Regulamin zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków i rozliczania poniesionych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

Regulamin 

zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków i rozliczania poniesionych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Rozdział I. Podstawa prawna.

 

Podstawą prawną uchwalenia niniejszego Regulaminu  stanowią przepisy:

 

 1. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów tj. Dz.U z 2018 r. poz. 966.

 2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 3. Statut Spółdzielni.

 

Rozdział. II. Pojęcie i zakres termomodernizacji.

 

1. Termomodernizacja budynku obejmuje wykonanie robót inwestycyjnych polegających na ulepszeniu, które umożliwiają zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię cieplną oraz obniżenie kosztów użytkowania budynku, w wysokości pozwalającej na skorzystanie Spółdzielni z pomocy Państwa przewidzianej w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Do robót - ulepszeń przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należą:

 

- ocieplenie ścian od zewnątrz, dachów i stropodachów,

- wymiana okien na klatkach schodowych i drzwi zewnętrznych,

- modernizacja węzła ciepłowniczego oraz zainstalowanie automatyki sterującej, - modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej w budynku,

- modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie energii cieplnej,

- usprawnienie systemu wentylacji,

- ewentualne wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

 

 1. Roboty budowlane, w wyniku których nastąpi wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania są działaniem technicznym ulepszającym środek trwały.

 

 1. Koszty poniesione na ulepszenie środka trwałego — budynku zalicza się na zwiększenie jego wartości początkowej.

Rozdział III. Podstawy rozpoczęcia robót termomodernizacyjnych.

 

 1. Rozpoczęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez Zarząd Spółdzielni następuje na podstawie pisemnego wniosku użytkowników lokali w budynku oraz ujęcia robót termomodernizacyjnych w planie termomodernizacji .

 2. Po złożeniu wniosku przez użytkowników lokali, Zarząd Spółdzielni zleci opracowanie audytu energetycznego w celu wprowadzenia zadania do planu termomodernizacji.

 3. Zarząd Spółdzielni przedstawi wszystkim użytkownikom lokali w danym budynku zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i remontów wraz z planowanymi kosztami określonymi na podstawie audytu wstępnego oraz opłatami na pokrycie tych kosztów.

 4. Zarząd Spółdzielni podejmie uchwałę w sprawie termomodernizacji budynku po spełnieniu następujących warunków:

 1. zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą planu inwestycji termomodernizacyjnych

 2. uzyskania zgody w formie pisemnego oświadczenia większości (ponad 50%) właścicieli, współwłaścicieli lokali oraz użytkowników lokali posiadających spółdzielcze prawa do lokali termomodernizowanej nieruchomości na rozpoczęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz sposób jego finansowania.

 1. Realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Zarząd Spółdzielni powierza wykonawcy wybranemu w drodze przetargu.

Rozdział IV. Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 1. Termomodernizacja finansowana jest w całości ze środków własnych mieszkańców modernizaowanych budynków.

 2. Koszty przedsięwzięć termomodernizacyjnych polegających na robotach budowlanych, związanych z ulepszeniem budynków ( modernizacją ) rozlicza się odrębnie na każdy budynek.

 3. Koszty robót modernizacyjnych zwiększających wartość początkową budynku, obciążają wszystkie lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu w budynkach objętych przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

 4. Sfinansowanie prac modernizacyjnych może nastąpić z:

 1. kredytu bankowego realizowanego w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów,

 2. innych środków.

W imieniu użytkowników lokali w danym budynku Spółdzielnia zaciąga kredyt bankowy, kredyt komercyjny bądź pożyczkę na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku.

 1. Okres spłaty zobowiązania kredytu bankowego wraz z odsetkami określa umowa z bankiem kredytującym.

 2. Koszty robót towarzyszących, nie ujętych w kosztorysie robót termomodernizacyjnych ponoszone sa z funduszu remontowego.

 

Rozdział V. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów związanych z   termomodernizacją budynków.

 1. Rozliczanie kosztów termomodernizacji dla poszczególnych lokali dokonuje się w dwóch etapach:

 

1) wstępnie — na podstawie audytu energetycznego,

2) ostateczne — po zakończeniu inwestycji.

 

 1. Jednostką rozliczeniową służącą do obciążenia poszczególnych lokali kosztami przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 2. Opłaty obciążające poszczególnych użytkowników lokali w danym budynku z tytułu kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego gromadzone są na wskazanym przez Spółdzielnię koncie bankowym.

 3. Podstawą ustalenia wysokości raty spłaty kredytu i odsetek będzie końcowe rozliczenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 4. Spłata kredytu następuje na podstawie uchwał Rady Nadzorczej.

 5. Koszty termomodernizacji przypadające na mieszkanie, zajmowane na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu, zwiększają wymagany wkład mieszkaniowy lub budowlany, w takiej wysokości, w jakiej uczestniczy w nich członek poprzez wnoszenie comiesięcznych wpłat w wysokości i  okresach  ustalonych indywidualnie dla każdego budynku przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

 6. Mieszkańcy, którym przysługuje odrębna własność lokali, obciążeni zostaną za prace termomodernizacyjne w wysokości i okresach obowiązujących członków Spółdzielni.

 7. Mieszkańcy termomodernizowanych budynków zajmujący lokale bez tytułu prawnego, lub na podstawie umowy najmu zobowiązani są do uiszczania opłat za prace termomodernizacyjne w wysokości i w okresach obowiązujących członków Spółdzielni. 

 8. Użytkownicy lokali mogą jednorazowo dokonać spłaty kredytu przypadającego na dany lokal.

Rozdział VI. Inne postanowienia.

 1. W przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i podjęcia decyzji o zmianie zarządcy nieruchomości wszyscy właściciele prawa odrębnej własności lokali zobowiązani są do spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię, a przypadającego na ich lokale pod rygorem dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego.

 2. W przypadku sprzedaży mieszkania, w trakcie realizacji etapu termomodernizacji koszty tego etapu jak również następnych etapów zostają przeniesione na nowego nabywcę lokalu.

 3. W przypadku zbycia lokalu w okresie spłaty kredytu, nabywca zobowiązany jest do spłaty pozostałej, niespłaconej przez zbywcę kwoty kredytu wraz z odsetkami i kosztami bankowymi, przypadającej na nabyty lokal.

 

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie Uchwałą Nr 7/2020 z dnia 30.04.2020 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

……………………………..  …………………………………….

/Romualda Jarecka -Cieślak/                               / Barbara  Suwała /

 

Uchwała Nr 7/2020

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

z dnia 30.04.2020 r.

w sprawie : uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków i rozliczania poniesionych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Na podstawie § 84 ust. 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie, uchwala się co następuje :

 

§ 1

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie uchwala tekst jednolity  Regulaminu zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków i rozliczania poniesionych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie. 

 

§ 2

Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały, traci moc Regulamin zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków i rozliczania poniesionych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie uchwalony Uchwałą Nr 35/2015 z dnia 03.12.2015 r.

 

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej

…………………………………. ……………………………………….

/Romualda Jarecka - Cieślak/                   / Barbara Suwała /

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2020. All rights reserved.