Regulamin zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków i rozliczania poniesionych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

Regulamin

zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków i rozliczania poniesionych kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Rozdział I. Podstawa prawna.

Podstawą prawną uchwalenia niniejszego Regulaminu  stanowią przepisy:

 1. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Statut Spółdzielni.

Rozdział. II. Pojęcie i zakres termomodernizacji.

1. Termomodernizacja budynku obejmuje wykonanie robót polegających na ulepszeniu, które umożliwiają zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię cieplną oraz obniżenie kosztów użytkowania budynku, w wysokości pozwalającej na skorzystanie Spółdzielni z pomocy Państwa przewidzianej w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Do robót - ulepszeń przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należą:

- ocieplenie ścian od zewnątrz, dachów i stropodachów,

- wymiana okien na klatkach schodowych i drzwi zewnętrznych,

- modernizacja węzła ciepłowniczego oraz zainstalowanie automatyki sterującej, - modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej w budynku,

- modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie energii cieplnej,

- usprawnienie systemu wentylacji,

- ewentualne wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

 1. Roboty budowlane, w wyniku których nastąpi wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania są działaniem technicznym ulepszającym środek trwały.
 1. Koszty poniesione na ulepszenie środka trwałego — budynku zalicza się na zwiększenie jego wartości początkowej.

Rozdział III. Podstawy rozpoczęcia robót termomodernizacyjnych.

 1. Rozpoczęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez Zarząd Spółdzielni następuje na podstawie pisemnego wniosku użytkowników lokali w budynku oraz ujęcia robót termomodernizacyjnych w planie termomodernizacji .
 2. Po złożeniu wniosku przez użytkowników lokali, Zarząd Spółdzielni zleci .
 3. Zarząd Spółdzielni przedstawi wszystkim użytkownikom lokali w danym budynku zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i remontów wraz z planowanymi kosztami
 4. Zarząd Spółdzielni podejmie uchwałę w sprawie termomodernizacji budynku po spełnieniu następujących warunków:
  1. uzyskania zgody w formie pisemnego oświadczenia większości (ponad 50%) właścicieli współwłaścicieli lokali oraz użytkowników lokali posiadających spółdzielcze prawa do lokali termomodernizowanej nieruchomości na rozpoczęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz sposób jego finansowania.
 1. Realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Zarząd Spółdzielni powierza wykonawcy wybranemu w drodze przetargu.

Rozdział IV. Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 1. Koszty przedsięwzięć termomodernizacyjnych polegających na robotach budowlanych, związanych z ulepszeniem budynków (modernizacją) rozlicza się odrębnie na każdy budynek.
 2. Koszty robót budowlanych polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego tj. remontów zaewidencjonowany dla termomodernizowanego budynku).
 3. Na podstawie opracowanego dla danego budynku audytu energetycznego i zinwentaryzowaniu wszystkich prac niezbędnych do wykonania termomodernizacji, Zarząd Spółdzielni dokona podziału oraz wyceny robót towarzyszących  i robót zaliczanych do modernizacji.
 4. Wartość robót towarzyszących jest sfinansowana ze środków funduszu
 5. Do robót towarzyszących należą w szczególności : wymiana parapetów, obróbek blacharskich, przełożenie instalacji deszczowej, odgromowej, malowanie cokołu, stolarki otworowej klatek schodowych itp.
 6. Koszty robót modernizacyjnych zwiększających wartość początkową budynku, przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

7. Sfinansowanie prac modernizacyjnych może nastąpić z:

 1. kredytu bankowego realizowanego w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
 2. innych środków.

W imieniu użytkowników lokali w danym budynku Spółdzielnia zaciąga kredyt bankowy, kredyt komercyjny bądź pożyczkę na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku.

8. Okres spłaty zobowiązania kredytu bankowego wraz z odsetkami określa umowa.

Rozdział V. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów związanych z   termomodernizacją budynków.

 1. Rozliczanie kosztów termomodernizacji dla poszczególnych lokali dokonuje się w dwóch etapach:

1) wstępnie — na podstawie audytu energetycznego,

2) ostateczne — po zakończeniu inwestycji.

 1. Jednostką rozliczeniową służącą do obciążenia poszczególnych lokali kosztami przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
 2. Opłaty obciążające poszczególnych użytkowników lokali w danym budynku z tytułu kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego gromadzone są na wskazanym przez Spółdzielnię koncie bankowym.
 3. Podstawą ustalenia wysokości raty spłaty kredytu i odsetek będzie końcowe rozliczenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 4. Spłata kredytu następuje na podstawie uchwał Rady Nadzorczej.
 5. Użytkownicy lokali mogą jednorazowo dokonać spłaty kredytu przypadającego na dany lokal.

Rozdział VI. Inne postanowienia.

 1. W przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i podjęcia decyzji o zmianie zarządcy nieruchomości wszyscy właściciele prawa odrębnej własności lokali zobowiązani są do spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię, a przypadającego na ich lokale pod rygorem dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego.
 2. W przypadku sprzedaży mieszkania, w trakcie realizacji etapu termomodernizacji koszty tego etapu jak również następnych etapów zostają przeniesione na nowego nabywcę lokalu.
 3. W przypadku zbycia lokalu w okresie spłaty kredytu, zbywca zobowiązany jest do całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami i kosztami bankowymi, obliczonymi na dzień zbycia lokalu.

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie Uchwałą Nr 35/2015  z dnia 3 grudnia 2015 r.

REKLAMY

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2019. All rights reserved.