Regulamin najmu lokali określający zasady najmu lokali mieszkalnych i obowiązki najemcy w czasie i po zakończeniu najmu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

REGULAMIN NAJMU LOKALI

określający zasady najmu lokali mieszkalnych i obowiązki najemcy w czasie i po zakończeniu najmu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Przedmiotem najmu mogą być lokale mieszkalne, do których żadnemu członkowi nie przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.

§ 2.

Najemcami lokali mieszkalnych mogą być zarówno członkowie jak i inne osoby fizyczne i prawne.

Umowa najmu lokalu

1. Oddanie lokalu w najem następuje na podstawie umowy zawartej w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Umowę najmu zawiera z najemcą Zarząd Spółdzielni w formie pisemnej.
3. Przy wyborze najemcy, w przypadku większej ilości ofert pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni.

§ 3.

1. Umowa najmu winna określać w szczególności :
• przedmiot najmu
• prawa i obowiązki najemcy
• wysokość czynszu i innych opłat
• czas trwania najmu
• wysokość kaucji zabezpieczającej.
• trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

2. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej ustalonej przez Zarząd w wysokości trzykrotności opłat o których mowa w § 4.
Opłaty za używanie lokalu

§ 4.

1. Z tytułu najmu lokalu najemca jest obowiązany opłacać czynsz.
2. Wysokość czynszu odpowiada kosztom eksploatacji i remontów ponoszonych przez członków Spółdzielni. Najemcom nie przysługują dochody z działalności Spółdzielni.
3. Oprócz czynszu najmu najemca obowiązany jest do wnoszenia opłat za świadczenia związane z użytkowaniem mieszkania, w tym opłaty za zimną i ciepłą wodę, energię cieplną, odbiór nieczystości stałych i płynnych, antenę zbiorczą i domofon.
4. Zmiany czynszu i opłat wynikające z Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni, obowiązują od dnia podjęcia uchwały. O zmianie wysokości opłat, Wynajmujący zawiadomi Najemcę na piśmie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
5. Zmiany wysokości opłat niezależnych od Spółdzielni, będą obowiązywały od dnia ich wprowadzenia lub uchwalenia przez uprawniony podmiot.

Obowiązki wynajmującego lokal

§ 5.

1. W czasie trwania najmu do obowiązków najemcy i Spółdzielni stosuje się odpowiednio postanowienia obowiązujących regulaminów :
• Regulamin określający zasady używania lokali w domach spółdzielczych oraz zasady porządku domowego współżycia mieszkańców
• Regulamin obowiązków Spółdzielni oraz członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Sp-ni z członkami zwalniającymi mieszkania.
• Regulamin tworzenia i wydatkowania środków finansowych na remonty i konserwacje zasobów mieszkaniowych.
• Regulamin określający zasady rozliczeń kosztów GZM oraz opłaty za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.
• Regulamin Rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania mieszkań i podgrzania wody.

2. Oddanie części lub całości lokalu w podnajem jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządu Spółdzielni, pod rygorem rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia.


§ 6.

Po zakończeniu najmu lokalu najemca jest zobowiązany zwrócić lokal w stanie nie pogorszonym w terminie ustalonym przez Spółdzielnię oraz :
• odnowić lokal
• usunąć ulepszenia lokalu wprowadzone bez zgody Spółdzielni
• zwrócić Spółdzielni wartość zużytych elementów i wyposażeń technicznych.

§ 7.

1. Po zakończeniu najmu najemcy przysługuje zwrot kaucji, po potrąceniu należności przysługującej Spółdzielni w dniu opróżnienia lokalu. W razie nie opróżnienia lokalu po zakończeniu najmu, najemca za czas zajmowania lokalu „bez tytułu prawnego” może być zobowiązany przez Spółdzielnię do opłacania odpowiadającego podwójnej wysokości czynszu najmu.
2. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, Spółdzielnia może żądać odszkodowania uzupełniającego.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie Spółdzielni i niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.


Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Uchwałą Nr 22/2014 w dniu 6.11.2014 r.
Traci moc Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Uchwałą Nr 45/2009 z dnia 3.12.2009 r.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.