PŁATNOŚCI

Ustalenie należności za wodę według wskazań wodomierza 2020

U S T A L E N I E   N A L E Ż N O Ś C I

za wodę według wskazań wodomierza

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr WR.RET.070.134.2018.AS z dnia 23.05.2018 r.                                       

ZMIANIE ULEGAJĄ OD DNIA :

24.06.2020 r.

CENY I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE Z I M N A  W O D A C I E P Ł A  W O D A

* Dostawa zimnej wody

* Odprowadzenie ścieków

 

11,31  zł/m3

 

11,31  zł/m3

Zaliczka na podgrzanie
zimnej wody 


24,00  zł/1m3
RAZEM:  11,31  zł/m3  35,31  zł/m3 

POWYŻSZE CENY SĄ CENAMI BRUTTO I OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 24.06.2020 r.

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2022. All rights reserved.