Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Rozdział I. Postanowienia wstępne.

§ 1

 1. Regulamin ustala zasady kwalifikowania, rozliczania i ustalania opłat za ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania poszczególnych lokali w danej nieruchomości budynkowej, koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej w budynku oraz koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
 2. Definicja zasobów mieszkaniowych – Poprzez określenie zasoby mieszkaniowe należy rozumieć stanowiące własność spółdzielni :
  1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym (dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane itp.) oraz uzupełniające je budynki niemieszkalne( z wyposażeniem technicznym), jak :
   1. garaże wolnostojące i parkingi wielopoziomowe,
   2. budynki handlowo-usługowe,
   3. budynki osiedlowych warsztatów i zakładów konserwacyjno-remontowych
   4. budynki administracji osiedlowych ( biurowe i gospodarcze),
   5. kotłownie i hydrofornie wolnostojące,
   6. budynki dla osiedlowej działalności społeczno – wychowawczej,
  2. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wymienione w pkt. 1:
   1. zbiorniki- doły gnilne, szamba,
   2. rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
   3. sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,
   4. budowle inżynieryjne ( studnie itp.)
   5. budowle komunikacyjne , jak : drogi, ulice place chodniki,
   6. ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, jak : zieleń, urządzenia do zabaw dziecięcych, mała architektura, otwarte miejsca postojowe dla samochodów, zasieki na śmieci
   7. budowle sportowe, jak : boiska, pływalnie baseny itp.,
   8. inne budowle, jak :latarnie oświetleniowe, ogrodzenia,

§ 2

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości . Okresem rozliczeniowym kosztów jest rok bilansowy..

§ 3

1.   Podstawą do ustalenia wysokości opłat za używanie lokali są ustalenia rocznych planów

       gospodarczo-finansowych Spółdzielni uchwalone przez Radę Nadzorczą oraz

       postanowienia niniejszego regulaminu.

2.    Jeśli po uchwaleniu planu gospodarczo-finansowego następują zmiany w warunkach

       gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to dopuszczalna jest korekta ustaleń planu oraz

       opłat za używanie lokali.

 1. Różnica między rzeczywistymi kosztami poszczególnych nieruchomości, a ich przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w danym roku zwiększa odpowiednio koszty

      lub przychody poszczególnych nieruchomości  w następnym roku.

§ 4

Zasady dotyczące ustalania kosztów i opłat za użytkowanie lokali stanowiących odrębną własność bez członkostwa stosuje się od 1-go dnia miesiąca następującego po 30 dniach od dnia zawarcia umowy przeniesienia odrębnej własności lokalu.

Rozdział II. Fizyczne jednostki rozliczeniowe

§ 5

 1. Fizyczną jednostką rozliczeniową kosztów GZM jest :
  1.  m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych (handlowych, usługowych, biurowych, socjalnych, garaży, itp.),
  2.  m3 wody i ścieków.
 2. Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jednostką fizyczną jest m² powierzchni użytkowej lokali, to:
 3. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, takich jak np.: pokoje, kuchnia, przedpokoje, łazienki, ubikacje i tym podobne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się  również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane. Nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, loggii, antresol, pralni suszarni, strychów, piwnic.
 1.  Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych takich jak: przedpokoje, korytarze, łazienki i ubikacje, spiżarnie, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, komórki itp. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane i obudowane oraz powierzchnię zajętą przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu. Powierzchnię pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali (np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) należy doliczyć w częściach proporcjonalnych do powierzchni poszczególnych lokali.
 1. Powierzchnię użytkową lokalu dla celów rozliczenia kosztów GZM i opłat czynszowych, ustalana się zgodnie z Polską Normą  PN - 70/B - 02365. Zgodnie z treścią normy „Powierzchnia użytkowa – (Pu) –jest to powierzchnia pomieszczeń służących do zaspokajania potrzeb związanych bezpośrednio z przeznaczeniem budynku ( lub jego wydzielonej części­) na wszystkich kondygnacjach.”

     „Jednostki i dokładność obmiaru – przy sporządzaniu obmiaru powierzchni

     budynków wymiary liniowe należy podawać w metrach, z dokładnością do 0,01 m.

     Powierzchnie budynków należy obliczać w metrach kwadratowych, zaś liczby

     ( wielkości ) wynikowe z dokładnością do 0,01 m2.

     Zasady obmiaru. Przy obliczaniu poszczególnych rodzajów powierzchni należy  

     przyjmować wymiary na wysokości 1,0 m. ponad poziomem podłogi odpowiedniej  

     kondygnacji, w świetle lub według obrysu zewnętrznego przegród pionowych

     (ścian) w stanie surowym, bez uwzględnienia oblicowania (okładziny lub wyprawy)

     nie stanowiącego części konstrukcyjnej danej przegrody. W budynku z elemen-

     tów prefabrykowanych wymiary należy przyjmować w świetle lub wg obrysu

     zewnętrznego tych elementów. Przy obliczaniu powierzchni nie należy uwzględ-

     niać wnęk i występów o powierzchni rzutu poziomego poniżej 0,1 m2;przy wystę-

     powaniu wnęk i występów powyżej 0,1 m2 w pomieszczeniach, należy zaliczać

     powierzchnię wnęk do powierzchni konstrukcji ,zaś powierzchnię występów do 

     powierzchni pomieszczeń. Z powierzchni konstrukcji nie należy odliczać i doliczać

     do pozostałych rodzajów powierzchni przejść oraz otworów okiennych i drzwio-

     wych.”

     „Przy obliczaniu powierzchni na podstawie dokonanych pomiarów z natury budyn-

     ków  oblicowanych należy uwzględnić korektę wymiarów przy założeniu grubości:

-          okładzin zewnętrznych  -5 cm,

-          wypraw zewnętrznych oraz okładzin wewnętrznych  - 3 cm,

-          wypraw wewnętrznych  - 2 cm „          

 1. Za liczbę osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym przyjmuje się ilość osób

zamieszkałych, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, oraz liczbę osób niezameldowanych faktycznie korzystających z lokalu, uaktualnianą na bieżąco do celów rozliczeniowych. Zmiany ilości osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach powodują zmiany rozliczenia kosztów, odnoszących się do ilości osób  z początkiem następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany.

Rozdział III. Zasady kwalifikowania kosztów.

§ 6

 1. Koszty eksploatacji i utrzymania poszczególnych lokali w danej nieruchomości   stanowią:
  1. koszty dostawy energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody rozliczane na poszczególne lokale,
  2. koszty dostawy zimnej wody oraz koszty odbioru ścieków rozliczane na poszczególne   lokale,
  3. podatek od nieruchomości dotyczący danego lokalu,
  4. koszty rozliczenia CO i CW.

§ 7

 1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej w nieruchomości  stanowią:
  1. koszty konserwacji instalacji centralnego ogrzewania,
  2. koszty konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
  3. koszty konserwacji instalacji elektrycznej,
  4. koszty konserwacji instalacji gazowej,
  5. koszty konserwacji instalacji domofonowej,
  6. koszty konserwacji – nie wymienione w pkt. 1) – 5)  części wspólnych nieruchomości w zakresie należącym do Spółdzielni,
  7. koszty usług kominiarskich,
  8. podatek od nieruchomości pomieszczeń wspólnych i nieruchomości gruntowej oraz wieczyste użytkowanie gruntów,
  9. koszty ubezpieczenia majątkowego,
  10. koszty energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń wspólnych,
  11. koszty energii elektrycznej nieruchomości wspólnej,
  12. koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków do nieruchomości wspólnej,
  13. koszty utrzymania czystości nieruchomości wspólnych,
  14. koszty utrzymania terenów zielonych i urządzeń małej architektury,
  15. koszty remontów nieruchomości w zakresie należącym do Spółdzielni,
  16. koszty dezynsekcji i deratyzacji,
  17. koszty zarządu nieruchomością wspólną.

§ 8

 1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni

     w podziale na grupy:

 1. mienie wykorzystywane bezpośrednio do działalności podstawowej Spółdzielni, tj. biura i inne pomieszczenia gospodarcze – koszty eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości stanowią koszty wymienione w § 6  i § 7.
 2. mienie - lokale usługowe, garaże oraz grunt – przeznaczone do wynajmu lub dzierżawy – koszty eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości stanowią koszty wymienione w § 6 ust.1 i § 7 ust. 1.
 3. mienie – nieruchomości gruntowe – przeznaczone dla wspólnego korzystania  przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu – koszty eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości stanowią:

a)      podatek od nieruchomości gruntowej i opłata za wieczyste użytkowanie,

b)      koszty oświetlenia terenu,

c)      koszty utrzymania czystości,

d)      koszty utrzymania zieleni  i urządzeń małej architektury,

 1. koszty remontów i konserwacji nawierzchni dróg, chodników, parkingów,
 2. koszty remontów i konserwacji budynków i budowli,

f)       koszty pozostałe związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości Spółdzielni,

g)      pozostałe koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi.

§ 9

  1.    Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię stanowią:

 1. koszty utrzymania i eksploatacji lokali, w których prowadzona jest działalność,
 2. koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych do prowadzenia tej działalności,
 3. inne koszty dotyczące bezpośrednio tej działalności.

§ 10

 1. Rozliczenie spłat zobowiązań długoterminowych.
  1. Spłatę zobowiązań długoterminowych rozlicza się według zespołu budynków wchodzących w skład zadania inwestycyjnego objętego wspólnym rozliczeniem kosztów inwestycyjnych oraz odsetek ustalonych przez prezesa PKO Bank Państwowy.
  2. Spłatę zobowiązań długoterminowych obciążających poszczególne lokale ustala się jako różnicę  między wartością lokalu ustaloną w wyniku rozliczenia inwestycji.

Rozdział IV. Zasady rozliczania kosztów

§ 11

1.    Rozliczanie kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych lokali w nieruchomości

       o których mowa w § 6.

 1. Rozliczanie kosztów dostawy energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania  i podgrzania wody na poszczególne lokale określa „Regulamin rozliczania kosztów z tytułu zużycia energii cieplnej do ogrzewania lokali oraz podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie”.
 2. Rozliczanie kosztów dostawy wody zimnej i odbioru ścieków na poszczególne lokale  określa „Regulamin rozliczania zużycia zimnej wody i kanalizacji oraz ustalania odpłatności w  Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie”.
 3. Podatek od nieruchomości przypadający na poszczególne lokale z wyjątkiem lokali o statusie odrębnej własności ustalany jest zgodnie z zasadami – § 12 ust. 2 pkt. 1).
 4. Podatek od nieruchomości dotyczący lokali o statusie odrębnej własności rozliczany jest bezpośrednio przez właściciela lokalu z właściwym terenowo organem podatkowym.

§ 12

 1. Rozliczanie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych.

      Częścią wspólną nieruchomości jest grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie

      służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali lecz stanowią współwłasność

      wszystkich właścicieli.

      Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych ewidencjonuje się odrębnie

      dla każdej nieruchomości w oparciu o faktyczne koszty dotyczące danej nieruchomości

      wynikające z faktur lub innych dokumentów potwierdzających ich poniesienie. O ile nie

      jest możliwe określenie kosztów przypadających na daną nieruchomość a dotyczą one

      kilku nieruchomości, koszty te rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowych

      tych nieruchomości stanowiących podstawę ustalania udziałów w nieruchomości

      wspólnej

 1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej o których mowa w § 7 rozlicza się na poszczególne lokale następująco:
 2. Podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntów  rozliczane są odrębnie dla lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży ze względu na zróżnicowanie stawek tego podatku :
 1. dla lokali  o statusie odrębnej własności – koszty te rozliczane są bezpośrednio przez właściciela z właściwym terenowo organem podatkowym,
 2. dla pozostałych lokali podstawą rozliczenia tych kosztów są łączne koszty dotyczące tych lokali. Jednostką rozliczeniową jest m2 powierzchni użytkowej lokalu.  O ile w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza to lokal lub jego część w której prowadzona jest działalność gospodarcza opodatkowany jest wg wyższej stawki podatku.
 1. Koszty remontów:
 2. nieruchomości wspólnej rozlicza się w stosunku do m2 powierzchni lokalu
 3.  dokonywanych wewnątrz lokali, które to koszty obciążają Spółdzielnię zgodnie z „Regulaminem obowiązków Spółdzielni i osób korzystających z lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni, rozlicza się na wszystkie lokale w stosunku do m2powierzchni użytkowej.
 4. Pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych o których mowa  w § 7  rozliczane są w stosunku do m2 powierzchni użytkowej.

§ 13

 1. Rozliczanie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
  1. Rozliczanie kosztów mienia wykorzystywanego bezpośrednio do działalności  podstawowej Spółdzielni (biura, zaplecza magazynowe ustalonych wg zasad o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1) obciążają koszty działalności Spółdzielni, administrowania, ogólne i działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej  Spółdzielni.
  2. Rozliczanie kosztów mienia ( lokali użytkowych, garaży, gruntu) przeznaczonego do wynajmu lub dzierżawy – łączne koszty eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości ustalone wg zasad ujętych w  § 8 ust.1 pkt. 2 o ile przewyższą w skali roku przychody związane z ich wynajmem i dzierżawą rozlicza się na wszystkie lokale mieszkalne z wyjątkiem lokali stanowiących odrębną własność osób nie będących członkami Spółdzielni. Jednostką rozliczeniową  tych kosztów jest m2 powierzchni użytkowej tych lokali.
  3. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu ewidencjonuje się odrębnie dla każdej wydzielonej nieruchomości. Koszty każdej wydzielonej nieruchomości ustalone wg zasad ujętych w  § 8 ust. 1 pkt. 3 rozlicza się na poszczególne lokale następująco:
 2. dla lokali o statusie odrębnej własności o ile dana nieruchomość stanowiąca mienie Spółdzielni służy do wspólnego korzystania przez jedną lub kilka nieruchomości budynkowych, koszty ustala się w pierwszej kolejności na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni stanowiących podstawę ustalenia udziałów tych lokali w nieruchomości wspólnej danej nieruchomości,
 3. dla pozostałych lokali – łączne koszty wszystkich nieruchomości stanowiących w/w mienie Spółdzielni pomniejszone o koszty przypisane lokalom, o których mowa wyżej rozlicza się na pozostałe lokale wg ich powierzchni użytkowej.

§ 14

 1. Zasady tworzenia funduszu remontowego oraz zasady rozliczania zaliczek na poczet kosztów remontów przypadających na  właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni.
 1. Spółdzielnia tworzy fundusze na remonty mienia Spółdzielni i nieruchomości mieszkalnych. Odpisy na fundusze obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 2. Szczegółowy zakres tworzenia i wydatkowania środków z funduszy remontowych określa „Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszy remontowych w Spółdzielni”.
 3. Użytkownicy lokali mieszkalnych będących własnością Spółdzielni oraz właściciele lokali będący członkami Spółdzielni  wnoszą opłaty na fundusz remontowy w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
 4. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni wnoszą na pokrycie kosztów remontów miesięczne zaliczki ustalone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Zaliczki te podlegają rozliczeniom w rocznych okresach rozliczeniowych. O ile w ciągu rocznego okresu rozliczeniowego koszty remontów przypadające na lokal przekroczą znacznie wniesione zaliczki , właściciel lokalu zobowiązany jest uzupełnić zaliczki do wysokości pełnego pokrycia kosztów remontów przypadających na lokal. W przypadku gdy właściciel nie wnosi miesięcznych zaliczek na fundusz remontowy jest on zobowiązany do pełnego pokrycia kosztów remontów przypadających na jego lokal po ich wykonaniu i rozliczeniu.

§ 15

1.  Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

     Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię

     po pomniejszeniu o koszty przypadające na użytkowników lokali o statusie odrębnej

     własności lokalu nie będących członkami Spółdzielni, którzy nie zawarli ze Spółdzielnią

     stosowne umowy o współ finansowaniu tych kosztów oraz pomniejszone o przychody

     uzyskiwane z tej działalności  finansowane są z pozostałych przychodów Spółdzielni.

§ 16

1.  Zasady rozliczania kosztów  Spółdzielni z innych tytułów.

     Zobowiązania Spółdzielni rozliczane są na poszczególne lokale w zależności od tytułu wg

     którego powstały.

Rozdział V. Zasady ustalania opłat za użytkowanie lokali.

§ 17

1.      Zasady podstawowe

 1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z:
 2. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
 3. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
 4. zobowiązaniami Spółdzielni z innych tytułów, przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu i niniejszego regulaminu.
  1. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z:
 5. eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
 6. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
 7. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
 8. zobowiązaniami Spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu i niniejszego regulaminu.
  1. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z:
 9. eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
 10. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
 11. innymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną,
 12. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego  korzystania przez osoby zamieszkujące w zasobach spółdzielczych.
  1. Najemcy lokali mieszkalnych, stanowiących własność Spółdzielni oraz osoby zajmujące lokale mieszkalne Spółdzielni bez tytułu prawnego, są zobowiązani uczestniczyć w wydatkach określonych w ust 1 pkt. 1 tak jak członkowie Spółdzielni zajmujący lokale na zasadach lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bez prawa do korzystania z pożytków z nieruchomości i z mienia Spółdzielni.
  2. Najemcy lokali użytkowych i garaży są obowiązani wnosić opłaty wynikające z zawartych umów.

§ 18

1. Ustalanie opłat dla użytkowników lokali zajmujących lokale stanowiące własność

     Spółdzielni  (lokatorskie, własnościowe najem oraz bez tytułu prawnego).

 1. Użytkownicy lokali mieszkalnych zajmujący lokale na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu, najmu oraz bez tytułu prawnego wnoszą opłaty na pokrycie kosztów określonych w § 17 ust. 1 pkt. 1).
 2. Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali ustala się następująco:
 3. Opłaty na pokrycie kosztów dostawy zimnej wody i odbioru ścieków ustala się i rozlicza  zgodnie z „Regulaminem rozliczania zużycia wody zimnej i kanalizacji oraz ustalania odpłatności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie”
 4. Opłatę za wywóz nieczystości stałych pobiera się na podstawie stawek ustalonych przez Gminę, zgodnie z deklaracjami użytkowników lokali.
 5. Opłatę na rzecz podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntów ustala się na podstawie deklaracji podatkowej w części dotyczącej lokali mieszkalnych  i wymiaru opłat za wieczyste użytkowanie wydzielonych  nieruchomości gruntowych w części przypadającej na zasoby mieszkaniowe Spółdzielni jako średnią stawkę w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Spółdzielni. Opłata ta obejmuje również podatek od nieruchomości od części wspólnych.
 6. Na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej ujętych w § 7 użytkownicy wnoszą opłaty w zł/m2 powierzchni użytkowej  lokali..
 7. Na pokrycie kosztów ujętych w  § 8 ust.1 użytkownicy lokali wnoszą opłatę w zł/m2.
 8. Wysokość opłaty eksploatacyjnej ujętej w ust. 1 pkt. 3) i 4)   ustalana jest na podstawie planowanych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni. Opłatę   miesięczną uchwala  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej. W przypadku mieszkań najmu i mieszkań bez tytułu prawnego opłata eksploatacyjna ustalana jest jak w § 17 ust. 1 pkt. 4).

§ 19

1. Ustalanie opłat dla właścicieli lokali – członków Spółdzielni.

 1. Opłaty na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali stanowiących własność właścicieli  ustala się  na zasadach ujętych w § 18 ust. 1 pkt 2)  z wyjątkiem opłat z tytułu podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntów, które rozliczane są bezpośrednio przez właściciela lokalu z właściwym terenowo organem podatkowym,
 2. Na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni właściciele – członkowie wnoszą opłaty zgodnie z zasadami ujętymi w § 18 ust 1 pkt. 3) i 4).Opłata ta ma charakter zaliczki i ustalana jest na podstawie planowanych kosztów danej nieruchomości przez Radę Nadzorczą Spółdzielni..

§ 20

1. Ustalanie opłat dla właścicieli lokali nie będącymi członkami Spółdzielni.

 1. Opłaty na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali stanowiących własność właścicieli nie będącymi członkami ustala się jak w § 19 ust. 1 pkt. 1),
 2.  Na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w zasobach Spółdzielni, właściciele wnoszą opłatę zaliczkową ustaloną na podstawie planowanych kosztów przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. 

Rozdział VI. Zasady rozliczenia  pożytków i innych przychodów Spółdzielni.

§ 21

 1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej w części przekraczającej wydatki związane z jej eksploatacją i utrzymaniem przypadają:
 1. Na lokale o statusie odrębnej własności w wysokości iloczynu nadwyżki pożytków i innych przychodów danej nieruchomości oraz udziału lokalu w nieruchomości wspólnej.
 2.  Na lokale będące własnością Spółdzielni oraz własnością  członków Spółdzielni – podstawą rozliczenia jest różnica między pożytkami i innymi przychodami nieruchomości wspólnej ze wszystkich nieruchomości a pożytkami przypadającymi na lokale o statusie odrębnej własności.
 3. Jednostką rozliczeniową pożytków jest m2 powierzchni w/w lokali stanowiącej podstawę ustalenia udziałów w nieruchomości wspólnej. Okresem rozliczeniowym nadwyżki pożytków i innych przychodów jest rok bilansowy .
 1. Pożytki i inne przychody z działalności gospodarczej Spółdzielni po odliczeniu kosztów tej działalności  przeznacza się na ogólne przychody Spółdzielni .

Rozdział VII. Rozliczenie kosztów i opłat wnoszonych na poczet tych kosztów.

§ 22

 1. Różnica między kosztami, a wnoszonymi opłatami z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych stanowiących  własność Spółdzielni  zwiększa odpowiednio koszty lub przychody roku następnego. Zasada ta nie dotyczy kosztów i opłat z tytułu centralnego ogrzewania, podgrzania wody, zimnej wody i kanalizacji– różnice z tego tytułu rozliczane są w odpowiednich okresach rozliczeniowych zgodnie z odrębnymi regulacjami dotyczącymi rozliczania tych kosztów.
 2. Wyliczony wg zasad ujętych w § 18 średnioroczny koszt eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej podwyższa się dla lokali użytkowych z tytułu większej intensywności użytkowania zwiększającej koszty o co najmniej 50 % ,z wyłączeniem opłat za usługi komunalne. Roczna suma zwiększenia kosztów eksploatacji i remontów zasobów przypadających na lokale użytkowe zmniejsza kwotę kosztów przypadających na pozostałe lokale.

Rozdział VIII. Terminy wnoszenia opłat za użytkowanie lokali.

§ 23

 1. Opłaty za używanie lokali wnoszone są w okresach miesięcznych w terminie określonym w statucie Spółdzielni (§ 83 pkt.1) tj z góry do 15-go dnia każdego miesiąca. Dla najemców lokali termin wnoszenia opłat regulują odpowiednie zapisy umowy
 2. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia użytkownikowi do dyspozycji lokalu, a ustaje z dniem przekazania lokalu Spółdzielni.
 3. Za wnoszenie opłat za używanie lokali  odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni lub właścicielami lokali nie będącymi członkami lub osobami nie będącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu,
 4. Odpowiedzialność osób o których mowa w ust.1 ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zameldowania lub faktycznego korzystania z lokalu.
 5. Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki w wysokości odsetek ustawowych. Szczegółowe zasady pobierania odsetek ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni

Rozdział IX. Postanowienia końcowe.

§ 24

 1. Traci moc „ Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej” zatwierdzony Uchwałą nr 27 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 5 listopada 2009 roku .
 1. Niniejszy Regulamin uchwalono w dniu 02.07.2015 roku, Uchwałą nr 23/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.