PŁATNOŚCI

Ustalenie należności za wodę według wskazań wodomierza 2022

U S T A L E N I E   N A L E Ż N O Ś C I

za wodę według wskazań wodomierza

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr WR.RZT.70.101.2021 z dnia 21.04.2022 r.                                       

ZMIANIE ULEGAJĄ OD DNIA :

06.05.2022 r.

CENY I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Z I M N A  W O D A C I E P Ł A  W O D A

* Dostawa zimnej wody

* Odprowadzenie ścieków

12,27  zł/m3

12,27  zł/m3

Zaliczka na podgrzanie
zimnej wody 

24,00  zł/1m3

od 01.07.2022 r. zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej

RAZEM:  12,27  zł/m3  36,27  zł/m3 

 

POWYŻSZE CENY SĄ CENAMI BRUTTO I OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 06.05.2022 r.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2022. All rights reserved.