Regulamin rozliczeń kosztów z tytułu zużycia energii cieplnej do ogrzewania lokali oraz podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ulica Kamienna nr 12

Uchwała Nr 20/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Sulechowie

z dnia 24.10.2019 r.

 

w sprawie : zmian w Regulaminie rozliczeń z tytułu zużycia energii cieplnej do ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

 

Na podstawie  § 84 ust. 1 pkt.12 Statutu Spółdzielni, uwzględniając postanowienia § 134 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ( t. jedn. Z dnia 7.06.2019 r. Dz.U poz. 1065) -   Rada Nadzorcza uchwala co następuje :

 

§ 1

 

W Regulaminie rozliczeń z tytułu zużycia energii cieplnej do ogrzewania lokali i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ( tj. z dnia 5.12.2012 r. ) zmienia się § 8 i nadaje mu brzmienie :

 

„ § 8 Rozliczanie energii cieplnej w lokalach w których,  nie dokonano wymiany zaworów termostatycznych.

 

W przypadku gdy użytkownik lokalu nie wyrazi zgody na zamontowanie na grzejnikach zaworów termostatycznych – regulatorów dopływu ciepła, o których mowa w  §134 ust. 2,4,6 i 7 wymienionego na wstępie rozporządzenia, koszty ogrzewania lokalu będą rozliczane ryczałtem.,,

 

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N

 

rozliczeń  kosztów z tytułu zużycia energii cieplnej do ogrzewania lokali oraz  podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ulica Kamienna nr 12

                                               Postanowienia wstępne.

I. Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku. Tekst jednolity (Dz. U. z 2003r  nr 119 poz.1116) z późniejszymi zmianami;.

 2. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ulica Kamienna nr 12.

 3. Prawo Budowlane Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016,

 4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.08.1999 r Dz. U. z 1999 r nr 74 poz. 836,

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. Dz. U. nr 75 z 2002 r,

 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 153 z 2003 r. poz. 1504 wraz z późniejszymi zmianami),

 7. Polska Norma PN-EN 834/835 marzec 1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki.

II.  Regulamin ma zastosowanie do rozliczeń kosztów ogrzewania oraz podgrzania wody 

     w lokalach mieszkalnych i użytkowych objętych opomiarowaniem oraz 

     nieopomiarowanych.

III.  Określenie pojęć występujących w regulaminie:

     

 1. Przez opomiarowanie  c. o. rozumie się urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych lokali /podzielnik kosztów, czujnik temperatury/ w budynku;

 2. Przez opomiarowanie c. w. rozumie się zamontowanie wodomierzy ciepłej wody;

 3. Przez rok rozliczeniowy rozumie się okres 12 miesięcy liczony od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku;

 4. Przez pojęcie lokalu rozumie się zarówno lokal mieszkalny jak i użytkowy lub lokal o innym przeznaczeniu;

 5. Współczynnik redukcyjny położenia lokalu, określa niekorzystne położenie lokalu w bryle budynku.

 6. Współczynnik mocy grzejnej „UF” – współczynnik uzależniony od typu i wielkości zainstalowanego grzejnika;

 7. Współczynnik korygujący kubaturowo temperaturowy – w przypadku gdy w nieruchomości znajdują się lokale o różnym charakterze mieszkalne i użytkowe to całkowity koszt ogrzewania budynku najpierw jest dzielony na grupy lokali mieszkalnych oraz grupę lokali użytkowych proporcjonalnie do kubatury oraz temperatury obliczeniowej;

 8. Indywidualny odbiorca w lokalu – osoba/y, która posiada tytuł prawny do korzystania z lokalu, bądź osoba/y faktycznie korzystająca z lokalu; właściciel lokalu będący i nie będący członkiem Spółdzielni, a także osoba fizyczna lub prawna posiadająca umowę na zakup od Spółdzielni energii cieplnej;

 9. K.R.S. – Krajowy Rejestr Sadowy;

 10. Zarząd – zarząd  S.M. ustanowiony zgodnie ze statutem Spółdzielni przez Radę Nadzorczą oraz zgodnie z zapisami w K.R.S;

 11. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza S.M. wybrana przez przedstawicieli członków S.M. na Zebraniu Przedstawicieli Członków, a skład jej ujawniony w K.R.S.

 12. Opłata zaliczkowa – opłata miesięczna w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą i wnoszona przez indywidualnego odbiorcę ciepła w lokalu przez okres rozliczeniowy;

 13. Koszty stałe – koszty ponoszone przez Spółdzielnię niezależnie od zużycia energii cieplnej.

 14. Koszty zmienne – koszty ponoszone przez Spółdzielnię w zależności od zużycia energii cieplnej.

 15. Budynek – budynek wielorodzinny, a także grupa budynków opomiarowanych wspólnym licznikiem energii cieplnej bądź zasilanych z jednej kotłowni, jeżeli uchwała/y Rady Nadzorczej tak postanowi;

 16. c. o. – centralne ogrzewanie;

 17. c. w. – podgrzanie wody.

 

§ 1

Postanowienia ogólne.

 

 1. Koszty zakupu energii cieplnej dostarczonej do budynku lub wytworzenia ciepła w kotłowni lokalnej pokrywane są w całości przez indywidualnych odbiorców ciepła w lokalach znajdujących się w tym budynku.

 2. Jeżeli w budynku  mieszkalnym występują  lokale opomiarowane i nieopomiarowane, rozliczenia dokonuje się dla lokali opomiarowanych z uwzględnieniem opłat zastosowanych do lokali nieopomiarowanych, które to opłaty obniżają koszty energii cieplnej całego budynku.

 3. Lokale i pomieszczenia nieopomiarowane rozliczane są z maksymalnego zużycia w danej nieruchomości.

 4. Całkowita ilość energii cieplnej zużytej przez budynek mierzona jest przez licznik energii cieplnej umieszczony w węźle lub węzłach cieplnych.  

 5. Podział zużycia energii cieplnej następuje według poniższych zasad:

  1. w przypadku osobnych liczników na c. o. i c. w. – według wskazań liczników,

  2. w przypadku zainstalowanego podlicznika na c. w. – energia zużyta na podgrzanie wody obliczana jest na podstawie podlicznika, a energia zużyta na c. o. według licznika głównego pomniejszając o wskazania podlicznika,

  3. w przypadku zainstalowania tylko jednego licznika głównego – podział następuje 70 % kosztów całkowitych to koszty c.o. 30 % to koszt podgrzania wody.

  4. jeżeli w budynku występuje kilka węzłów cieplnych, wskazania liczników ciepła sumuje się, a blok rozlicza się jako całość bez podziału na węzły cieplne.

  5. w przypadku węzłów grupowych podliczniki w poszczególnych budynkach są podzielnikami energii cieplnej zużytej w węźle grupowym

  6. zużycie i koszty energii cieplnej wytworzonej w kotłowni lokalnej dzieli się w następujący sposób:

   • zużycie energii na potrzeby c. o. według wskazań liczników energii cieplnej zamontowanych w poszczególnych blokach,

   • zużycie energii cieplnej na potrzeby c. w. według wskazań licznika energii cieplnej wspólnego dla wszystkich bloków; a zużycie na poszczególne budynki według wskazań wodomierzy zamontowanych na cyrkulacjach

 

 1. Rozliczenia energii cieplnej z indywidualnymi odbiorcami dokonuje się do 30 kwietnia każdego roku po okresie rozliczeniowym.

 2. Rozliczenie indywidualne dla każdego indywidualnego odbiorcy będzie dokonywane poprzez usługę zewnętrzną lub przez zarząd Spółdzielni, który rozlicza nieruchomości nieopomiarowane oraz system GT-15.

 3. Niedopłaty wynikające z rozliczenia energii cieplnej powinny być uregulowane do dnia 30 lipca każdego roku, a po tym terminie można naliczać odsetki ustawowe, które stanowią pożytki Spółdzielni.

 4. Nadpłaty wynikające z rozliczenia energii cieplnej przeksięgowywane są na poczet przyszłych opłat. Na pisemny wniosek indywidualnego odbiorcy, Spółdzielnia zwraca nadpłatę w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku zadłużenia właściciela, nadpłatą kompensuje się wymagalne opłaty.

 5. Niemożność dokonania odczytów z urządzeń pomiarowych lub dzielących koszty z winy lokatora powoduje rozliczenie lokalu według współczynnika 1,2 maksymalnego zużycia w danej nieruchomości.

 6. Stawki zaliczki na c. o. i podgrzanie wody oraz wysokości ryczałtów ustalane są Uchwałami Rady Nadzorczej.

 7. Koszty rozliczeń energii cieplnej ponoszą indywidualni odbiorcy energii cieplnej.

 8. Za ustalanie mocy zmówionej odpowiada Zarząd Spółdzielni.

 9. W przypadku zbycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego następca przejmuje wszelkie  skutki rozliczeń.

 10. W przypadku zbycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, można dokonać rozliczenia kosztów energii cieplnej zbywcy lokalu na jego wniosek oraz pod warunkiem, że pokryje on koszty dokonania rozliczenia całego budynku.

 11. W przypadku budynków w których znajdują się lokale o różnym charakterze ( lokale usługowe i mieszkalne), całkowity koszt ogrzania budynku jest dzielony proporcjonalnie do współczynników kubaturowo temperaturowych i powierzchni użytkowej poszczególnych grup lokali. Koszty grupy lokali użytkowych obciążają działalność tych lokali a koszty lokali mieszkalnych są rozliczane przy pomocy podzielników kosztów na poszczególne lokale mieszkalne.

 12. Rozliczenie kosztów ogrzewania w danej nieruchomości przy zastosowaniu wskazań urządzeń podzielnikowych może być zastąpione systemem rozliczeń proporcjonalnie do powierzchni użytkowych poszczególnych lokali, jeśli zażąda tego w formie pisemnej więcej niż 50 % członków użytkowników lokali w danej nieruchomości. Zmiana systemu rozliczania może być dokonywana tylko przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

 13. W celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali każdy użytkownik ma obowiązek stosowania nastaw zaworów grzejnikowych zapewniających wymaganą temperaturę użytkowania pomieszczeń nie niższą niż 16 O C(rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku)

 

§  2

Elektroniczne podzielniki kosztów.

 

 1. Elektroniczne podzielniki kosztów stanowią własność firmy, od której zostały wydzierżawione.

 2. Koszty dzierżawy podzielników ponoszą odbiorcy ciepła w lokalu w wysokości ustalonej w umowie dzierżawy.

 3. Poprawność użytkowania podzielników kosztów podlega kontroli przez Spółdzielnię i właściciela podzielników. W przypadku zlecenia przez Spółdzielnię na wniosek członka dodatkowych kontroli zewnętrznych, koszty kontroli pokrywa Spółdzielnia jeżeli stwierdzono nieprawidłowość, natomiast jeżeli kontrola nie wykazała nieprawidłowości koszty pokrywa osoba wnioskująca.

 4. Zakazuje się jakichkolwiek manipulacji przy podzielnikach kosztów mogących mieć wpływ na poprawne rozliczenie.

 5. Naprawa uszkodzonego, z winy indywidualnego odbiorcy, podzielnika kosztów lub jego wymiana, jak również powtórny montaż w przypadku wymiany grzejnika obciąża indywidualnego odbiorcę.

 6. Indywidualny odbiorca jest zobowiązany do ochrony podzielników kosztów przed ich zniszczeniem bądź zerwaniem plomb.

 7. Indywidualny odbiorca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Spółdzielni o zauważonych usterkach czy wadach podzielników kosztów.

 8. Elektroniczne podzielniki kosztów nie są urządzeniami pomiarowymi określającymi wielkość zużycia energii cieplnej, a są urządzeniami pomiarowymi służącymi do podziału zużytej energii cieplnej na poszczególne lokale i do rozliczenia kosztów energii cieplnej.

 9. Za podzielnik kosztów uważa się również czujniki temperatury (System GT-15) zamontowane u indywidualnych odbiorców.

 10. Serwis odczytowy podzielników: Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek inwentaryzować urządzenia grzewcze: w celu dokładnego inwentaryzowania urządzeń grzewczych należy :

 • sprawdzić plomby podzielników,  

 • sprawdzić czy są wymienione grzejniki, sprawdzić rodzaj grzejnika(typ, moc, opomiarowanie i tp.),czy jest możliwość demontażu grzejnika (zainstalowane zawory przy grzejnikach) oraz czy wszystko jest zgodne z dokumentacją pierwotną oraz czy przy zamianie grzejników lokator posiadał zgodę Spółdzielni,

 • informować mieszkańców o konsekwencjach zerwania plomby ,wymianach grzejników itp.,

 • oraz zapoznawać mieszkańców w razie potrzeby z regulaminem rozliczania zużycia energii cieplnej,

 • po dokonanym przeglądzie informować pisemnie Spółdzielnię Mieszkaniową o dokonanym przeglądzie i jego wynikach.

§ 3.

Wodomierze ciepłej wody.

 1. Wodomierze stanowią własność indywidualnego odbiorcy.

 2. Wodomierze  wyposażone w moduł odczytu radiowego są własnością spółdzielni.

 3. Jeżeli w lokalu zainstalowano więcej niż jeden wodomierz to zużycie wody oblicza się na podstawie ich sumy.

 4. Wodomierze podlegają legalizacji w okresach pięcioletnich. Wodomierz nie posiadający ważności legalizacji nie może stanowić podstawy do rozliczenia energii cieplnej. W takim przypadku zużytą energię cieplną przyjmuje się według ustalonego ryczałtu.

 5. Legalizację lub wymianę wodomierza można przeprowadzić po uzyskaniu warunków wydanych przez Spółdzielnię. Koszty z tym związane pokrywa odbiorca.

 6. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w urządzenia pomiarowe mogące mieć wpływ na końcowe rozliczenie.

 7. Indywidualny odbiorca jest zobowiązany do ochrony wodomierzy przed ich zniszczenie bądź zerwaniem plomb oraz do natychmiastowego powiadomienia Spółdzielni o zauważonych usterkach czy wadach wodomierza

 8. Wielkość zużycia ciepłej wody stanowi podstawę do rozliczenia kosztów podgrzania wody.

 9. W przypadku zalegania z opłatami zaliczkowymi za trzy pełne miesiące dotyczące zużytej ciepłej wody, Spółdzielnia ma prawo odciąć dopływ ciepłej wody do lokalu.

 10. Indywidualny odbiorca ma obowiązek dokonywania comiesięcznych odczytów zużyć wody i zgodnie z nimi dokonywania wpłat zaliczkowych na konto Spółdzielni. Brak odczytów może spowodować rozliczenie c. w. według ryczałtu.

 11. Na wodomierzach „suchych” Spółdzielnia montuje plomby antymagnetyczne. Zmiana pola magnetycznego plomby potwierdzona protokolarnie, dowodzi stosowania niedozwolonych urządzeń w celu zakłócenia prawidłowej pracy wodomierza. Wskazania wodomierza nie są uznane za prawidłowe a zużytą energię cieplną przyjmuje się według ustalonego ryczałtu niezależnie od ilości wodomierzy w danym lokalu za cały rok obrachunkowy. 

 12. Koszty odczytów obciążają indywidualnego odbiorcę.

 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa może pobierać odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat za wodę, rozpoczynając wg stanu na dzień 31.12.2005 roku. 

 

§ 4. 

 

Współczynniki korygujące i UF.

 

 1. Współczynniki „LAF” i „UF” są współczynnikami redukcyjnymi naliczonych jednostek przez podzielniki kosztów i są wstępnie ustalone przez firmę rozliczeniową.

 2. Współczynniki „UF” podlegają korygowaniu przez firmę rozliczeniową w przypadku wymiany grzejnika bądź zmiany jego mocy grzejnej.

 3. Współczynniki „LAF” i „UF” służą do wyliczenia zredukowanych jednostek obliczeniowych według wzoru: zredukowane jednostki obliczeniowe w lokalu = (odczyt podzielnika kosztów na koniec okresu rozliczeniowego – odczyt podzielnika kosztów na początek okresu rozliczeniowego) x UF x LAF.

 4. Współczynników „LAF” i „UF” nie stosuje się w lokalach, gdzie zamontowane są czujniki temperatury w systemie GT-15.

 5. Współczynniki „LAF” ustalone dla systemu rozliczeniowego przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Instalacyjnych „INSTAL” w Warszawie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu można stosować do czasu ustalenia współczynników korygujących o których mowa w pkt.  6 i 7. 

 6. W celu uwzględnienia wpływu usytuowania lokali rozliczanych na podstawie podzielników kosztów na wysokość opłat za ogrzewanie należy stosować współczynniki korygujące uwzględniające niekorzystne położenie lokalu w bryle budynku.

 7. Współczynniki korygujące ustala się w oparciu o warunki obliczeniowe na podstawie dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem stanu technicznego budynku oraz ochrony cieplnej przegród zewnętrznych. Współczynniki stosowane są do poszczególnych lokali w danym  budynku.

§ 5. 

Indywidualne rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania.

 

 1. Indywidualne rozliczenie lokali dokonywane jest przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy rozliczeniowej lub przez zarząd.

 2. Za dokonanie rozliczenia będzie pobierana opłata w wysokości ustalonej w umowie rozliczeniowej. Należność ta zostanie uwzględniona w rozliczeniu z poszczególnymi indywidualnymi odbiorcami okresu  rozliczeniowego, którego ono dotyczy.

 3. Na wniosek indywidualnego odbiorcy, Spółdzielnia może dokonać korekty rozliczenia tylko nieruchomości nieopomiarowanych  oraz systemu GT-15. Pozostałych odbiorców firma rozliczeniowa.

 4. Jeżeli została dokonana korekta rozliczenia lokalu na podstawie ust. 3 z winy rozliczającego, to wówczas powinna być ponownie rozliczona cała nieruchomość. Koszt ponosi firma rozliczająca .

 5. Indywidualni odbiorcy wnoszą comiesięczne zaliczki na poczet kosztów centralnego ogrzewania w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Nadzorczej. Wysokość zaliczki może być zmieniana w ciągu roku kalendarzowego przez Radę Nadzorczą, jeżeli zaistnieją ważne okoliczności.

 6.   Koszt dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania wylicza się na  

       podstawie otrzymanych faktur bądź faktycznych kosztów kotłowni lokalnej z 

       uwzględnieniem § 1 pkt. 7. Koszt ten obejmuje:

 1. Opłatę stałą – jest to koszt: abonamentu, koszt zamówionej mocy cieplnej, przesyłu energii cieplnej, remontów, konserwacji i eksploatacji urządzeń i węzłów cieplnych, przy kotłowni lokalnej są to koszty niezależne od wielkości produkcji energii cieplnej lub w minimalnym stopniu zależne. 

 2. Opłatę zmienną – jest to koszt zużytego ciepła wyrażony w zł /GJ –czyli całkowita ilość ciepła zużytego przez budynek lub grupę budynków przynależnych do danego węzła cieplnego mierzona jest przez licznik ciepła umieszczony w węźle cieplnym lub w budynku.

 3. Koszty rozliczenia,

 4. Do kosztów energii – opłaty zmiennej dodaje się lub odejmuje saldo powstałe pomiędzy końcowym rozliczeniem poprzedniego okresu rozliczeniowego, a przeprowadzonymi korektami indywidualnych rozliczeń dokonanymi w wyniku uwzględnienia uzasadnionych odwołań użytkowników lokali.

 1. Wprowadza się następujące zasady podziału kosztów ogrzewania danej nieruchomości. 

 1. opłatę stałą i zmienną dzielimy na poszczególne lokale:

 1. koszty ogrzewania części wspólnych 75% - proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni lokalu - mieszkania, obejmujące koszty ogrzania części wspólnej budynku (klatki schodowe, pralnie suszarnie, łazienki, piony instalacyjne itp,)

 2. koszty zmienne 25% - pozostałych kosztów, podzielonych w zależności od indywidualnego zużycia energii cieplnej obliczonego według jednostek zużycia (wskazań podzielników kosztów i parametrów grzejników) z uwzględnieniem współczynników redukcji, dotyczącym położenia mieszkania w budynku opracowanych na podstawie zaleceń Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „INSTAL” w WARSZAWIE z marca 2001 roku.”

 1. Do indywidualnych rozliczeń dodaje się koszty dzierżawy podzielników kosztów, koszty rozliczenia oraz ewentualne koszty napraw, dodatkowego montażu itp.

 2. Jeżeli ustalony na podstawie urządzeń podzielnikowych koszt zmienny ogrzewania danego lokalu jest mniejszy w przeliczeniu ma m2 powierzchni lokalu niż połowa uśrednionego kosztu zmiennego wszystkich lokali w danej nieruchomości, to obciążenie kosztami zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na  m2 powierzchni lokalu w wysokości połowy uśrednionego kosztu zmiennego dla wszystkich lokali mieszkalnych w danej nieruchomości.”

 

§ 6.

 

Indywidualne rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody.

 1. Do rozliczenia kosztów energii cieplnej zużytej na podgrzanie wody stosuje się odpowiednio zapisy § 5 ust.  2, 3, 4, z zastrzeżeniem, że rozliczenia dokonuje Spółdzielnia lub może zlecić.

 2. Koszty całkowite dzieli się na:

 1. koszty stałe w wysokości wynikających z faktur dostawcy bądź ustalonych przez zarządcę w przypadku kotłowni lokalnej, które następnie dzieli się na indywidualnych odbiorców według m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty stałe lokalu oblicza się według wzoru: koszty stałe lokalu = obliczeniowe koszty stałe :sumę zużyć wody ciepłej wszystkich lokali x zużycie wody w danym lokalu. Koszty stałe dzielone są na indywidualnych odbiorców również tych, dla których stosuje się ryczałt. Do kosztów stałych zaliczamy:

 • opłata za moc zamówioną,

 • opłata abonamentowa,

 • opłata za usługi przesyłowe,

 • koszty nośnika,

 • przy kotłowni lokalnej – koszty ponoszone niezależnie od wielkości produkcji energii cieplnej lub w minimalnym stopniu zależne.

                  Ks  - koszty stałe lokalu

                 Oks – obliczeniowe koszty stałe nieruchomości

                 Sqc-  ilość wody zużytej we wszystkich lokalach

                 Qi  - ilość wody zużytej w danym lokalu.

                                    Oks  

                       Ks = --------------x  Pui

                                      Puc

  1. koszty zmienne wynikające z różnicy kosztów całkowitych i kosztów stałych. Koszy zmienne rozliczane są na podstawie zużyć ciepłej wody przez indywidualnych odbiorców według poniższych zasad:

 • koszty zmienne wrażają się wzorem: koszty zmienne = (koszty całkowite – koszty stałe) : sumę zużycia ciepłej wody z wszystkich lokali x zużycie w danym lokalu,

Kz -   koszty zmienne lokalu

Kc -  koszty całkowite nieruchomości

Ks – koszty stałe nieruchomości

Sqc- ilość wody zużytej we wszystkich lokalach

Qi – ilość wody zużytej w danym lokalu

           Kc – Ks

Kz = ----------------x Qi

                Sqc

 •  od tak wyliczonych kosztów odejmuje się wpłaty ryczałtowe pomniejszone o koszty stałe ryczałtu według wzoru: dodatkowe przychody = (wpłaty ryczałtowe – koszty stałe ryczałtu) : sumę zużycia ciepłej wody z wszystkich lokali x zużycie w danym lokalu,

 • do powyższych kosztów dodaje się koszty rozliczenia,

 

 1. Procent kosztów stałych do kosztów całkowitych nie może przekraczać normy ustawowej.

 

§ 7

Rozliczenie energii cieplnej w przypadkach uszkodzeń urządzeń bądź ingerencji w urządzenia pomiarowe lub dzielące koszty, oraz rozliczanie lokali mieszkalnych nie posiadających nagrzejnikowych podzielników kosztów w nieruchomościach w których większość lokali jest opomiarowanych.

 1. Niezawinione uszkodzenie wodomierza bądź podzielnika kosztów powoduje rozliczenie kosztów energii cieplnej zgodnie z interpolacją. Jeżeli uszkodzenie dotyczy jednego z wielu zainstalowanych podzielników kosztów, rozliczenie według tej zasady dotyczy danego pomieszczenia. Jeżeli uszkodzenie dotyczy jednego z wielu wodomierzy ciepłej wody, rozliczenie według powyższej zasady dotyczy całości zużycia wody.

 2. Stwierdzenie śladów manipulacji przy urządzeniach służących do rozliczenia energii cieplnej mogących mieć wpływ na ich wskazania lub demontaż urządzeń powoduje rozliczenie według najwyższego zużycia w nieruchomości + 20 % zwyżki. Rozliczenie to dotyczy całości lokalu niezależnie od ilości zakwestionowanych urządzeń lub pomieszczeń.

 3.  W przypadku zmiany grzejnika lub montażu dodatkowego grzejnika albo jego elementów lub wymiany wodomierza bez zgody zarządu Spółdzielni, rozliczenie następuje jak w ust.2.

 4. Jeżeli nie dokonano odczytów urządzeń z w wyniku braku dostępu do lokalu rozliczenie następuje według maksymalnego zużycia w nieruchomości. W przypadku dokonania odczytu po rozliczeniu bloku zarząd może dokonać korekty rozliczenia lokalu, lub można dokonać rozliczenia okresu dwuletniego.

 5. Jeżeli niemożność dokonania odczytów następuje drugi rok z kolei (lub więcej), rozliczenia dokonuje się jak w ust.2.

 6. W przypadku zamontowania grzejników w łazience o mocy przekraczającej 500 W, do sumy skorygowanych jednostek obliczeniowych w lokalu dodaje się 2.000 jednostek.

 7. Jeżeli zaistnieją przypadki nie uwzględnione powyżej, decyzję w sprawie sposobu postępowania podejmuje Zarząd Spółdzielni.

 8. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o korekcie rozliczenia indywidualnego odbiorcy w losowo uzasadnionych przypadkach.

 9. Jeżeli następuje korekta rozliczenia lokalu mieszkalnego to różnica wynikająca z korekty będzie uwzględniona w kosztach do rozliczenia w roku następnym.

 10. Lokale nieopomiarowane rozliczane są od m2 powierzchni użytkowej, w wysokości 2,0 średniego kosztu ogrzewania m2 powierzchni użytkowej w danej nieruchomości sprzed dwóch lat.

 11.  Zasada powyższa dotyczy także przypadków gdy lokator nie wyraża zgody na montaż  podzielnika nawet w jednym pomieszczeniu, cały lokal jest rozliczany jak wyżej.

§ 8. 

 

Rozliczenie energii cieplnej w systemie GT-15

1.Koszty energii cieplnej pobranej do ogrzania lokali obliczane są tak samo jak w przypadku elektronicznych podzielników kosztów nagrzejnikowych.

2.W każdym lokalu na wysokości 1,8 m. od poziomu posadzki zamontowany jest czujnik temperaturowy zliczający tzw stopniodni.

3.Podział kosztów następuje : koszt energii cieplnej pobranej przez wszystkie lokale: przez sumę stopniodni całej nieruchomości x ilość stopniodni wykazanych w danym lokalu= koszt ogrzania danego lokalu.

                     Kol  – koszt ogrzania lokalu

                     Stl   - stopniodni danego lokalu,

                     Stn  - stopniodni całej nieruchomości

                     Kon – koszt ogrzania całej nieruchomości   

 

                        Kon

     Kol = -----------------x Stl

                        Stn

 

§ 9.

 

Rozliczanie nieruchomości nieopomiarowanych.

 

1. Nieruchomości nieopomiarowane to znaczy lokale nie wyposażone w podzielniki kosztów, koszty rozliczane są w stosunku do powierzchni użytkowych poszczególnych lokali.

2. Podział kosztów następuje: suma kosztów poniesionych na ogrzanie nieruchomości: powierzchnię użytkową całej nieruchomości x powierzchnię użytkową danego lokalu = koszt ogrzania danego lokalu.

3. Terminy rozliczeń, wpłaty niedopłat i wypłaty nadpłat tak samo jak w § 1 pkt 7, 8,10,11.

 

§  10

 

Bonifikaty w opłatach za ciepło.

 

A. Użytkownikom przysługują bonifikaty w opłatach za ciepło dostarczane do ogrzewania mieszkań i do podgrzewania wody użytkowej, jeśli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych lub zaniżenia parametrów ciepła przez dostawcę : 

1. temperatura w lokalu jest niższa od temperatury obliczeniowej określonej w odrębnych przepisach i obowiązujących Polskich Normach tj. + 20 st. C przy max nastawie zaworów

2. temperatura podgrzanej wody jest w punkcie czerpalnym niższa niż 45 st. C.

B. Określa się następujące wielkości bonifikat o których mowa w ust. A pkt. 1. Za każdą rozpoczętą dobę niedogrzania w wysokości stanowiącej równowartość :

    1. 1/30 opłaty miesięcznej za ogrzewanie jeżeli obniżenie temperatury nie przekroczyło 2 st. C.  W stosunku do temperatury obliczeniowej.

    2. 1/15 opłaty miesięcznej za ogrzewanie jeżeli obniżenie temperatury przekroczyło 2 st. C. w stosunku do temperatury obliczeniowej

C. W przypadku określonym w ust. A pkt. 2 za każdą rozpoczętą dobę w której nastąpiło obniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej w wysokości stanowiącej równowartość :

   1. 1/30 opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzanie ciepłej wody użytkowej jeżeli temperatura wody  nie była niższa od 40 st. C. 

   2. 1/15 miesięcznej opłaty za ciepło na podgrzanie wody użytkowej jeżeli temperatura była niższa niż 40 st. C,

D. Bonifikaty w opłatach rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach rocznych. Udzielone użytkownikom lokali bonifikaty nie zrekompensowane bonifikatami przyznanymi spółdzielni przez dostawcę energii stanowią zmniejszenie przychodów gospodarki cieplnej z tytułu podgrzania wody w danej nieruchomości.

§ 11

 

Postanowienia końcowe.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej rozliczenia. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej do Spółdzielni. Spółdzielnia bądź firma rozliczająca udzieli odpowiedzi w terminie do 30 dni od złożenia reklamacji.

 

 1. Okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu od uregulowania należności w przypadku niedopłaty w terminie jak w § 1 pkt 7.

 

 1. Instalacja centralnego ogrzewania stanowi normatywne wyposażenie budynku. Za jej utrzymanie w należytym stanie technicznym odpowiadają organy statutowe Spółdzielni, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w wyposażeniu instalacji-na przykład zmiana przekroju przewodów, rodzaju grzejników, zaworów przygrzejnikowych, nastaw kryzujących oraz ewentualna likwidacja grzejnika jest możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Spółdzielni. Demontaż grzejników w jakimkolwiek pomieszczeniu ogrzewanego lokalu nie powoduje wyłączenia powierzchni tego pomieszczenia z ogrzewanej centralnie powierzchni użytkowej lokalu, stanowiącej podstawę do ustalania obciążeń z tytułu kosztów stałych c.o.

 

 1. W przypadku jakiejkolwiek dokonanej przez użytkownika lokalu samowolnej przebudowy instalacji i urządzeń grzewczych, w tym zmiany (demontażu) grzejników a tym samym zmniejszenie powierzchni ogrzewanej instalacją c.o., co może doprowadzić do niedogrzań niektórych pomieszczeń, a także do zakłóceń w działaniu wentylacji grawitacyjnej budynku- lokal w którym dokonano tych czynności uznany zostaje jako nieopomiarowany. Sprawca samowolnych zmian zobowiązany jest przywrócić stan pierwotny i pokryć wszelkie koszty usunięcia skutków wprowadzenia samowolnych zmian instalacji c.o. 

 

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną do rozliczeń pomiędzy odbiorcą ciepła w lokalu, a Spółdzielnią.

 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni.

 2. Jednolity tekst regulaminu uchwaliła Rada Nadzorcza Spółdzielni i będzie on obowiązywał do rozliczeń zużycia energii cieplnej od 2012 roku.

 3. Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do poinformowania Członków o wprowadzonych zasadach rozliczania c. o. i podgrzania wody.

 

Jednolity tekst regulaminu z dnia 05 grudnia 2012  roku.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2020. All rights reserved.