Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

REGULAMIN

Tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

§ 1.

Spółdzielnia tworzy fundusze na remonty zasobów mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane, § 111 ust. 2 pkt. 1,ust. 4 pkt. 1, § 81 ust. 6, § 82 ust 1 i 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

§ 2.

Fundusze na remonty, o których mowa w § 1. tworzy się z:

 1. Wpłat członków wnoszonych na fundusz remontowy w wysokości określonej w §7.

 1. kwot uzyskanych z tyt. obniżania wynagrodzenia wykonawców w związku z wadami stwierdzonymi przy odbiorze,

 1. kar za zwłokę w usuwaniu wad,

 1. odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody powstałe w zasobach mieszkaniowych

 1. oprocentowania rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki funduszy remontowych,

 1. z dochodów uzyskanych z likwidacji lub sprzedaży środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych

 1. z innych źródeł /np. z kredytów bankowych/ określonych odrębnymi przepisami,

 1. dotacji innych jednostek organizacyjnych na poprawę warunków zamieszkania,

 1. nadwyżki środków na spłatę kredytów długoterminowych,

 1. części odsetek od środków gromadzonych na rachunku wkładów zaliczkowych,

 1. nadwyżek z waloryzacji wkładów z tyt. zmiany prawa lokatorskiego na własnościowe, uzysku mieszkań w sensie prawnym oraz innych kont wynikających z różnicy rozliczeń kredytów PKO i członkami - użytkownikami lokali,

 1. nadwyżek dochodu nad kosztami własnymi jednostek wykonawstwa remontowego (zysk bilansowy na usługach zewnętrznych)

 1. odsetki od lokat na rachunkach wyodrębnionych.

§ 3.

Środki funduszy na remonty przeznaczone są na :

 1. Finansowanie kosztów remontów zasobów mieszkaniowych

 1. Remonty budowli związanych z zasobami mieszkaniowymi /drogi, ulice, place, instalacje wod- kan i gaz./

 1. Remonty terenów zielonych i placów zabaw,

 1. Pokrycie nadwyżki kosztów nad dochodami działalności ZBR lub konserwatorów w remontach wykonywanych na rzecz Spółdzielni,

 1. Zapłatę dla ubezpieczyciela z tyt. regresów na wypłacone kwoty odszkodowań dla członków Spółdzielni oraz odszkodowania na mieszkania nie ubezpieczone,

 1. Spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na remonty lub modernizację zasobów,

 1. Finansowanie wymiany i zakupu nowych środków trwałych zaliczanych do mieszkaniowych oraz służących dla działalności remontowe zasobów,

§ 4.

 1. Z funduszy na remonty nie finansuje się napraw i remontów obciążających użytkowników lokali, zgodnie z podziałem obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokalu określonym w statucie i regulaminach wewnętrznych Spółdzielni.

§ 5.

Nie wykorzystane w ciągu roku środki funduszy na remonty przechodzą na rok następny.

§ 6.

 1. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach możliwość przejściowego angażowania środków funduszy na pokrycie niedoborów dochodów Spółdzielni, w sferze eksploatacji zasobów z jednoczesnym określeniem zasad i terminów refundacji pożyczonych środków.

 1. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, możliwość przejściowego uzupełnienia środków funduszy na remonty, środkami funduszu zasobowego Spółdzielni z jednoczesnym określeniem zasad i terminu refundacji pożyczonych środków.

 1. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, możliwość angażowania środków funduszu remontowego mienia spółdzielni w remonty poszczególnych nieruchomości, np. wkład własny nieruchomości w przypadku prac termomodernizacyjnych, pożyczone środki podlegają zwrotowi na fundusz remontowy mienia, po spłacie kredytu termomodernizacyjnego przez mieszkańców nieruchomości której pożyczka dotyczyła.

§ 7.

 1. Wysokość stawek odpisów na fundusze remontowe - naliczany w ramach opłat za używanie lokali - powinna uwzględniać:

1/ wielkość faktycznych potrzeb w zakresie remontów zasobów, w okresie dla którego

ustalone będą stawki odpisów,

2/ przewidywane wydatki na wymianę środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych,

3/ stan środków funduszy na remonty na początku roku

 1. Roczne stawki odpisów, o których mowa w ust. 1. Są określone w planie finansowo-

ekonomicznym na dany rok. Zmiana stawki odpisu w ciągu roku jest wprowadzana uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni.

 1. Stawki odpisów dla lokali służących działalności społ.- wychow., lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni, pracowni plastycznych w budynkach spółdzielczych - są ustalone analogicznie jak do lokali mieszkalnych.

 1. Stawki odpisów na fundusze remontowe od lokali mieszkalnych mogą być przez Radę Nadzorczą :

1/ ustalane jednolicie dla zasobów objętych wspólnym rozliczeniem kosztów

eksploatacji

2/ zróżnicowanie - w zależności od potrzeb remontowych dla poszczególnych budynków.

3/ indywidualne – dla posiadaczy odrębnej własności lokalu.

§ 8.

 1. Fundusz remontowy dzieli się w stosunku 60 % do 40 % na :

A/ fundusz remontowy poszczególnych oznaczonych nieruchomości w wysokości 60 % odpisu remontowego i 60 % innych wpływów wymienionych w § 2.

B/ Fundusz remontowy mienia Spółdzielni, które nie jest integralną częścią poszczególnych oznaczonych nieruchomości lokalowych w stosunku do których, istnieją prawa o ustanowienie odrębnych własności lokalowych w wys. 40 % odpisu remontowego i 40 % innych wpływów wymienionych w § 2.

C/ w przypadku zróżnicowanej lub indywidualnej stawki odpisu tj. wyższej od pozostałych nieruchomości, podziałowi podlega część odpisu równa odpisowi pozostałych nieruchomości, natomiast różnica zwiększa fundusz remontowy nieruchomości o zróżnicowanej stawce odpisu.

§ 9.

 1. Niniejszy regulamin uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 6.11.2008 r.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2020. All rights reserved.