Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W SULECHOWIE

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j.t Dz.U Nr 188 z 2003 r. poz. 1848 z późn. zm. ) , postanowieniami § 99-105 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

§ 2.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 1. Wewnętrzna Struktura Rady Nadzorczej

§ 3

 1. Rada Nadzorca składa się z 6 do 9 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie członków na okres 3 lat spośród członków Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

 2. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być członek Spółdzielni, który nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni i nie zalega z wnoszeniem opłat za korzystanie z lokali w Spółdzielni.

 3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.

 4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż dwie kolejne kadencje.

§ 4.

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzą : przewodniczący, jego zastępca, sekretarz .

 2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz w miarę potrzeby inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.

 1. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 5.

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia ostatniej części Walnego Zgromadzenia na którym dokonano wyboru Rady Nadzorczej.

 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej także na wniosek : - 3 członków Rady Nadzorczej, - Zarządu Spółdzielni. Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 6.

 1. Termin i porządek posiedzenia Rady ustala Prezydium Rady.

 2. Porządek obrad każdego posiedzenia powinien przewidywać m.in. odczytywanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz omówienie realizacji podjętych uchwał.

 3. Na wniosek uprawnionych do zwołania posiedzenia Rady o których mowa w § 5 ust. 3 , w porządku obrad należy zamieścić oznaczone przez nich sprawy.

§ 7.

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie oraz Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

 2. Do zawiadomienia w sprawach wymagających uprzedniego przeanalizowania i zapoznania się z przedstawioną problematyką przez członków Rady, dołącza się niezbędne materiały.

 3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 8.

 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.

 2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, mogą uczestniczyć z głosem doradczym Zarząd, przedstawiciele Związku, w który Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni goście.

IV. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 9.

 1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w sposób określony w § 7.

 3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 10.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

 2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych, dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

 3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

 4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Przewodniczący może zarządzić że, wnioski i oświadczenia należy składać pisemnie.

 5. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

 6. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu Rady, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 11.

 1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego lub jego zastępcę .

 2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

 3. protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

V. Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 12

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz stanowią jej Prezydium.

 2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej oraz pracy Komisji.

 3. Prezydium Rady Nadzorczej obraduje na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej w § 9, 10 i 11.

VI. Komisje Rady Nadzorczej.

§ 13.

 1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przewodniczących komisji wybiera Rada Nadzorcza.

 2. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 14.

 1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.

 2. Rada Nadzorcza może odwołać członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 15.

 1. Komisje działają zgodnie z opracowanymi i przyjętymi planami pracy ustalonymi przez Radę Nadzorczą .

 2. Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

 3. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy dla podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

§ 16.

Pracami komisji kierują jej przewodniczący, a w razie ich nieobecności zastępca przewodniczącego.

VII. Postanowienia końcowe

§ 17.

 1. Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje : przewodniczący Rady Nadzorczej ( lub jego zastępca ), oraz sekretarz, lub jeden z członków Rady Nadzorczej.

 2. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej lub jej Prezydium podpisują przewodniczący lub jego zastępca.

 3. Uchwały Rady w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa oraz innych, w których przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

 4. Uchwałę Rady podjętej na skutek odwołania członka, Rada Nadzorcza obowiązana jest doręczyć członkowi z uzasadnieniem w terminie 14 dni od jej podjęcia.

§ 18.

 1. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej spełniają funkcje pomocnicze i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować bezpośrednio zaleceń pod adresem członków lub organów Spółdzielni.

 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać działania indywidualne w stosunku do innych organów lub osób zatrudnionych w Spółdzielni wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Rady Nadzorczej.

 3. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych ( ustawa a dnia 29.08.1997 r. ) w zakresie informacji uzyskanych w związku z pracami Rady Nadzorczej.

 4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Rady, który naruszył zakaz konkurencji.

 5. Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba, że nie ponoszą winy.

§ 19.

 1. Osobom uczestniczącym w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium i komisji, przysługują diety na warunkach określonych w § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

§ 20.

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 30.06.2008 r.

 2. Traci moc regulamin Rady Nadzorczej uchwalony Uchwała Nr 10 z dnia 19.05.2005 r. Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

 

UCHWAŁA 10

pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej   w Sulechowie

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie :           zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni

                            Mieszkaniowej w Sulechowie.

Na podstawie § 92 ust. 1 pkt. 15 Statutu Spółdzielni, w związku z postanowieniami ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo Spółdzielcze ( Dz.U z 2017 r. poz. 1596 ) Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie uchwala co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 3 z dnia 25 czerwca 2008 r. w ten sposób, że :

skreśla się ust. 3 w §7 Regulaminu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.