ust. 2, 3, 4,5 niniejszego regulaminu.

VIII. Zasady ustanawiania prawa odrębnej własności garaży

§10

 1. Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie prawa odrębnej własności garażu jest zobowiązany złożyć pisemny wniosek, na podstawie którego zostaje wpisany do rejestru członków oczekujących na garaż, prowa­dzonego przez Spółdzielnię, odrębnie dla każdego osiedla. Rejestr ten powinien być aktualizowany co pięć lat.
 2. Wykreślenie z rejestru członków oczekujących na garaż następuje :
 • na wniosek członka
 • na skutek wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu
 • na skutek wykluczenie lub skreślenia z listy członków Spółdzielni.

§11

 1. Ustanowienie prawa odrębnej własności garażu dokonuje Zarząd Spółdzielni na rzecz członków wpisanych do rejestru w/g kolejności wpisu w rejestrze, pod warunkiem dokonania przez nich wpłaty odpowiadającej wartości rynkowej garażu.

§12

 1. Zamiany garaży będą dokonywane w/g kolejności zapisu w rejestrze członków oczekują­cych na garaż.
 2. Zamiany garaży dokonuje się stosując odpowiednie przepisy statutu dotyczące zamian mieszkań.

IX. Finansowanie i budowa i rozliczanie garaży na zasadzie prawa odrębnej własności.

§13

 1. Koszty budowy garaży pokrywane są w całości ze środków przyszłych użytkowników.
 2. Budowa garaży może być realizowana :
 • przez Spółdzielnię na podstawie umów o budowę garaży, przeznaczonych do użytkowania na zasadzie odrębnej własności,
  • przez przyszłych użytkowników systemem gospodarczym z zaangażowaniem własnych środków finansowych.

3. Decyzje o podjęciu budowy garaży podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.

§14

 1. W przypadku budowy garaży przez Spółdzielnię, z członkiem ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności garażu, Spółdzielnia zawiera umowę na budowę garażu na zasadach określonych w statucie Spółdzielni.
 2. Do ustanowienia prawa odrębnej własności garażu mają zastosowanie postanowienia 38 - Ostateczne rozliczenie wniesionego wkładu zostanie dokonane przez Spółdzielnię po zakończeniu budowy.

§15

 1. Budowa garaży systemem gospodarczym przez przyszłych użytkowników jest realizowa­na na podstawie ustalonego szczegółowego harmonogramu prac oraz projektu zatwier­dzonego przez Zarząd Spółdzielni.
 2. W przypadku gdy przyszły użytkownik nie podejmie prac budowlanych określonych w harmonogramie przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Zarząd Spółdzielni może wykre­ślić go z listy członków, którym zostały przydzielone miejsca pod budowę garażu. Spółdzielnia ustala wysokość wniesionego wkładu i zwraca ją członkowi skreślonemu, a zwolnione miejsce pod budowę przydziela się w/g kolejności następnemu członkowi, który jest zobowiązany wnieść wkład garażowy w kwocie należnej poprzednikowi.
 3. Po zakończeniu budowy i dokonaniu odbioru technicznego garaży, Spółdzielnia na pod­stawie przedstawionych przez członków wartości wykonanych robót ustala wartość rynkowa garażu ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§16

Po zakończeniu budowy i ustaleniu wartości rynkowej garażu, Spółdzielnia zawiera z członkiem umowę ustanowienia prawa odrębnej własności garażu w formie aktu notarialnego.

X. Używanie garaży

§17

1. Za używanie garaży członkowie wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie przypada­jących na te garaże kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Obejmują one koszty eksploatacji nieruchomości Spółdzielni:

 • koszty oświetlenia terenu
 • koszty sprzątania i wywozu śmieci
 • podatki od nieruchomości
 • koszty wieczystego użytkowania gruntu.
 • koszty ubezpieczenia
 1. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 1 jest uchwalana jest przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na podstawie rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi roku poprzedniego. Jednostkę rozliczeniową kosztów stanowi 1 m2 powierzchni użytkowej garażu.
 2. Opłaty o których mowa w pkt.1 i 2 powinny być uiszczane co miesiąc z góry, do 15 dnia każdego miesiąca.

XI. Obowiązki członków w zakresie napraw garaży oraz zasady rozliczeń Spółdzielni

z członkami zwalniającymi garaże

§18

 1. Wszelkiego rodzaju naprawy garaży obciążają członków Spółdzielni zajmujących garaże lub najemców.
 2. Członek Spółdzielni lub najemca jest obowiązany utrzymać garaż we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw i odnowień.

§19

1.  Członek Spółdzielni lub najemca zwalniający garaż zobowiązany jest:

 • przekazać garaż Spółdzielni w stanie odnowionym lub pokryć koszt odnowienia go przez Spółdzielnię - odnowienie garażu polega na odmalowaniu oraz uszczelnieniu pokrycia dachowego i rynien.
 • usunąć lub pokryć koszty usunięcia uszkodzeń powstałych z winy członka lub najemcy,

2.  Po opróżnieniu garażu Spółdzielnia zwraca członkowi, który użytkował garaż na zasadzie prawa do garażu lub uprawnionym spadkobiercom, wartość rynkową garażu na zasadach obowiązujących przy zwrocie wartości rynkowej prawa do lokalu mieszkalnego.

C. DZIERŻAWA TERENÓW

§20

 1. Tereny stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni mogą być dzierżawione członkom oraz innym osobom fizycznym lub prawnym.
 2. Dzierżawca terenu jest obowiązany do ponoszenia opłaty czynszowej, ustalonej przez Zarząd Spółdzielni. Opłata czynszowa płatna jest miesięcznie z góry do 15-go każdego miesiąca.
 3. Dzierżawca terenu ponosi jednorazową opłatę na fundusz społeczno – wychwowawczy w wysokości 2,50 zł za 1 m2 .

§21

Przy zawieraniu umów dzierżawy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

 1. Z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały traci moc obowiązujący dotychczas regulamin, przydziału i najmu lokali użytkowych, garaży oraz dzier­żawy terenu z dnia 4.02.2010 roku
 2. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwała Nr 7/2015 w dniu 5.03.2015 roku z mocą obowiązującą od dnia podjęcia Uchwały .

Uchwała Nr 32/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Sulechowie

z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie : zmian w Regulaminie ustanawiania praw odrębnej własności lub najmu lokali użytkowych, garaży oraz dzierżawy terenu.

Na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie uchwala co następuje :

§ 1

Rada Nadzorcza dokonuje następujących zmian w Regulaminie ustanawiania praw odrębnej własności lub najmu lokali użytkowych garaży oraz dzierżawy terenu, uchwalonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 7/2015 z dnia 5.03.2015 r. Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie :

 1. w §10 w ust. 2 skreśla się akapit trzeci : „ na skutek wykluczenia lub skreślenia z listy członków Spółdzielni. „
 2. uchyla się § 12 regulaminu.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 16/2019

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Sulechowie

z dnia  18.06.2019 r.

 

w sprawie : zmian w Regulaminie ustanawiania praw odrębnej własności lub najmu lokali użytkowych, garaży oraz dzierżawy terenu.

Na podstawie art. 84 ust. 1 pkt. 20 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie Rada Nadzorcza uchwala co następuje : 

§ 1

 

Rada Nadzorcza dokonuje następujących zmian w Regulaminie ustanawiania praw odrębnej własności lub najmu lokali użytkowych garaży oraz dzierżawy terenu, uchwalonym Uchwałą Rady Nadzorczej SM w Sulechowie Nr 7/2015 z dnia 5.03.2015 r.  :

 1. w § 4 Regulaminu dodaje się   ust. 2 o treści :

 

„ W przypadku braku chętnych na najem lokalu użytkowego przez okres przekraczający 3 miesiące, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o zmniejszeniu stawki czynszu najmu do 50 %. „

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.