PŁATNOŚCI

Ustalenie należności za wodę według wskazań wodomierza 2020

U S T A L E N I E   N A L E Ż N O Ś C I

za wodę według wskazań wodomierza

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr WR.RET.070.134.2018.AS z dnia 23.05.2018 r.                                       

ZMIANIE ULEGAJĄ OD DNIA :

24.06.2020 r.

CENY I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wyszczególnienie

      Z I M N A W O D A

C I E P Ł A   W O D A

 
  • D o s t a w a zimnej wody

  • Odprowadzenie ścieków

11,31   zł/m³

 

        

           11,31 zł/m³

  • Z a l i c z k a      na podgrzanie wody
 

24,00 zł/1m³

od 01.07.2010 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej

             RAZEM :

11,31 zł/m³

35,31 zł/m³

POWYŻSZE CENY SĄ CENAMI BRUTTO

           I OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 24.06.2020 r.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2020. All rights reserved.