Regulamin obowiązków Spółdzielni, członków, właścicieli i najemców, w zakresie napraw wewnątrz lokali

REGULAMIN

obowiązków Spółdzielni, członków, właścicieli i najemców, w zakresie napraw wewnątrz lokali.

 1. I.Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu są roboty konserwacyjne, remontowe oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów wyposażenia i wykończenia wewnątrz lokali. Konserwacjami w rozumieniu regulaminu są czynności i zabiegi mające na celu zachowanie i przedłużenie wartości użytkowej lub estetyki wyposażenia wewnątrz lokalu.

 1. Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym w celu ich ochrony przed zniszczeniem jest obowiązkiem Spółdzielni, członków oraz właścicieli i najemców lokali wynikającym ze Statutu Spółdzielni.

Podział obowiązków dokonywania napraw wewnątrz lokali obciążających Spółdzielnię, członków, właścicieli i najemców.

§ 2.

 1. II.Obowiązek Spółdzielni

 1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje:
  1. naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji : wodociągowej i ciepłej wody, do zaworów mieszkanio­wych
  2. naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji pionów kanalizacyjnych bez podejść,
  3. centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
  4. naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej, antenowej, domofonowej – do zabezpie­czeń mieszkaniowych.
  5. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz budynków obejmuje :
   1. konserwacja i remonty instalacji oświetleniowej klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, oświetlenia zewnętrznego budynku,
   2. naprawy polegające na usuwaniu skutków zalań lokali powstałych w wyniku przecieków dachowych, awarii pionów instalacji wod-kan lub centralnego ogrzewania.
   3. Remonty należące do obowiązków Spółdzielni finansowane są z funduszu remontowego Spółdzielni, a naprawy z opłat eksploatacyjnych.

 1. Obowiązki członków, właścicieli i najemców.

§ 3.

 1. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają członków, właścicieli i najemców, zajmujących te lokale.
 1. Do obowiązków członków, właścicieli i najemców zajmujących lokale w budynku Spółdzielni należy :

-          malowaniu sufitów i ścian lub ich tapetowaniu, z częstotliwością

wynikającą z właściwości techniczno-estetycznych,

-          malowaniu olejnym drzwi, okien, mebli wbudowanych, grzejników, zlewów

rur i innych urządzeń malowanych olejno dla zabezpieczenia przed korozją

w miarę potrzeby,

 1. naprawa urządzeń techniczno-sanitarnych łącznie z wymianą tych urządzeń,

 1. wymiana i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 1. naprawa podłóg z ich wymianą włącznie,

 1. naprawa i wymiana instalacji kanalizacyjnej, osprzętu i instalacji elektrycznej, gazowej, wody ciepłej i zimnej do zaworów głównych na pionach,

 1. wymiana kuchni gazowych i elektrycznych, piecyków gazowych oraz naprawa zużytych elementów tych urządzeń

 1. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy członka lub jego domowników obciążają członka Spółdzielni.
 2. Osoba zajmująca lokal spółdzielczy nie może dokonywać bez zgody Spółdzielni napraw :
 1. instalacji centralnego ogrzewania, gazowej,
 2. pionów instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
 3. instalacji telewizyjnych i sieciowych,
 4. elementów konstrukcyjnych budynku oraz pomieszczeń wspólnego użytku.

 1. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków członka oraz odnawianie lokalu może być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością po złożenia zlecenia na wykonanie w/w robót przez Spółdzielnię.
 2. W odniesieniu do najemców lokali w budynkach Spółdzielni umowa zawarta między stronami określa, oprócz wysokości czynszu najmu, również rozgraniczenie obowiązków Spółdzielni oraz najemców w zakresie napraw wewnątrz lokali.

§ 4

Osoby zajmujące lokal spółdzielczy mają obowiązek niezwłocznie udostępnić lokal i umożliwić wykonanie w nim napraw, które należą do obowiązków Spółdzielni oraz robót niezbędnych dla utrzymania w należytym stanie budynku i znajdujących się w nim urządzeń, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za szkodę, jaka wynikałaby z opóźnienia udostępnienia lokalu w celu naprawy.

§ 5

Członek Spółdzielni zwalniający lokal jest obowiązany przekazać lokal w stanie wyremontowanym w zakresie, należącym do obowiązków członków Spółdzielni, lub pokryć koszty remontu dokonanego przez Spółdzielnię.

W szczególności zwalniany lokal winien być pomalowany bądź wytapetowany oraz winny być usunięte uszkodzenia powstałe z winy członka lub osób z nim zamieszkałych.

§ 6

Rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale nie dokonuje się, w związku z dokonywanymi wycenami lokali przez rzeczoznawców majątkowych, którzy w operatach szacunkowych ujmują wycenę wyposażenia lokali.

§ 7

 1. Traci moc Regulamin obowiązków Spółdzielni oraz członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi mieszkania uchwalony w dniu 5.11.2009 roku.

2.   Regulamin niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej

     Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie w dniu 15.01.2015 r. Uchwałą Nr 1/2015.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.