Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Załącznik do Uchwały 

Rady Nadzorczej nr20/2022 z dnia 29.12.2022r. 

REGULAMIN  

tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

 

Rozdział I

Podstawy prawne uchwalenia regulaminu

§ 1

Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 2. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze.

 3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 5. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady gospodarowania funduszem na remonty, zasady tworzenia funduszu oraz zasady rozliczania kosztów poniesionych na remonty zasobów mieszkaniowych, należące do obowiązków Spółdzielni.

§ 2

 1. Remontem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest wykonanie                            w istniejącym obiekcie budowlanym, robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego ( z uwzględnieniem konserwacji ) przy możliwym zastosowaniu materiałów innych niż użyto w stanie pierwotnym.

 2. Fundusz na remonty tworzy się na sfinansowaniu wszelkich prac remontowych wykonywanych w częściach wspólnych nieruchomości,                 w infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu oraz                   w lokalach, z wyjątkiem remontu piwnic oraz remontów i napraw należących do użytkowników lokali.

Rozdział III

Zasady ogólne gospodarowaniem funduszem na remonty

 1. Z funduszu na remonty nie finansuje się napraw i remontów obciążających użytkowników lokali, zgodnie z podziałem obowiązków napraw wewnątrz lokalu określonym w Statucie i w regulaminach wewnętrznych,                     „ Regulaminie obowiązków Spółdzielni oraz członków właścicieli i najemców w zakresie napraw wewnątrz lokali.”

§ 2

 1. Odpisy na fundusz na remonty obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

 2. Obowiązani do świadczenia na fundusz na remonty są wszyscy użytkownicy lokali tj. członkowie Spółdzielni, właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, użytkowych oraz osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego, które zobowiązane są do płacenia odszkodowania zgodnie             z ustawą wymienioną w punkcie 3 w  § 1 w Rozdziale I.

§ 3

 1. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego, obejmującą wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego nieruchomości.

 2. Różnica między wpływami, a wydatkami z funduszu na remonty przechodzi na rok następny.

 3. Środki nie wykorzystane w danym roku przechodzą do wykorzystania          w roku następnym.

§ 4

 1. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach możliwość przejściowego angażowania środków funduszu na pokrycie niedoborów dochodów Spółdzielni, w sferze eksploatacji zasobów,  z jednoczesnym określeniem zasad i terminów refundacji pożyczonych środków.

 

 1. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, możliwość przejściowego uzupełnienia środków funduszy na remonty, środkami funduszu zasobowego Spółdzielni z jednoczesnym określeniem zasad i terminu zwrotu zaangażowanych środków. 

 

 1. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, możliwość angażowania środków funduszu remontowego mienia spółdzielni w remonty poszczególnych nieruchomości, np. wkład własny nieruchomości jak wkład własny nieruchomości w przypadku prac termomodernizacyjnych, zaangażowane środki podlegają zwrotowi na fundusz remontowy mienia po spłacie kredytu termomodernizacyjnego przez  mieszkańców nieruchomości której on dotyczył. 

 

Rozdział IV

 

Zasady tworzenia funduszu na remonty

 

§ 1

 

 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych               z odpisów na remonty, do których wnoszenia zobowiązani są użytkownicy lokali, w wysokości uchwalonej przez Radę Nadzorczą.

 2. Rada Nadzorcza w ramach uchwalania rocznych planów gospodarczych      (§ 84 ust. 1 pkt. 1 Statutu ) uchwala roczny plan rzeczowo – finansowy funduszu na remonty. 

§ 2

 

Fundusz na remonty tworzy się z :

 1. odpisów podstawowych na fundusz remontowy,

 2. kwot uzyskanych od wykonawców z tytułu obniżenia wynagrodzenia          z powodu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze,

 3. kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad,

 4. odszkodowań uzyskanych od ubezpieczycieli za szkody powstałe                      w zasobach mieszkaniowych,

 5. oprocentowania rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki funduszu remontowego,

 6. dochodów uzyskanych z likwidacji lub sprzedaży środków trwałych,

 7. innych przychodów wg decyzji organów samorządowych Spółdzielni,

 8. zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na usuwanie awarii lub innych koniecznych prac, potwierdzonych decyzjami uprawnionych organów, albo na prace wnioskowane przez większość użytkowników lokali                       (ponad 50%).

 

Rozdział V

 

Zasady przeznaczenia środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

 

§ 1

 

Środki funduszu na remonty przeznaczone są na :

 1. finansowanie kosztów remontów zasobów mieszkaniowych,

 2. finansowanie kosztów remontów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu ( hydrofornie, kotłownie, zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe),

 3. finansowanie kosztów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu ( remonty placów zabaw, boisk, terenów zielonych,

 4. spłatę części lub całości kredytu bankowego zaciągniętego przez Spółdzielnię na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe,

 5. pokrycie regresowych kosztów odszkodowań towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu wypłaconych kwot odszkodowań dla członków oraz odszkodowań za lokale nieubezpieczone,

 6. finansowanie wymiany i zakupu środków trwałych zaliczanych do mieszkaniowych oraz służących działalności remontowej zasobów,

 7. pokrycie straty finansowej po wyczerpaniu funduszu zasobowego                        i udziałowego (§ 93 ust. 1 Statutu )

 8. pokrycie innych wydatków wg decyzji organów samorządowych Spółdzielni.

Rozdział VI

 

Zasady ustalania wysokości stawek odpisów na fundusz remontowy

 

§ 1

 

 1. Rada Nadzorcza uchwala roczny plan rzeczowo-finansowy funduszu na remonty, uwzględniając planowany rodzaj prac remontowych i planowane koszty tych prac w poszczególnych budynkach.

 2. Plan rzeczowo finansowy funduszu na remonty powinien uwzględniać :

 1. faktyczne potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych                               i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, oraz przewidywane koszty tych remontów,

 2. przewidywane wydatki na wymianę środków trwałych zaliczanych do mieszkaniowych,

 3. saldo środków funduszu remontowego wg stanu na początek roku.

§ 2

 

 1. Na podstawie uchwalonego rocznego planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego Rada Nadzorcza uchwala wysokość stawek odpisu na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych,   w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. 

Zmiana stawki odpisu na fundusz remontowy w ciągu roku jest wprowadzona uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

 1. Stawki odpisów na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych mogą być przez Radę Nadzorczą :

 1. ustalane jednolicie dla zasobów objętych wspólnym rozliczeniem kosztów eksploatacji,

 2. zróżnicowane – w zależności od potrzeb remontowych dla poszczególnych budynków.

 1. Stawki odpisów dla lokali służących działalności społeczno – wychowawczej, lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni, pracowni plastycznych w budynkach są ustalane analogicznie jak dla lokali mieszkalnych.

 

Rozdział VII

 

Podział funduszu remontowego na fundusz remontowy mienia Spółdzielni           i fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości

 

§ 1

 

 1. Fundusz remontowy dzieli się w stosunku 60% do 40 % na :

 1. Fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości w wysokości 60 % odpisu remontowego i 60 % innych wpływów wymienionych w §2 Rozdziału IV

 2. Fundusz remontowy mienia Spółdzielni, które nie jest integralną częścią poszczególnych oznaczonych nieruchomości lokalowych w stosunku do których, istnieją prawa o ustanowienie odrębnych własności lokalowych w wysokości 40 % odpisu remontowego i 40 % innych wpływów wymienionych w § 2 Rozdziału IV

 3. W przypadku zróżnicowanej stawki odpisu na fundusz remontowy mienia przeznacza się 40 % odpisu stawki jednolitej, pozostała część stawki zróżnicowanej zasila fundusz remontowy danej nieruchomości.

 

Rozdział VIII

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustaw powołanych w  §   1 Rozdział oraz „Regulaminie zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków i rozliczania poniesionych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie” na podstawie którego realizowane są przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

 2. Regulamin niniejszy został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie Nr 20/2022 z dnia 29.12.2022r. 

 3. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia.

 4. Traci moc „ Regulamin tworzenia i wydatkowanie środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych uchwalony Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/2008 z dnia 6 listopada 2008 r.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.