Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych, garaży i dzierżawę terenu

REGULAMIN PRZETARGU NA NAJEM

LOKALI   UŻYTKOWYCH, GARAŻY I DZIERŻAWY TERENU.

§ 1.

 1. O ogłoszeniu przetargu na najem lokali użytkowych, garaży oraz na dzierżawę terenu decyduje Zarząd Spółdzielni w przypadkach określonych w § 3 ust. 3 „Regulaminu ustanawiania praw i najmu lokali użytkowych, garaży oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie „.
 2. Przetarg przeprowadza się w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2.

Ogłoszenie o przetargu, obejmujące w szczególności :

 • rodzaj przetargu,
 • przedmiot przetargu, którym jest kwota wpłaty na fundusz remontowy mienia w wysokości minimum 1000 zł,
 • wysokość postąpienia – minimum 100 zł,
 • wielkość, położenie i kategorię lokalu, położenie terenu,
 • wysokość i termin wpłaty wadium,
 • ewentualne preferencje dotyczące rodzaju przyszłej działalności handlowej lub usługowej,
 • termin do którego mogą być składane oferty,
 • termin przetargu.

zamieszczane jest na stronie internetowej Spółdzielni i na tablicy ogłoszeń w Spółdzielni na 7 dni przed terminem przetargu.

§ 3.

 1. Przetarg przeprowadza 3 osobowa komisja przetargowa, powołana przez Zarząd.
 2. Spółdzielnia może przetarg przerwać lub odstąpić od przebiegu bez podania przyczyny.

§ 4.

 1. Przetarg może być pisemny na podstawie pisemnych ofert lub ustny, przeprowadzony w formie licytacji publicznej.
 2. Zgłoszenie 1 oferty lub stawienie się 1 licytanta jest wystarczające do przeprowadzenia przetargu, o ile oferowana cena jest wyższa od ceny wywoławczej.
 3. Decyzję o przeprowadzeniu lub odstąpieniu od przetargu w sytuacji określonej w ust. 2 podejmuje komisja przetargowa.

§ 5.

 1. Przetarg ofertowy następuje poprzez :

1/ otwarcie ofert przez komisję przetargową,

2/ sprawdzenie wpłaty wadium przez uczestników przetargu,

3/ wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Z przeprowadzonego przetargu komisja sporządza protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni.
 2. O wynikach przetargu Zarząd powiadamia oferentów w ciągu 7 dni od dnia przetargu.

§ 6.

 1. Przetarg ustny przeprowadza w formie licytacji, wyznaczony przez komisję jej członek zwany „prowadzącym „.
 2. Przed podjęciem przetargu prowadzący zobowiązany jest poinformować uczestników o :

1/ przedmiocie przetargu,

2/ cenie wywoławczej przedmiotu przetargu w wysokości 1000 zł i   wysokości   postąpienia o 100 zł,

3/ wysokości wpłaconego wadium,

4/ terminie podpisania umowy,

5/ przepadku wadium i utraty prawa wynikających z przybicia jeżeli wygrywający przetarg nie podpisze umowy w określonym w protokóle terminie oraz nie dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej wysokości określonej protokółem,

6/ zastrzeżeniu o możliwości odstąpienia lub przerwania przez Spółdzielnię przetargu bez podania przyczyn,

7/ warunkach zwrotu wadium.

 1. Licytacja rozpoczyna się od wywołania przez prowadzącego ceny przedmiotu przetargu z jednoczesnym ustaleniem kwoty postąpienia 100 zł
 2. Prowadzący po 3 ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 3. Prowadzący przetarg sporządza z jego przebiegu protokół, który podpisuje komisja.

§ 7.

 1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości i terminie określonej protokółem przetargowym.
 2. Po dokonaniu wpłaty kaucji w pełnej wysokości, Spółdzielnia zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu.

§ 8.

Wygrywający przetarg, który w określonym terminie nie uiści kaucji zabezpieczającej traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

§ 9.

 1. Wadium złożone przez wygrywającego przetarg ulega zarachowaniu na poczet czynszu najmu.
 2. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w dniu przetargu.
 3. W przypadku odstąpienia lub przerwania przetargu wadium zwraca się w dniu przetargu.

§ 10

W przypadku, gdy przetarg nie wyłoni wygrywającego, decyzję o ogłoszeniu następnego przetargu lub o innej formie oddania lokalu w najem podejmuje Zarząd Spółdzielni.

§ 11.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 5.03.2015 r. Uchwałą Nr 6/2015.

§ 12.

Traci moc Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 44/2009 z dnia 3.12.2009 r.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.