Regulamin przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali odzyskanych przez Spółdzielnię – wolnych w sensie prawnym.

REGULAMIN

 przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali odzyskanych przez Spółdzielnię – wolnych w sensie prawnym.         

§ 1.

W przypadku odzyskania przez Spółdzielnię mieszkania, do którego wygasło lokatorskie prawo do lokalu, Spółdzielnia ogłasza, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu.

§ 2.

Ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w lokalnej prasie, stronie internetowej Spółdzielni  i siedzibie Spółdzielni. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informacje o przetargach na kilka lokali mieszkalnych oraz tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.

§ 3.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, spełniające warunki statutowe do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu.

§ 4.

Cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa lokalu ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego .

§ 5.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do kasy Spółdzielni w dniu przetargu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 3. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu jest zwracane niezwłocznie po zamknięciu przetargu w tym samym dniu.
 4. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu oraz w razie  nie wniesienia w wyznaczonym terminie pozostałej kwoty stanowiącej cenę nabycia.

§ 6.

Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w składzie co najmniej 3 osobowym, powołana przez Zarząd.

§ 7.

Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać  :

 1. termin i miejsce przetargu,
 2. cenę wywoławczą  wartość rynkową lokalu,
 3. informację o mieszkaniu ( kategoria, ilość pokoi, kuchnia, piętro, pow. użytkowa mieszkania, pomieszczeń przynależnych ),
 4. wysokość wadium i termin jego wpłacenia,
 5. informacje, że do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne  spełniające warunki statutowe do ustanowienia prawa odrębnej własności.
 6. ewentualne obciążenia nieruchomości.
 7. informację o możliwości utraty wadium w przypadkach określonych w § 5 ust 4.

§ 8.

Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty ogłoszenia.

§ 9.

Przetarg jest ważny w przypadku uczestniczenia w nim nawet jednej osoby która zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej lub zgłosi przebicie ceny wywoławczej.

§ 10.

Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg podając do wiadomości uczestników informacje o  :

 1. przedmiocie przetargu,
 2. stanie technicznym lokalu i obowiązku przejęcia mieszkania z ciągłością amortyzacji w stanie takim jakim się znajduje w dniu przetargu,
 3. cenie wywoławczej,
 4. wpłaconym wadium,
 5. terminie uiszczenia ceny nabycia, ( maksymalny termin 30 dni )
 6. przepadku wadium jeżeli nabywca wygrywający przetarg, nie wpłaci należnej wylicytowanej kwoty w określonym protokole terminie dokonania wpłaty oraz utraty praw wynikających z przybicia,
 7. możliwości odstąpienia lub przerwania przetargu bez podania przyczyn,
 8. warunkach zwrotu wadium.

§ 11.

 1. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne coraz wyższe ceny mieszkania dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia,
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnego tysiąca złotych,
 3. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.
 4. Po ustaniu postąpień, przeprowadzający przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby, która wygrała przetarg.

§ 12.

 1. Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa odrębną własność lokalu, będącego przedmiotem przetargu na zasadach określonych w statucie spółdzielni.
 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do podjęcia decyzji przez Zarząd w sprawie ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu.
 3. Ustanowienie prawa do lokalu następuje po dokonaniu przez nabywcę wpłaty pełnej wylicytowanej ceny nabycia.

§ 13.

Komisja przetargowa sporządza protokół z przetargu, w którym określa :

 1. termin i miejsce przetargu,
 2. lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu,
 3. liczbę osób dopuszczonych do przetargu,
 4. cenę osiągniętą w przetargu,
 5. imię, nazwisko i adres nabywcy.

§ 14.

Nabywca, który w terminie określonym przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej  nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

§ 15.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 16.11.2017 r.

Z chwilą uchwalenia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą  w dniu 06.11.2014 roku Uchwałą Nr 23/2014.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.