OGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

 

W związku  ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie, ul. Kamienna 12, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy, Nr KRS: 0000169072.
 2. Administrator przetwarza dane takie jak: imię, nazwisko, adres nieruchomości, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, NIP (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).
 3. Administrator uzyskane dane przetwarza w celu realizacji obowiązków wynikających
  z przepisów prawa, w szczególności w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawę Prawo spółdzielcze oraz uchwalony na ich podstawie Statut Spółdzielni i regulaminy.

Dane osobowe zebrane przy zawieraniu umów, w trakcie ich trwania oraz po ich zakończeniu są przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania przedmiotu umowy (decyzji o przydziale lokalu, ustanowienie prawa do lokali, przenoszenie praw własności do lokali oraz zobowiązań umownych związanych
  z użytkowaniem lokali),
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, obejmujących
  w szczególności:

- rozliczenie opłat z tytułu użytkowania lokali (opłaty eksploatacyjne, opłaty związane
z dostawą mediów, opłata za gospodarowanie odpadami, podatki oraz opłaty związane
z zarządzeniem nieruchomościami,

- prowadzenie rejestrów członków, rejestrów zadłużeń itp.,

- prowadzenie lustracji spółdzielni,

- wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych.

 1. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w tym działań windykacyjnych (regulowanych przez przepisy KC, KPC, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),
 2. tworzenia analiz, zestawień, statystyk oraz sprawozdań na potrzeby wewnętrzne,
 3. realizacji innych obowiązków wynikających z interesu prawnego spółdzielni, statutu spółdzielni oraz regulaminów.
 1. Administrator pozyskuje dane także w sposób pośredni tj. w przypadku opłat dokonywanych przez członków spółdzielni za pośrednictwem przelewów bankowych. W tym przypadku Administrator wejście w posiadanie informacji dotyczących numeru rachunku bankowego, nazwy banku itp. Dane te będą przetwarzane celem sprawdzenia poprawności dokonanej zapłaty, ewentualnie dokonania zwrotu płatności, dochodzenia i obrony roszczeń, a także w celach tworzenia statystyk i analiz.
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa dane osobowe, o których mowa w pkt 2 i 4 powierza:
 1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, które uczestniczą w wykonywaniu obowiązków zleconych przez Administratora:

- realizującym usługi serwisowe, remontowe, modernizacyjne, budowlane itp.,

- wykonującym odczyty i rozliczenia zużycia mediów,

- obsługującym systemy teleinformatyczne bądź udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym usługi z zakresu doradztwa, konsultacji, pomocy prawnej
i podatkowej,

- podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji na podstawie odrębnej umowy,

- podmiotom współpracującym z Administratorem przy organizacji działalności społecznej oświatowej i kulturalnej.

 1. innym podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne i uzasadnione interesem prawnym Administratora tj.:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

- podmiotom prowadzącym lustrację spółdzielni mieszkaniowych,

- podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, bankowych, prawnych i windykacyjnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

- sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związki z prowadzonymi postępowaniami.

 1. Osobom, których dane są przetwarzane mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych. Ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia.

W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny,
o ile nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust.1 RODO).

Z powyższego prawa można skorzystać składając wniosek w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ul. Kamienna 12.

 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawno wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług z zakresu zarządzania nieruchomościami, wynikający z przepisów prawa oraz umów, a po zakończeniu świadczenia usług przez okres przedawnienia i windykacji usług.
 3. Dane osobowe, których okres przechowywania wynika z odrębnych przepisów prawa np. Prawa spółdzielczego oraz przepisów dot. przechowywania akt, archiwizacji itp. będą przechowywane zgodnie z tymi przepisami.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania.

 

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2024. All rights reserved.