AKTUALNOŚCI

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 29.09.2020

Protokół

Komisji Skrutacyjnej z dnia 29.09.2020 r. z głosowania na piśmie określonych uchwał Walnego Zgromadzenia

Skład i zadania Komisji Skrutacyjnej

Komisja Skrutacyjna w składzie:

Przewodnicząca - Barbara Suwała
Członek - Ewa Łysień
Członek - Romualda Jarecka – Cieślak

została powołana przez Zarząd Spółdzielni w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą w celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania materiałów, zabezpieczenia i przebiegu głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie, w drodze indywidualnego zbierania głosów, które zostało zarządzone Uchwałą Nr 9/2020 Zarządu Spółdzielni w sprawie zarządzenia głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia za rok sprawozdawczy 2019 w stanie trwającej epidemii, podjęta na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16.09.1982 Prawo Spółdzielcze (t.j Dz. U z 2020 r. poz. 275 z póź.zm.)

 

Uchwały poddane pod głosowanie:

  1. Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni,
  2. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2019 rok,
  3. Uchwała Nr 3 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej,
  4. Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie,
  5. Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie,
  6. Uchwała Nr 6 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,

Ustalenia Komisji:

  1. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że członkowie Spółdzielni zostali prawidłowo zawiadomieni o głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia, w drodze indywidualnego zbierania głosów, poprzez zamieszczenie ogłoszeń na klatkach schodowych, w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej. Sprawozdania, materiały, projekty uchwał oraz wzór karty do głosowania zostały udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni, oraz w siedzibie Spółdzielni. Członkowie mieli możliwość pobierania od dnia 14.09.2020 r. opieczętowanych kart do głosowania. Składanie kart do urny odbywało się osobiście w odrębnym pomieszczeniu, w którym maksymalnie przebywały 2 osoby głosujące, z zachowaniem dystansu i zapewnieniem braku możliwości wglądu do składanych kart.
  2. Komisja stwierdziła, że urna była opieczętowana i prawidłowo zabezpieczona.
  3. Na dzień 29.09.2020 r. uprawnionych do głosowania było 2488 członków Spółdzielni.
  4. Po otwarciu urny w dniu 29.09.2020 r. o godz. 17:00 stwierdzono, że do urny członkowie złożyli 101 kart do głosowania.

Głosy ważne, wypełnione prawidłowo karty do głosowania - 100.

Głosy nieważne – 1. Brak znaków „x” na karcie.

Wyniki głosowania

Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni:

głosy za - 84
głosy przeciw - 10
głosy wstrzymujące - 5

Uchwała podjęta.

Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2019 rok:

głosy za - 85
głosy przeciw - 10
głosy wstrzymujące - 3

Uchwała podjęta.

Uchwała Nr 3 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej:

głosy za - 85
głosy przeciw - 11
głosy wstrzymujące - 2

Uchwała podjęta.

Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie Karolowi Cegłowskiemu:

głosy za - 84
głosy przeciw - 12
głosy wstrzymujące - 3

Uchwała podjęta.

Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie Jerzemu Gorzelanemu:

głosy za - 83
głosy przeciw - 13
głosy wstrzymujące - 3

Uchwała podjęta.

Uchwała Nr 6 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań:

głosy za - 83
głosy przeciw - 11
głosy wstrzymujące - 5

Uchwała podjęta.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wszystkie uchwały poddane pod głosowanie na piśmie zostały podjęte, otrzymując większość głosów „za” niż łącznie głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.

Komisja Skrutacyjna niniejszym przekazuje Protokół wraz z podpisanymi uchwałami Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Z dniem sporządzenia protokołu i przekazania go zarządowi Spółdzielni Komisja Skrutacyjna zakończyła swoją działalność.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2022. All rights reserved.