Regulamin rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody i kanalizacji oraz ustalania płatności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Regulamin

rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody i kanalizacji oraz ustalania płatności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin został opracowany z uwzględnieniem przepisów :
a) Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U Nr 72 poz. 747 z póź. Zmianami,
b) Ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach ( tj. Dz.U z 2004 r. Nr 243 poz. 2441 z późn. zmianami),
c) Statutu Spółdzielni.
2. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów zużycia wody dostarczonej do lokali wyposażonych w instalację wodno – kanalizacyjną.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
a) „użytkowniku „ – należy przez to rozumieć osobę, która ma tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub osobę faktycznie korzystającą z lokalu,
b) „odczyty liczników wody zimnej i ciepłej” (odczyty wskazań wodomierzy) – należy przez to rozumieć sumę odczytów wskazań wodomierzy wody zimnej oraz wodomierzy wody ciepłej,
c) Cena wody oznacza koszt dostawy 1 m3 wody i odprowadzania ścieków ustalony w fakturze zakupu przez dostawcę.
4. Za lokale wyposażone w wodomierze ( lokale opomiarowane) uznaje się lokale, w których są zamontowane urządzenia pomiarowe ( w rozumieniu ustawy Prawo o miarach ) posiadające:
- ważną legalizację Głównego Urzędu Miar,
- dopuszczone do eksploatacji przez odpowiednią uprawnioną instytucję,
- zostały odebrane i zaplombowane przez służby techniczne Spółdzielni.

II. Lokale opomiarowane.

1. Odczytów liczników wody zimnej i ciepłej dokonuje użytkownik, we własnym zakresie, w ostatnim dniu każdego miesiąca z dokładnością do 1 m3 , dokonując zaokrągleń w górę.
2. Dane o stanie zużycia wody użytkownik wpisuje na blankietach książeczek opłat za zużytą wodę w sposób czytelny i rzetelny.
3. Spółdzielnia zleca dokonywanie raz na kwartał odczytów kontrolnych firmie zewnętrznej, wybranej w przetargu, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Użytkownicy otrzymują faktury VAT. W ostatnim miesiącu kwartału na blankiecie książeczki wpłat, użytkownicy lokali dokonują wpłaty różnicy pomiędzy wysokością otrzymanej faktury, a wpłatami dokonywanymi zaliczkowo w danym kwartale.
4. Użytkownik jest obowiązany wnosić regularnie opłaty zaliczkowe za zużytą wodę za miniony okres rozliczeniowy ( miesiąc ), zgodnie z wymiarem opłat, określonym przez Spółdzielnię, na podstawie zużycia wg liczników indywidualnych i zgodnie z obowiązującymi stawkami dostawców.
5. W przypadku gdy suma zużytej wody w nieruchomości, wynikająca z odczytów liczników indywidualnych oraz sumy wody ustalonej dla lokali nieopomiarowanych, odbiegać będzie od wskazań licznika głównego, różnica rozliczona będzie na poszczególne lokale w danej nieruchomości, w stosunku do wody wskazanej na wodomierzach i wody w lokalach rozliczanych ryczałtowo ( nieopomiarowanych).
6. Ilość odprowadzanych ścieków równać się będzie wysokości zużytej wody przez użytkownika, zgodnie z umową zawartą z odbiorcą ścieków.

III. Obowiązki użytkownika lokalu i Spółdzielni

1. Montaż wodomierzy wyposażonych w moduł umożliwiający dokonywanie odczytów radiowych, finansowany jest z funduszu remontowego danej nieruchomości.
2. Za obsługę wodomierzy pobierana jest opłata stała w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
3. Użytkownik ponosi pełne koszty wymiany i naprawy wodomierzy, gdy wyniknie z winy użytkownika lub z ich nieprawidłowego użytkowania i eksploatacji oraz koszty związane z legalizacją wodomierzy.
4. W przypadku nielegalnego poboru wody z pominięciem urządzeń pomiarowych lub zerwania plomby, Spółdzielnia obciąży użytkownika równowartością zużycia 100 m3 wody wraz z kanalizacją na 1 osobę rocznie.
5. Za szczelność punktów poboru wody odpowiedzialny jest użytkownik.
6. Podczas przerw w dostawie ciepłej wody, wodę należy pobierać tylko z zaworów czerpalnych zimnej wody.
7. Użytkownik jest zobowiązany umożliwić służbom Spółdzielni dokonywanie odczytów kontrolnych, dbać o plomby oraz zgłaszać do Spółdzielni fakt niewłaściwej pracy wodomierza.
8. Użytkownik lokalu nie może dokonywać montażu i wymiany wodomierza we własnym zakresie jak również zmieniać usytuowania wodomierza.
9. Do obowiązków Spółdzielni należy legalizacja wodomierzy z modułem radiowym oraz obsługa reklamacyjna wodomierzy w przypadku zgłoszenia reklamacji przez użytkownika lokalu.


IV. Lokale nieopomiarowane.

1. Normy zużycia wody ustalane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa.(Zarządzenie nr 7 z dnia 21.06.1989 r.
Dz.Urz.MGPiB nr 1 z dnia 30.06.1989 r.),i wynoszą :
- dla mieszkań z c.c.w. - 7,0 m.3 na osobę,
- dla mieszkań bez c.w. - 6,0 m 3 na osobę.

2. Cena wody i cena zrzutu 1 m3 ścieków jest ustalana przez dostawcę wody.

V. Lokale Użytkowe.

1. Użytkowników lokali użytkowych obowiązują te same zasady ustalone w regulaminie co użytkowników lokali mieszkalnych z następującymi uzupełnieniami:

a/ użytkownicy lokali użytkowych instalują i użytkują wodomierze na swój koszt.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.
2. Traci moc regulamin uchwalony w dniu 04 lutego 2010 roku
3. Niniejszy regulamin uchwalono w dniu 2 października 2014 roku. Uchwałą Nr 20/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

 

Uchwała Nr 31/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Sulechowie

z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie : zmiany Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i kanalizacji oraz ustalania płatności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Na podstawie § 103 ust. 24 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie, Rada Nadzorcza uchwala co następuje :

§ 1

Rada Nadzorcza dokonuje zmian w Regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i kanalizacji oraz ustalania płatności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie uchwalonym Uchwałą Nr 20/2014 z dnia 2.10.2014 r. w ten sposób, że ustęp 3 w dziale  „ II. Lokale opomiarowane „  otrzymuje brzmienie :

3.    Spółdzielnia zleca dokonywanie raz na kwartał odczytów  kontrolnych firmie zewnętrznej, wybranej w przetargu, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Użytkownicy otrzymują kwartalne rozliczenia zużycia wody. W ostatnim miesiącu kwartału na blankiecie książeczki wpłat, użytkownicy lokali dokonują wpłaty różnicy pomiędzy wysokością należności za zużytą wodę uwidocznioną w rozliczeniu, a wpłatami zaliczkowymi dokonanymi w danym kwartale.”

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.