Regulamin rozliczeń kosztów z tytułu zużycia energii cieplnej do ogrzewania lokali oraz podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ulica Kamienna nr 12

R E G U L A M I N

 

rozliczeń  kosztów z tytułu zużycia energii cieplnej do ogrzewania lokali oraz  podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

 

                                               Postanowienia wstępne.

 1. Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022r. poz. 1385 z późn. zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 (Dz.U. z 2021r. poz. 2273),

 3. Ustawa  z dnia 16 września 1982r.- Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z  2021r. poz. 648 z późn.zm.),

 4. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z  2021r. poz. 1208 z późn.zm.),

 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.),

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r., nr 74, poz.836 z późn. zm.),

 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065, z późń. zm.),

 8. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022r., poz. 172 z późn.zm.),

 9. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2021r., poz. 1048),

 10. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2021r., poz. 2068),

 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022r., poz. 1360 z późn. zm.),

 12. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.- Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 2021r., poz. 1805 z późń. zm.),

 13. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie oraz obowiązujące regulaminy w tym zakresie,

 14. Norma PN-EN 834- sierpień 2013 -  Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia  ciepła przez grzejniki – Przyrządy zasilane energią elektryczną,

 15.  Inne akty i dokumenty, które mają wpływ na zapisy regulaminu.

 

 1. Regulamin ma zastosowanie do rozliczeń kosztów ogrzewania oraz podgrzania wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych objętych opomiarowaniem oraz nieopomiarowanych.

 

III.  Określenie pojęć występujących w regulaminie:

     

 1. Przez opomiarowanie  c. o. rozumie się urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych lokali /podzielnik kosztów, czujnik temperatury/ w budynku;

 2. Przez opomiarowanie c. w. rozumie się zamontowanie wodomierzy ciepłej wody;

 3. Przez rok rozliczeniowy rozumie się okres 12 miesięcy liczony od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku;

 4. Przez pojęcie lokalu rozumie się zarówno lokal mieszkalny jak i użytkowy lub lokal o innym przeznaczeniu;

 5. Współczynnik redukcyjny położenia lokalu, określa niekorzystne położenie lokalu w bryle budynku.

 6. Współczynnik mocy grzejnej „UF” – współczynnik uzależniony od typu i wielkości zainstalowanego grzejnika;

 7. Współczynnik korygujący kubaturowo temperaturowy – w przypadku gdy w nieruchomości znajdują się lokale o różnym charakterze mieszkalne i użytkowe to całkowity koszt ogrzewania budynku najpierw jest dzielony na grupy lokali mieszkalnych oraz grupę lokali użytkowych proporcjonalnie do kubatury oraz temperatury obliczeniowej;

 8. Indywidualny odbiorca w lokalu (użytkownik lokalu) – osoba/y, która posiada tytuł prawny do korzystania z lokalu, bądź osoba/y faktycznie korzystająca z lokalu; właściciel lokalu, a także osoba fizyczna lub prawna posiadająca umowę na zakup od Spółdzielni energii cieplnej;

 9. K.R.S. – Krajowy Rejestr Sadowy;

 10. Zarząd – zarząd  S.M. ustanowiony zgodnie ze statutem Spółdzielni przez Radę Nadzorczą oraz zgodnie z zapisami w K.R.S;

 11. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza S.M. wybrana przez Walne Zgromadzenie członków, a skład jej ujawniony w K.R.S.

 12. Opłata zaliczkowa – opłata miesięczna w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą i wnoszona przez indywidualnego odbiorcę ciepła w lokalu przez okres rozliczeniowy;

 13. Koszty stałe – koszty ponoszone przez Spółdzielnię niezależnie od zużycia energii cieplnej.

 14. Koszty zmienne – koszty ponoszone przez Spółdzielnię w zależności od zużycia energii cieplnej.

 15. Budynek – budynek wielorodzinny, a także grupa budynków opomiarowanych wspólnym licznikiem energii cieplnej bądź zasilanych z jednej kotłowni. 

 16. c. o. – centralne ogrzewanie;

 17. c. w. – podgrzanie wody.

 

§ 1

Postanowienia ogólne.

 

 1. Koszty zakupu energii cieplnej dostarczonej do budynku  lub koszty wytworzenia ciepła w kotłowni lokalnej pokrywane są w całości przez indywidualnych odbiorców ciepła w lokalach znajdujących się w tym budynku.

 2. Jeżeli w budynku  mieszkalnym występują  lokale opomiarowane  i nieopomiarowane, rozliczenia dokonuje się dla lokali opomiarowanych z uwzględnieniem opłat zastosowanych do lokali nieopomiarowanych, które to opłaty obniżają koszty energii cieplnej całego budynku.

 3. Lokale i pomieszczenia nieopomiarowane rozliczane są z maksymalnego zużycia w danej nieruchomości.

 4. Całkowita ilość energii cieplnej zużytej przez budynek mierzona jest przez licznik energii cieplnej umieszczony w węźle lub węzłach cieplnych.  

 5. Podział zużycia energii cieplnej następuje według poniższych zasad:

  1. w przypadku osobnych liczników na c. o. i c. w. – według wskazań liczników,

  2. w przypadku zainstalowanego podlicznika na c. w. – energia zużyta na podgrzanie wody obliczana jest na podstawie podlicznika, a energia zużyta na c. o. według licznika głównego pomniejszając o wskazania podlicznika,

  3. w przypadku zainstalowania tylko jednego licznika głównego – podział następuje 70 % kosztów całkowitych to koszty c.o. 30 % to koszt podgrzania wody.

  4. jeżeli w budynku występuje kilka węzłów cieplnych, wskazania liczników ciepła sumuje się, a budynek rozlicza się jako całość bez podziału na węzły cieplne.

  5. w przypadku węzłów grupowych podliczniki w poszczególnych budynkach są podzielnikami energii cieplnej zużytej w węźle grupowym

  6. zużycie i koszty energii cieplnej wytworzonej w kotłowni lokalnej dzieli się w następujący sposób:

   • zużycie energii na potrzeby c. o. według wskazań liczników energii cieplnej zamontowanych w poszczególnych budynkach,

   • zużycie energii cieplnej na potrzeby c. w. według wskazań licznika energii cieplnej wspólnego dla wszystkich budynków; a zużycie na poszczególne budynki według wskazań wodomierzy zamontowanych na cyrkulacjach

 

 1. Rozliczenia energii cieplnej z indywidualnymi odbiorcami dokonuje się do 30 kwietnia każdego roku po okresie rozliczeniowym.

 2. Rozliczenie indywidualne dla każdego indywidualnego odbiorcy będzie dokonywane poprzez usługę zewnętrzną lub przez zarząd Spółdzielni, który rozlicza nieruchomości nieopomiarowane .

 3. Niedopłaty wynikające z rozliczenia energii cieplnej powinny być uregulowane do dnia 30 lipca każdego roku, a po tym terminie można naliczać odsetki ustawowe, które stanowią pożytki Spółdzielni.

 4. Nadpłaty wynikające z rozliczenia energii cieplnej przeksięgowywane są na poczet przyszłych opłat. Na pisemny wniosek indywidualnego odbiorcy, Spółdzielnia zwraca nadpłatę w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku zadłużenia indywidualnego odbiorcy, nadpłatą kompensuje się wymagalne opłaty.

 5. Brak możliwości dokonania odczytów z urządzeń pomiarowych lub dzielących koszty z winy użytkownika lokalu (indywidualnego odbiorcy) powoduje obciążenie użytkownika lokalu, w okresie rozliczeniowym kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania : m2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni użytkowej lokalu.

 6. Stawki zaliczki na c. o. i podgrzanie wody oraz wysokości ryczałtów ustalane są Uchwałami Rady Nadzorczej.

 7. Koszty rozliczeń energii cieplnej ponoszą indywidualni odbiorcy energii cieplnej.

 8. Za ustalanie mocy zmówionej odpowiada Zarząd Spółdzielni.

 9. W przypadku zbycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego następca przejmuje wszelkie  skutki rozliczeń.

 10. W przypadku zbycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, można dokonać rozliczenia kosztów energii cieplnej zbywcy lokalu na jego wniosek oraz pod warunkiem, że pokryje on koszty dokonania rozliczenia całego budynku.

 11. W przypadku budynków w których znajdują się lokale o różnym charakterze     ( lokale usługowe i mieszkalne), całkowity koszt ogrzania budynku jest dzielony proporcjonalnie do współczynników kubaturowo temperaturowych i powierzchni użytkowej poszczególnych grup lokali. Koszty grupy lokali użytkowych obciążają działalność tych lokali a koszty lokali mieszkalnych są rozliczane przy pomocy podzielników kosztów na poszczególne lokale mieszkalne.

 12. Rozliczenie kosztów ogrzewania w danej nieruchomości przy zastosowaniu wskazań urządzeń podzielnikowych może być zastąpione systemem rozliczeń proporcjonalnie do powierzchni użytkowych poszczególnych lokali, jeśli zażąda tego w formie pisemnej więcej niż 50 % członków użytkowników lokali w danej nieruchomości. Zmiana systemu rozliczania może być dokonywana tylko przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

 13. W celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali każdy użytkownik ma obowiązek stosowania nastaw zaworów grzejnikowych zapewniających wymaganą temperaturę użytkowania pomieszczeń nie niższą niż 16 O C(rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku)

 

§  2

 

Elektroniczne podzielniki kosztów.

 

 1. Elektroniczne podzielniki kosztów stanowią własność firmy, od której zostały wydzierżawione.

 2. Koszty dzierżawy podzielników ponoszą odbiorcy ciepła w lokalu w wysokości ustalonej w umowie dzierżawy.

 3. Poprawność użytkowania podzielników kosztów podlega kontroli przez Spółdzielnię i właściciela podzielników. W przypadku zlecenia przez Spółdzielnię na wniosek członka dodatkowych kontroli zewnętrznych, koszty kontroli pokrywa Spółdzielnia jeżeli stwierdzono nieprawidłowość, natomiast jeżeli kontrola nie wykazała nieprawidłowości koszty pokrywa osoba wnioskująca.

 4. Zakazuje się jakichkolwiek manipulacji przy podzielnikach kosztów mogących mieć wpływ na poprawne rozliczenie.

 5. Naprawa uszkodzonego, z winy indywidualnego odbiorcy, podzielnika kosztów lub jego wymiana, jak również powtórny montaż w przypadku wymiany grzejnika obciąża indywidualnego odbiorcę.

 6. Indywidualny odbiorca jest zobowiązany do ochrony podzielników kosztów przed ich zniszczeniem bądź zerwaniem plomb.

 7. Indywidualny odbiorca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Spółdzielni o zauważonych usterkach czy wadach podzielników kosztów.

 8. Elektroniczne podzielniki kosztów nie są urządzeniami pomiarowymi określającymi wielkość zużycia energii cieplnej, a są urządzeniami pomiarowymi służącymi do podziału zużytej energii cieplnej na poszczególne lokale i do rozliczenia kosztów energii cieplnej.

 9. Serwis odczytowy podzielników -  Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek : inwentaryzować urządzenia grzewcze: w celu dokładnego inwentaryzowania urządzeń grzewczych należy :

 • sprawdzić plomby podzielników,  

 • sprawdzić czy są wymienione grzejniki, sprawdzić rodzaj grzejnika(typ, moc, opomiarowanie i tp.),czy jest możliwość demontażu grzejnika (zainstalowane zawory przy grzejnikach) oraz czy wszystko jest zgodne z dokumentacją pierwotną oraz czy przy zamianie grzejników lokator posiadał zgodę Spółdzielni,

 • informować mieszkańców o konsekwencjach zerwania plomby ,wymianach grzejników itp.,

 • oraz zapoznawać mieszkańców w razie potrzeby z regulaminem rozliczania zużycia energii cieplnej.

 

§ 3.

 

Wodomierze ciepłej wody.

 

 1. Wodomierze  wyposażone w moduł odczytu radiowego są własnością spółdzielni.

 2. Jeżeli w lokalu zainstalowano więcej niż jeden wodomierz to zużycie wody oblicza się na podstawie ich sumy.

 3. Wodomierze podlegają legalizacji w okresach pięcioletnich. 

 4. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w urządzenia pomiarowe mogące mieć wpływ na końcowe rozliczenie.

 5. Indywidualny odbiorca jest zobowiązany do ochrony wodomierzy przed ich zniszczenie bądź zerwaniem plomb oraz do natychmiastowego powiadomienia Spółdzielni o zauważonych usterkach czy wadach wodomierza

 6. Wielkość zużycia ciepłej wody stanowi podstawę do rozliczenia kosztów podgrzania wody.

 7. W przypadku zalegania z opłatami zaliczkowymi za trzy pełne miesiące dotyczące zużytej ciepłej wody, Spółdzielnia ma prawo odciąć dopływ ciepłej wody do lokalu.

 8. Na wodomierzach „suchych” Spółdzielnia montuje plomby antymagnetyczne. Zmiana pola magnetycznego plomby potwierdzona protokolarnie, dowodzi stosowania niedozwolonych urządzeń w celu zakłócenia prawidłowej pracy wodomierza. Wskazania wodomierza nie są uznane za prawidłowe a zużytą energię cieplną przyjmuje się według ustalonego ryczałtu niezależnie od ilości wodomierzy w danym lokalu za cały rok obrachunkowy. 

 9. Koszty odczytów obciążają indywidualnego odbiorcę.

 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa może pobierać odsetki ustawowe za opóźnienie od nieterminowych wpłat za wodę. 

 

§ 4. 

 

Współczynniki korygujące i UF.

 

 1. Współczynniki „LAF” i „UF” są współczynnikami redukcyjnymi naliczonych jednostek przez podzielniki kosztów i są wstępnie ustalone przez firmę rozliczeniową.

 2. Współczynniki „UF” podlegają korygowaniu przez firmę rozliczeniową w przypadku wymiany grzejnika bądź zmiany jego mocy grzejnej.

 3. Współczynniki „LAF” i „UF” służą do wyliczenia zredukowanych jednostek obliczeniowych według wzoru: zredukowane jednostki obliczeniowe w lokalu = (odczyt podzielnika kosztów na koniec okresu rozliczeniowego – odczyt podzielnika kosztów na początek okresu rozliczeniowego) x UF x LAF.

 4. Współczynniki „LAF” ustalone dla systemu rozliczeniowego przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Instalacyjnych „INSTAL” w Warszawie. 

 5. W celu uwzględnienia wpływu usytuowania lokali rozliczanych na podstawie podzielników kosztów na wysokość opłat za ogrzewanie należy stosować współczynniki korygujące uwzględniające niekorzystne położenie lokalu w bryle budynku.

 6. Współczynniki korygujące ustala się w oparciu o warunki obliczeniowe na podstawie dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem stanu technicznego budynku oraz ochrony cieplnej przegród zewnętrznych. Współczynniki stosowane są do poszczególnych lokali w danym  budynku.

 

§ 5. 

Indywidualne rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania.

 

 1. Indywidualne rozliczenie lokali dokonywane jest przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy rozliczeniowej lub przez zarząd.

 2. Za dokonanie rozliczenia jest pobierana opłata w wysokości ustalonej w umowie rozliczeniowej. Należność ta zostanie uwzględniona w rozliczeniu z poszczególnymi indywidualnymi odbiorcami okresu  rozliczeniowego, którego ono dotyczy.

 3. Na wniosek indywidualnego odbiorcy, Spółdzielnia może dokonać korekty rozliczenia tylko nieruchomości nieopomiarowanych . 

 4. Jeżeli została dokonana korekta rozliczenia lokalu na podstawie ust. 3 z winy rozliczającego, to wówczas powinna być ponownie rozliczona cała nieruchomość. Koszt ponosi firma rozliczająca .

 5. Indywidualni odbiorcy wnoszą comiesięczne zaliczki na poczet kosztów centralnego ogrzewania w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Nadzorczej. Podstawą kalkulacji zaliczek jest wysokość indywidualnych kosztów przypadających na dany lokal w poprzednim okresie rozliczeniowym, powiększonym o wskaźnik procentowy, wynikający z analizy czynników, które mają wpływ na zużycie i koszty zakupu energii cieplnej. Wysokość zaliczki może być zmieniana w ciągu roku kalendarzowego przez Radę Nadzorczą, jeżeli zaistnieją ważne okoliczności.

 6. Koszt dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania wylicza się na  

       podstawie otrzymanych faktur bądź faktycznych kosztów kotłowni lokalnej z 

       uwzględnieniem § 1 pkt. 7. Koszt ten obejmuje:

 1. Opłatę stałą – jest to koszt: abonamentu, koszt zamówionej mocy cieplnej, przesyłu energii cieplnej, remontów, konserwacji i eksploatacji urządzeń i węzłów cieplnych, przy kotłowni lokalnej są to koszty niezależne od wielkości produkcji energii cieplnej lub w minimalnym stopniu zależne. 

 2. Opłatę zmienną – jest to koszt zużytego ciepła wyrażony w zł /GJ –czyli całkowita ilość ciepła zużytego przez budynek lub grupę budynków przynależnych do danego węzła cieplnego mierzona jest przez licznik ciepła umieszczony w węźle cieplnym lub w budynku.

 3. Koszty rozliczenia,

 4. Do kosztów energii – opłaty zmiennej dodaje się lub odejmuje saldo powstałe pomiędzy końcowym rozliczeniem poprzedniego okresu rozliczeniowego, a przeprowadzonymi korektami indywidualnych rozliczeń dokonanymi w wyniku uwzględnienia uzasadnionych odwołań użytkowników lokali.

 1. Wprowadza się następujące zasady podziału kosztów ogrzewania danej nieruchomości. 

 1. opłatę stałą i zmienną dzielimy na poszczególne lokale:

 1. koszty ogrzewania części wspólnych 75% - proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni lokalu - mieszkania, obejmujące koszty ogrzania części wspólnej budynku (klatki schodowe, pralnie suszarnie, łazienki, piony instalacyjne itp,)

 2. koszty zmienne 25% - pozostałych kosztów, podzielonych w zależności od indywidualnego zużycia energii cieplnej obliczonego według jednostek zużycia (wskazań podzielników kosztów i parametrów grzejników) z uwzględnieniem współczynników redukcji, dotyczących położenia mieszkania w budynku. 

 1. Do indywidualnych rozliczeń dodaje się koszty dzierżawy podzielników kosztów, koszty rozliczenia oraz ewentualne koszty napraw, dodatkowego montażu itp.

 2. Jeżeli ustalony na podstawie urządzeń podzielnikowych koszt zmienny ogrzewania danego lokalu jest mniejszy w przeliczeniu ma m2 powierzchni lokalu niż połowa uśrednionego kosztu zmiennego wszystkich lokali w danej nieruchomości, to obciążenie kosztami zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na  m2 powierzchni lokalu w wysokości połowy uśrednionego kosztu zmiennego dla wszystkich lokali mieszkalnych w danej nieruchomości.”

 

§ 6.

 

Indywidualne rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody.

 1. Do rozliczenia kosztów energii cieplnej zużytej na podgrzanie wody stosuje się odpowiednio zapisy § 5 ust.  2, 3, 4,   z zastrzeżeniem, że rozliczenia dokonuje Spółdzielnia lub może zlecić.

 2. Koszty całkowite dzieli się na:

 1. koszty stałe w wysokości wynikających z faktur dostawcy bądź ustalonych przez zarządcę w przypadku kotłowni lokalnej, które następnie dzieli się na indywidualnych odbiorców według zużycia podgrzanej wody. Do kosztów stałych zaliczamy:

 • opłata za moc zamówioną,

 • opłata abonamentowa,

 • opłata za usługi przesyłowe,

 • koszty nośnika,

 • przy kotłowni lokalnej – koszty ponoszone niezależnie od wielkości produkcji energii cieplnej lub w minimalnym stopniu zależne.

 

 1. koszty zmienne wynikające z różnicy kosztów całkowitych i kosztów stałych. Koszy zmienne rozliczane są na podstawie zużyć ciepłej wody przez indywidualnych odbiorców według poniższych zasad:

 • przesył opłata zmienna,

 • ciepło w GJ

Kpw –koszt podgrzania wody w lokalu

Kc -  koszty całkowite nieruchomości

Sqc- ilość wody zużytej we wszystkich lokalach

Qi – ilość wody zużytej w danym lokalu

                  Kc 

Kpw = ----------------x Qi

                Sqc

 •  od tak wyliczonych kosztów odejmuje się wpłaty ryczałtowe  według wzoru: dodatkowe przychody = wpłaty ryczałtowe  : sumę zużycia ciepłej wody z wszystkich lokali x zużycie w danym lokalu,

 • do powyższych kosztów dodaje się koszty rozliczenia,

 

   

 

§ 7

Rozliczenie energii cieplnej w przypadkach uszkodzeń urządzeń bądź ingerencji w urządzenia pomiarowe lub dzielące koszty, oraz rozliczanie lokali mieszkalnych nie posiadających nagrzejnikowych podzielników kosztów w nieruchomościach w których większość lokali jest opomiarowanych.

 1. Niezawinione uszkodzenie wodomierza bądź podzielnika kosztów powoduje rozliczenie kosztów energii cieplnej zgodnie z interpolacją. Jeżeli uszkodzenie dotyczy jednego z wielu zainstalowanych podzielników kosztów, rozliczenie według tej zasady dotyczy danego pomieszczenia. Jeżeli uszkodzenie dotyczy jednego z wielu wodomierzy ciepłej wody, rozliczenie według powyższej zasady dotyczy całości zużycia wody.

 2. Stwierdzenie śladów manipulacji przy urządzeniach służących do rozliczenia energii cieplnej mogących mieć wpływ na ich wskazania lub demontaż urządzeń powoduje obciążenie użytkownika lokalu w okresie rozliczeniowym kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania : m2 budynku wielolokalowego i powierzchni użytkowej lokalu.

 3.  W przypadku zmiany grzejnika lub montażu dodatkowego grzejnika albo jego elementów lub wymiany wodomierza bez zgody zarządu Spółdzielni, rozliczenie następuje jak w ust.2.

 4. Jeżeli nie dokonano odczytów urządzeń  w wyniku braku dostępu do lokalu rozliczenie następuje według ust. 2. W przypadku dokonania odczytu po rozliczeniu budynku zarząd może dokonać korekty rozliczenia lokalu, lub można dokonać rozliczenia okresu dwuletniego.

 5. Jeżeli niemożność dokonania odczytów następuje drugi rok z kolei (lub więcej), rozliczenia dokonuje się jak w ust.2.

 6. Jeżeli zaistnieją przypadki nie uwzględnione powyżej, decyzję w sprawie sposobu postępowania podejmuje Zarząd Spółdzielni.

 7. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o korekcie rozliczenia indywidualnego odbiorcy w losowo uzasadnionych przypadkach.

 8. Jeżeli następuje korekta rozliczenia lokalu mieszkalnego to różnica wynikająca z korekty będzie uwzględniona w kosztach do rozliczenia w roku następnym.

 9. Lokale nieopomiarowane rozliczane są od m2 powierzchni użytkowej, w wysokości  średniego kosztu ogrzewania m2 powierzchni użytkowej w danej nieruchomości sprzed dwóch lat.

 10.  Zasada powyższa dotyczy także przypadków gdy lokator nie wyraża zgody na montaż  podzielnika nawet w jednym pomieszczeniu, cały lokal jest rozliczany jak wyżej.

§ 8. 

 

Rozliczenie energii cieplnej w lokalach, w których nie dokonano wymiany zaworów termostatycznych

 

W przypadku gdy użytkownik lokalu nie wyrazi zgody na zamontowanie na grzejnikach zaworów termostartycznych – regulatorów dopływu ciepła, o których mowa w § 134 ust. 2,4,6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2022 r. ( tekst jednolity z dnia 7.06.2019 r. Dz.U poz. 1065), koszty ogrzewania lokalu będą rozliczane ryczałtem.

§ 9.

 

Rozliczanie nieruchomości nieopomiarowanych.

 

1. Nieruchomości nieopomiarowane to znaczy lokale nie wyposażone w podzielniki kosztów, koszty rozliczane są w stosunku do powierzchni użytkowych poszczególnych lokali.

2. Podział kosztów następuje: suma kosztów poniesionych na ogrzanie nieruchomości: powierzchnię użytkową całej nieruchomości x powierzchnię użytkową danego lokalu = koszt ogrzania danego lokalu.

3. Terminy rozliczeń, wpłaty niedopłat i wypłaty nadpłat tak samo jak w § 1 pkt 7, 8,10,11.

 

§  10

 

Bonifikaty w opłatach za ciepło.

 

A. Użytkownikom przysługują bonifikaty w opłatach za ciepło dostarczane do ogrzewania mieszkań i do podgrzewania wody użytkowej, jeśli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych lub zaniżenia parametrów ciepła przez dostawcę : 

1. temperatura w lokalu jest niższa od temperatury obliczeniowej określonej w odrębnych przepisach i obowiązujących Polskich Normach tj. + 20 st. C przy max nastawie zaworów

2. temperatura podgrzanej wody jest w punkcie czerpalnym niższa niż 45 st. C.

B. Określa się następujące wielkości bonifikat o których mowa w ust. A pkt. 1. Za każdą rozpoczętą dobę niedogrzania w wysokości stanowiącej równowartość :

    1. 1/30 opłaty miesięcznej za ogrzewanie jeżeli obniżenie temperatury nie przekroczyło 2 st. C.  W stosunku do temperatury obliczeniowej.

    2. 1/15 opłaty miesięcznej za ogrzewanie jeżeli obniżenie temperatury przekroczyło 2 st. C. w stosunku do temperatury obliczeniowej

C. W przypadku określonym w ust. A pkt. 2 za każdą rozpoczętą dobę w której nastąpiło obniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej w wysokości stanowiącej równowartość :

   1. 1/30 opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzanie ciepłej wody użytkowej jeżeli temperatura wody  nie była niższa od 40 st. C. 

   2. 1/15 miesięcznej opłaty za ciepło na podgrzanie wody użytkowej jeżeli temperatura była niższa niż 40 st. C,

D. Bonifikaty w opłatach rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach rocznych. Udzielone użytkownikom lokali bonifikaty nie zrekompensowane bonifikatami przyznanymi spółdzielni przez dostawcę energii stanowią zmniejszenie przychodów gospodarki cieplnej z tytułu podgrzania wody w danej nieruchomości.

§ 11

 

WYZNACZENIE MAKSYMALNEGO I MINIMALNEGO ZUŻYCIA W LOKALU

 

Dla każdego sezonu grzewczego ( okresu rozliczeniowego)  zostaje wyznaczone maksymalne i minimalne zużycie w lokalach w rozliczanych nieruchomościach. 

 

1. Maksymalne zużycie w lokalach w przeliczeniu na 1m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym wylicza się jako wartość zużycia ciepła na dany lokal wynikającą z technicznej możliwości dostawy ciepła do lokalu.

 

Maksymalne obliczeniowe jednostki zużycia w lokalu = ∑ maksymalnych jednostek zużycia  × LAF

gdzie:

 

LAF -  współczynnik wyrównawczy wynikający z  położenia lokalu w bryle budynku.

 

Maksymalne jednostki zużycia = Eco ×  277,77 × 0,951

gdzie:

 

Eco - użytkowa energia cieplna z grzejników [GJ];

 

Eco =  Q𝑐𝑜 × N × 24 × 3,6 × 10-6 × (𝑡𝑖𝑡𝑒śr) / (𝑡𝑖o𝑡eo)  

gdzie: 

Q𝑐𝑜                  moc zainstalowana grzejników [W]; 

N                     liczba dni okresu grzewczego;

24                   czas poboru ciepła w ciągu doby;

3,6 × 10-6        współczynnik przeliczeniowy z MWh na GJ;  

𝑡𝑖                     maksymalna temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniach lokalu [ 24ºC]; 

𝑡𝑒śr                  średnia ważona temperatura zewnętrzna w okresie grzewczym; 

𝑡𝑖o                              obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach lokalu wg warunków  

                        technicznych [ 20ºC];

𝑡eo                   obliczeniowa temperatura sezonu grzewczego ( inaczej obliczeniowa temperatura 

                        zewnętrzna dla danej strefy klimatycznej); 

 

277,77            współczynnik przeliczeniowy z GJ na KWh;

0,951              współczynnik czułości bazowej podzielnika.

W przypadku gdy ilość obliczeniowych jednostek zużycia dla danego lokali wyliczonych na podstawie odczytanych urządzeń jest większa niż wyliczona na podstawie wartości energii użytkowej - wartość maksymalnych obliczeniowych jednostek zużycia, dokonuje się korekty obliczeniowych jednostek zużycia zgodnie z wartością maksymalnych obliczeniowych jednostek zużycia.

 

2. Minimalne zużycie w lokalach w przeliczeniu na 1m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym wylicza się jako wartość zużycia ciepła do ogrzania lokalu konieczną do utrzymania w nim temperatur, nie niższych niż temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń określone w przepisach [8].

 

W przypadku gdy ilość obliczeniowych jednostek zużycia dla danego lokalu po przeliczeniu na jednostkę powierzchni jest niższa niż 50% średniej ilości jednostek obliczeniowych na jednostkę powierzchni wyliczonej dla wszystkich odczytanych lokali rozliczanej nieruchomości, dokonuje się korekty ilości jednostek obliczeniowych dla takich lokali zgodnie z wyżej wymienioną wartością.

                                                           § 12

 

            ZAKRES INFORMACJI O KOSZTACH ZAKUPU CIEPŁA DLA 

                                           BUDYNKU I LOKALU

 

Dla rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań podzielników kosztów ogrzewania, Spółdzielnia dostarcza użytkownikowi, raz w roku rozliczenia kosztów ogrzewania wraz z poniższym zakresem informacji: 

 

a) dla budynku:

 1. ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,

 2. powierzchnię lub kubaturę budynku,

 3. ilość pobranego ciepła przypadająca na 1m2 powierzchni lokali lub 1m3 kubatury,

 4. koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

 5. koszty stałe zakupu ciepła,

 6. koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła,

 7. ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania,

8.   porównanie średniego koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m2 powierzchni lokali, w 

      tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej,

9.   porównanie średniego koszt podgrzania wody w budynku na 1m2 powierzchni lokali, w 

tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej,

10. informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,

11. informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o  

      dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,

12. informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości metod rozstrzygania 

      sporów.

b) dla lokalu:

1.   ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu,

2.   ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu 

skorygowanych przez współczynniki wyrównawcze, 

3.   wartość maksymalnego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,

4.   wartość minimalnego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,

5.   wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania,

6.   wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym 

      sezonie grzewczym,

7.   saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,

8.   porównanie ilości obliczeniowych jednostek zużycia do ilości obliczeniowych jednostek 

      zużycia w nieruchomości w formie tabelarycznej

 

                            ZAKRES INFORMACJI O ZUŻYCIU 

 

 Spółdzielnia raz w miesiącu umożliwia uzyskanie informacji o zużyciu ciepła, zgodnie z poniższym zakresem:

 

1.   ilość pobranego ciepła w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej  

      wody użytkowej w budynku;

2.   ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze lokalowe lub ilość zarejestrowanych jednostek 

      przez podzielniki kosztów ogrzewania w budynku; 

3.   ilość ciepła zużytego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w danym lokalu.

4.   ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu z  

     uwzględnieniem współczynników UF i współczynników wyrównawczych.

§ 13

 

Postanowienia końcowe.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej rozliczenia. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej do Spółdzielni. Spółdzielnia bądź firma rozliczająca udzieli odpowiedzi w terminie do 30 dni od złożenia reklamacji.

 

 1. Okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu od uregulowania należności w przypadku niedopłaty w terminie jak w § 1 pkt 8.

 

 1. Instalacja centralnego ogrzewania stanowi normatywne wyposażenie budynku. Za jej utrzymanie w należytym stanie technicznym odpowiadają organy statutowe Spółdzielni, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w wyposażeniu instalacji-na przykład zmiana przekroju przewodów, rodzaju grzejników, zaworów przygrzejnikowych, nastaw kryzujących oraz ewentualna likwidacja grzejnika jest możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Spółdzielni. Demontaż grzejników w jakimkolwiek pomieszczeniu ogrzewanego lokalu nie powoduje wyłączenia powierzchni tego pomieszczenia z ogrzewanej centralnie powierzchni użytkowej lokalu, stanowiącej podstawę do ustalania obciążeń z tytułu kosztów stałych c.o.

 

 1. W przypadku jakiejkolwiek dokonanej przez użytkownika lokalu samowolnej przebudowy instalacji i urządzeń grzewczych, w tym zmiany (demontażu) grzejników a tym samym zmniejszenie powierzchni ogrzewanej instalacją c.o., co może doprowadzić do niedogrzań niektórych pomieszczeń, a także do zakłóceń w działaniu wentylacji grawitacyjnej budynku- lokal w którym dokonano tych czynności uznany zostaje jako nieopomiarowany. Sprawca samowolnych zmian zobowiązany jest przywrócić stan pierwotny i pokryć wszelkie koszty usunięcia skutków wprowadzenia samowolnych zmian instalacji c.o. 

 

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną do rozliczeń pomiędzy odbiorcą ciepła w lokalu, a Spółdzielnią.

 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

 2. Jednolity tekst Regulaminu uchwaliła Rada Nadzorcza Spółdzielni  Mieszkaniowej w Sulechowie w dniu 29.12.2022 r. Uchwałą nr 21/2022 i będzie on obowiązywał do rozliczeń zużycia energii cieplnej od 2023 roku.

 3. Z dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin rozliczeń kosztów z tytułu energii cieplnej do ogrzewania lokali oraz podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ul. Kamienna 12, uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 46/2012 z dnia 5.12.2012 r.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.