Regulamin Funduszu Społeczno Wychowawczego SM w Sulechowie

REGULAMIN

 

 

FUNDUSZU SPOŁECZNO WYCHOWAWCZEGO

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W SULECHOWIE

§ 1.

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna zwana działalnością społeczno – wychowawczą Spółdzielni, prowadzona jest w ramach działalności eksploatacyjnej.

Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczno – wychowawczą prowadzoną przez Spółdzielnię.

Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawartych ze spółdzielnią. Osoby te wnoszą opłaty za korzystanie z działalności społeczno – wychowawczej, w wysokości ustalonej przez Zebranie Przedstawicieli.

§ 2.

Źródłami tworzenia funduszu społeczno – wychowawczego zwanego dalej „funduszem „ są :

odpłatność za korzystanie z usług i urządzeń społeczno-wychowawczych,

dobrowolne wpłaty członków i zakładów pracy,

dotacje i subwencje.

§ 3.

Fundusz przeznaczony jest na finansowanie działalności społeczno – wychowawczej, w szczególności imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

§ 4.

Zlecenie usług kulturalno – oświatowych następuje na podstawie ofert osób jednostek chętnych do organizacji imprez w granicach wydatków określonych przez Zarząd Spółdzielni.

§ 5.

Po zleceniu usługi kulturalno – oświatowej następuje przekazanie umówionej kwoty zleceniobiorcy, a ostatecznie rozliczenie nastąpi po przedstawieniu rachunków i przedłożeniu sprawozdania finansowo – rzeczowego z imprezy.

§ 6.

Rozliczenie funduszu społeczno – wychowawczego następuje na koniec roku obrotowego do wielkości rzeczywiście poniesionych kosztów.

§ 7.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 9 stycznia 2014 r.

 

Uchwała Nr 33/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Sulechowie

z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie : zmiany Regulaminu Funduszu Społeczno – Wychowawczego Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie, uchwala co następuje :

§ 1

Zmienia się Regulamin Funduszu Społeczno – Wychowawczego Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie uchwalony Uchwałą Nr 1/2014 z dnia 9.01.2014 r. w ten sposób że ustępowi 3 w § 1 regulaminu nadaje się brzmienie :

„ 3 właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawartych ze Spółdzielnią. Osoby te wnoszą opłaty za korzystanie z działalności społeczno – wychowawczej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie”.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.