Regulamin określający zasady użytkowania lokali w domach spółdzielczych, oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców

Uchwała Nr 9/2022

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Sulechowie

z dnia 25.05.2022 r.

 

w sprawie : uchwalenia tekstu jednolitego  Regulaminu określającego zasady użytkowania lokali w domach spółdzielczych oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców. 

Na podstawie § 84 ust. 24 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie Rada Nadzorcza uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu określającego zasady użytkowania lokali w domach spółdzielczych oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do zamieszczenia tekstu jednolitego regulaminu na stronie internetowej Spółdzielni.

 

§ 3

 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

                                                    

 

Załącznik do Uchwały Nr 9/2022 r z dnia 25.05.2022 r.

REGULAMIN

 

Określający zasady użytkowania lokali w domach spółdzielczych, oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców

 

 1. Przepisy ogólne

 

§ 1

 

 1. Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej 

     są własnością Członków Spółdzielni, należy je otaczać troskliwą opieką i utrzymywać na 

odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym.

 

 1. Członkowie Spółdzielni obowiązani są do współdziałania w tym zakresie z 

administracjami osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej i jej organami.

§ 2

 

 1. Postanowienia regulaminu mają na celu, ochronę mienia spółdzielczego, utrzymywanie bezpieczeństwa , higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.

 

 1. Członek Spółdzielni względnie najemca mieszkania jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby prawa jego reprezentujące (członków rodziny, domowników, podnajemców, gości).

 1. Obowiązki administracji, członków i mieszkańców.

§ 3

 

 1. Przekazywanie mieszkań członkom i najemcom w stanie odpowiednim do zamieszkania.

 

 1. Usuwanie wad wynikłych z wadliwego wykonania budowy lub używania wadliwych

materiałów budowlanych, w okresie trwania rękojmi, która trwa 3 lata od daty odbioru końcowego i przekazania budynku do użytku.

 

 1. Członek Spółdzielni w okresie trwania rękojmi zgłasza występujące w mieszkaniu wady na piśmie do administracji Spółdzielni, lub komisji w trakcie dokonywania przeglądów 

gwarancyjnych, która sporządza protokół wad z ustaleniem terminu ich usunięcia.

 

 1. Spółdzielnia zobowiązana jest do protokolarnego odbioru mieszkania w przypadku opuszczenia go przez członka lub najemcę.

 

§ 4

 

Administracja jest obowiązana:

 

 1. Dbać o stan techniczny sanitarno-porządkowy budynków, ich otoczenia oraz wspólnie z członkami utrzymywać porządek na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych oraz pralniach, suszarniach. W tym celu Administracja opracowuje harmonogramy sprzątania i przestrzegania pilnowania dyżurów przez członków, z wyjątkiem klatek schodowych,  w których mieszkańcy  wyrazili zgodę na sprzątanie przez firmę zewnętrzną.  

 

 1. Zapewnia wyposażenie domów w sprzęt sanitarno-porządkowy i przeciwpożarowy oraz oświetlenie numerów policyjnych budynków i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców.

 

 1. Zapewnia mieszkańcom dogodne i bezpieczne przejście do domów i mieszkań.

 

Do obowiązków członka, najemcy lokalu mieszkalnego należy:

 

§ 5

 

 1. Dbanie o należytą konserwację zajmowanego mieszkania i innych przydzielonych mu pomieszczeń oraz dokonywanie napraw urządzeń technicznych i wyposażenie mieszkania w zakresie ustalonym przez Radę Nadzorczą  Spółdzielni stosownie do regulaminu użytkowania mieszkań i zasad rozliczania z członkami.

 

 1. W razie nie dokonania niezbędnych napraw przez użytkownika, Spółdzielnia po bezskutecznym go wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na jego koszt.

 

 1. Członek obowiązany jest do odnowienia mieszkania nie rzadziej niż raz na 4 lata.

 

§ 6

 

Lokal mieszkalny może być użytkowany tylko na mieszkanie.

W lokalu mieszkalnym może być wykonywany tylko taki zawód, który nie zagraża bezpieczeństwu i higienie i nie zakłóca spokoju.

Prowadzenie w mieszkaniu przedsiębiorstwa przemysłowego, handlowego lub rzemiosła bez zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione.

 

§ 7

 

Wszelki przeróbki w mieszkaniach lub poważniejsze zmiany w konstrukcji ( stawianie lub rozbiórka ścianek działowych, przebudowa balkonów lub loggi, zakładanie krat w oknach, instalowanie dodatkowych zaworów do wanien itp.) mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni.

 

§ 8

 

 1. Nie wolno we własnym zakresie "naprawiać" bezpieczników poza obrębem mieszkania-ze względu na grożące niebezpieczeństwo oraz możliwość spalenia pionu. Za straty wynikłe  wskutek manipulacji przy bezpiecznikach odpowiada członek, który tego dokonał. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju uszkodzeń należy zawiadomić administrację Spółdzielni.

 

 1. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć kurki gazu przy gazomierzu i na pionie gazowym oraz powiadomić pogotowie gazowe.

§ 9

 

Na okres zimowy użytkownicy mieszkań powinni zabezpieczyć mieszkania przed utratą ciepła przez uszczelnienie okien i drzwi oraz okienek w piwnicach.

 

§ 10

 

 1. O poważniejszych awariach zaistniałych w mieszkaniach należy niezwłocznie zawiadomić administrację Spółdzielni w przeciwnym wypadku użytkownik mieszkania ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które wystąpią w jego mieszkaniu lub w mieszkaniach sąsiadów. Za straty wynikłe z awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej do zaworów głównych lub do pionów kanalizacyjnych odpowiada użytkownik mieszkania.

 

2. Administrator lub osoba przez niego upoważniona, uprawniony jest do kontrolowania 

urządzeń i instalacji w mieszkaniach.

 1. Ze względu na dobro mieszkańców - Członków Spółdzielni, każdy z użytkowników obowiązany jest umożliwić w określonych godzinach wejście do mieszkania Komisji lub konserwatorom w celu kontroli stanu instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej lub centralnego ogrzewania.

 1. Higiena i estetyka osiedla i otoczenia.

§11

 

Trzepanie dywanów może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych. Nie należy trzepać dywanów pościeli ubrań itp. Na balkonach, loggiach, na klatkach schodowych i w oknach.

§12

 

 1. Wszyscy członkowie mieszkający w danej klatce schodowej zobowiązani są do sprzątania 

klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, piwnic pomieszczeń wspólnego użytku. 

Harmonogram sprzątania ustala administracja Spółdzielni, obejmuje on wszystkich członków Spółdzielni oraz osoby mieszkające na zasadach najmu, ustala okres i kolejność sprzątania na poszczególnych kondygnacjach klatek schodowych oraz obejmują pełnienie dyżuru porządkowego na korytarzach piwnicznych, z wyjątkiem klatek schodowych,  w których mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzątanie przez firmę zewnętrzną.  

 1. Członkowie współdziałają z administracją Spółdzielni w utrzymaniu domów i ich  otoczenia w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

 1. Odpadki i śmieci należy wynosić do zbiorników lub śmietników udostępnionych przez administrację. W przypadku rozsypania i nie sprzątnięcia przez członka rozsypanych śmieci, zostanie on obciążony kosztami sprzątnięcia. W przypadkach stwierdzenia zapchania się kanalizacji przez wrzucone do muszli klozetowych śmieci, szmaty lub inne odpadki, kosztami czyszczenia kanalizacji oraz sprzątania w piwnicach po zalaniach fekaliami zostaną obciążeni mieszkańcy klatki schodowej, w której fakt ten dowiedziono.

 

 1. W przypadkach stwierdzenia wandalizmu tj. umyślnego niszczenia mienia Spółdzielczego przez członków Spółdzielni, najemców lub osoby prawa ich reprezentujące ( członków rodziny, domowników, podnajemców, gości) którym to udowodniono, będą w stosunku do nich wyciągnięte konsekwencje, pokrycia kosztów usunięcia szkód, a nawet wygaśnięcia prawa do zajmowanego lokalu pozbawienia członkostwa w Spółdzielni. 

 1. Przepisy w zakresie korzystania z pralni i suszarni.

 

§ 13

 

 1. Z pralek automatycznych należy korzystać w sposób nie zakłócający spokoju sąsiadów. 

 

 1. Z domowej pralni i suszarni może korzystać każdy mieszkaniec budynku.

 

 1. Z urządzeniami w pralni należy obchodzić się z należytą starannością, tak aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.

 1. Po zakończeniu prania należy pomieszczenia pralni sprzątnąć i doprowadzić do należytego stanu.

 

 1. Suszyć bieliznę należy w suszarniach a nie na balkonach.

 

 1. Okres korzystania z pralni i  suszarni nie powinien być dłuższy niż 3 dni.

 1. Przepisy z zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

 

 § 14

 

 1. Zabrania się zastawiania korytarzy piwnicznych meblami, opakowaniami, wózkami  

dziecięcymi, lub innymi przedmiotami utrudniającymi swobodne poruszanie się, niezbędne w przypadku  wykrycia pożaru.

 

 1. Zabrania się palenia papierosów i używania otwartego ognia na balkonach, klatkach schodowych, piwnicach i korytarzach piwnicznych, w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz wyrzucania niedopałków papierosów przez okna i balkony.

 1. Przepisy w zakresie współżycia mieszkańców osiedla -domu

 

§ 15

 

 1. Warunkiem zgodnego współżycia mieszkańców jest wzajemna pomoc i niezakłócanie sobie spokoju.

 

 1. Dzieci w miarę możliwości winny bawić się w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Nie należy dopuszczać aby dzieci bawiły się na klatkach schodowych lub korytarzach piwnicznych.

 

    Aparaty radiowe, telewizyjne nie należy nastawiać zbyt głośno. W godzinach 

od 22.00 do 6.00 obowiązuje w domach cisza.

 

 1. Psy należy wyprowadzać na smyczy, szczególnie groźne w kagańcu poza obręb budynku i podwórza, ze względu na bezpieczeństwo innych osób.

 

 1. Zabrania się przechowywania w pomieszczeniach piwnicznych motorów, motorowerów, skuterów.

 

 1. Zabrania się uruchamiania tych pojazdów w bezpośredniej bliskości domów.

 

 1. Przepisy różne.

 

§ 16

 

Montaż anten radiowych, telewizyjnych, satelitarnych, SB-radio jest dozwolony tylko za zgodą  Zarządu Spółdzielni. W przypadku stwierdzenia samowoli anteny będą demontowane na koszt użytkowników.

 

§ 17

 

Reklamy oraz szyldy mogą być montowane tylko za zgodą Zarządu Spółdzielni i opłatą ustalona przez wyżej wymieniony i organ.

§ 18

 

W stosunków do użytkowników mieszkań nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Spółdzielni może stosować upomnienia i  nagany. 

§ 19

 

 1. Stosownie do § 6 niniejszego regulaminu ustala się następujący podział napraw wewnątrz lokali obciążających członków lub Spółdzielnię.

 

Do obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali zalicza się:

 

 1. naprawy głównych przewodów instalacyjnych ( piony wod-kan, c.o) przechodzących 

przez lokale.

 1. naprawy wewnętrznej instalacji c.o.

 2. naprawy polegające na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu na wskutek zacieków z dachu lub awarii głównych przewodów instalacyjnych.

 3. naprawy polegające na usunięciu usterek w mieszkaniach w zakresie rękojmi a wynikłych z wadliwego wykonania budowy lub wad użytych materiałów.

 

Wszelkie inne naprawy obciążają członków lub najemców i winny być przez nich wykonane

 

Do obowiązków członków w zakresie napraw wewnątrz lokali zalicza się:

 1. wszelkie uszkodzenia elementów lokalu powstałe z winy członka lub domowników 

(np. zniszczenia ramiaków okiennych przez brak ich konserwacji- malowania i podkitowania szyb).

 1. naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych, łącznie z wymianą tych urządzeń.

 2. odnowienie lokalu polegające na malowaniu sufitów, ścian co najmniej raz na cztery lata, malowanie olejne drzwi, okien, rur, armatury, grzejników w miarę potrzeby jednak nie rzadziej jak raz na 4 lata.

 3. Wszystkie inne naprawy wewnątrz lokalu nie zaliczone do obowiązków S.M.

 

§ 20

 

Tekst jednolity regulaminu został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie w dniu 25.05.2022 r. Uchwałą Nr 9/2022.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.