OGŁOSZENIA

Głosowanie na piśmie 14-29.09.2020

Uchwała Nr 9/2020

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

w Sulechowie z dnia 28.08.2020 r.

 

w sprawie: zarządzenia głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia za rok sprawozdawczy 2019 w stanie trwającej epidemii .

Na podstawie art.36 §9 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.) wprowadzonego artykułem 15 ustawy z dnia 16.04.2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 roku poz.695) dodającego m.in. do art.36 - §9 do §13 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni :

Zarządza głosowanie na piśmie, w drodze indywidualnego zbierania głosów, w celu podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie , na warunkach określonych w niniejszej uchwale:

§ 1

Uchwały objęte zarządzeniem głosowania na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów to:

  1. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r,
  2. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2019 r.
  3. Uchwała nr 3 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
  4. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni.
  5. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni.
  6. Uchwała nr 6 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Projekty uchwał wymienione powyżej stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się następujące zasady głosowania :

1. O zarządzeniu głosowania na piśmie Zarząd Spółdzielni informuje w terminie 21 dni przed rozpoczęciem głosowania poprzez wywieszenie ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych i w siedzibie Spółdzielni w dniu 7.09.2020 r.

2. Informacja dodatkowa, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały o celowości i zasadności oraz warunkach głosowania na piśmie zostanie przekazana do skrzynek pocztowych członków.

3. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się ze sprawozdaniami, materiałami i projektami uchwał na stronie internetowej Spółdzielni lub bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni w wydzielonym pomieszczeniu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemicznego, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu udostępnienia dokumentów.

4. Głosowanie odbywa się w siedzibie Spółdzielni w okresie od 14.09 do 29.09.2020 r. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach urzędowania, a we wtorki od godz. 700 – 1700.

5. Opieczętowane pieczęcią Spółdzielni karty do głosowania będą wydawane w siedzibie Spółdzielni od dnia 14.09.2020 r.

6. Członek Spółdzielni po sprawdzeniu przez Komisję Skrutacyjną lub upoważnioną przez Komisję osobę, tożsamości członka i podaniu przez niego nr PESEL otrzyma kartę do głosowania.

7. Po dokonaniu głosowania na piśmie członek Spółdzielni wrzuca kartę do urny.

8. Ustala się (kworum) ilość osób biorących udział w głosowaniu wg ilości kart do głosowania złożonych do urny wg stanu na dzień zakończenia głosowania ( 29.09.2020 r. godz. 17oo).

9. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli głosów „za” było więcej niż głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” liczonych razem.

10. Datę podjęcia uchwał ustala się na dzień ustalenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ul. Kamienna 12

ZARZĄDZA GŁOSOWANIE NA PIŚMIE, niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 14.09.2020 r. do 29.09.2020 r.

Uchwały przedstawione do głosowania w sprawie :

· zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok,

· zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2019 r.podziału nadwyżki bilansowej

· udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni

· udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni

· oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

 

Głosowanie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni :

W poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach urzędowania, a we wtorki od godz. 7oo – 17oo .

Członek Spółdzielni oddaje swój głos na Karcie do głosowania.

Po sprawdzeniu tożsamości członka przez Komisję Skrutacyjną lub upoważnioną przez Komisję osobę, oraz podaniu numeru PESEL, członek otrzymuje Kartę do głosowania, którą po wypełnieniu należy wrzucić do urny w siedzibie Spółdzielni.

1. Zarząd Spółdzielni informuje, że z dniem 7.09.2020 r. zostaną przedstawione do wglądu na stronie internetowej oraz bezpośrednio w wydzielonym pomieszczeniu w Spółdzielni, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu następujące materiały :

1) Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2019.

2) Sprawozdanie finansowe (bilans) za rok 2019.

3) Projekty wymienionych powyżej uchwał, przedstawionych do głosowania.

4) Uchwała nr 9 Zarządu Spółdzielni z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zarządzenia głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia za rok sprawozdawczy 2019 w stanie trwającej epidemii.

5) Informacja Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie o podstawach i zasadach zarządzonego głosowania na piśmie określonych uchwał Walnego Zgromadzenia w 2020 roku za rok sprawozdawczy 2019.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z w/w materiałami.

2. Uprzejmie przypominamy, że głosowanie winno odbywać się z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego, maseczki, odkażanie rąk, zachowanie bezpiecznej odległości itp.

INFORMACJA

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ul. Kamienna 12

o podstawach i zasadach zarządzonego głosowania na piśmie określonych uchwał Walnego Zgromadzenia w 2020 r. (za rok sprawozdawczy 2019 ).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie zarządził głosowanie na piśmie, w drodze jawnie oddawanych pisemnych głosów, w celu podjęcia przez uprawnionych członków określonych uchwał Walnego Zgromadzenia, dotyczących roku sprawozdawczego 2019.

Zarządzenie głosowania nastąpiło na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.) wprowadzonego artykułem 15 ustawy z dnia 16.04.2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 roku poz. 695). Na mocy tego przepisu do artykułu 36 Prawa Spółdzielczego zostały dodane nowe paragrafy od 9-13, określające podstawę i zasady przeprowadzenia głosowania na piśmie.

Decyzja o zarządzeniu głosowania podyktowana jest brakiem możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia na zasadach obowiązujących przed w/w zmianą prawa spółdzielczego ze względu na ogłoszony stan epidemii .

Niektóre decyzje Walnego Zgromadzenia muszą być jednak podjęte w określonych terminach, co jest niezbędne do kontynuowania normalnej działalności Spółdzielni. Niezbędne do podjęcia uchwały zostają przedłożone pod głosowanie pisemne, w zarządzonym głosowaniu. Projekty innych uchwał, nie objętych Zarządzeniem, będą poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu, gdy nastąpi możliwość jego zwołania. Dotyczy to również uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej.

Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w sposób jawny, poprzez pisemne oddanie głosów na wydanej przez Spółdzielnię Karcie do głosowania. Kartę do głosowania, po okazaniu dowodu tożsamości, Członek Spółdzielni pobiera osobiście w siedzibie Spółdzielni w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach urzędowania, a we wtorki od godz. 7oo – 17oo począwszy od dnia 14.09.2020 r. do dnia 29.09.2020 r. Pobrana karta do głosowania będzie zawierała numer członkowski osoby uprawnionej do odbioru karty, ostemplowana będzie pieczęcią Spółdzielni.

Na tej Karcie należy oddać swój głos na każdy projekt uchwały z osobna, stawiając znak "X" w wybranej, odpowiedniej kratce dotyczącej danej uchwały. Kartę należy podpisać, podać datę oddania głosu.

Tak wypełnioną Kartę do głosowania należy w godzinach pracy Spółdzielni wrzucić do urny w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kamiennej 12 w Sulechowie.

Członek Spółdzielni ma prawo do wglądu do wszystkich sprawozdań i projektów uchwał dotyczących zarządzonego głosowania na piśmie.

Członkowie mogą również zapoznać się ze wszystkimi sprawozdaniami i projektami uchwał bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemii, po telefonicznym nr tel. 68 459 59 99 lub e –mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) umówieniu terminu .

Wszelkie pytania dotyczące ustalenia terminów wglądu do dokumentacji, wydania kart do głosowania należy kierować pod nr tel. 68 459 59 99.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd SM Sulechów

 

 

SPRAWOZDANIE

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

z działalności w 2019 roku.

 

I. Struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie.

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie Członków, które wybiera Radę Nadzorczą w składzie dziewięcioosobowym. Zarząd Spółdzielni w 2019 roku działał w składzie :

Prezes-kierownik Spółdzielni - Karol Cegłowski

Członek Zarządu - Jerzy Gorzelany

Zarząd odbył zgodnie z protokolarzem w 2019 roku 12 posiedzeń na których podjęliśmy 38 Uchwał dotyczących bieżącej działalności Spółdzielni, między innymi zajmowaliśmy się sprawami :

1. Podejmowaliśmy decyzje i uchwały w sprawach członkowskich.

2. Ustanawialiśmy prawa do lokali .

3. Opracowywaliśmy projekty planów gospodarczych, a następnie po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą Spółdzielni realizowaliśmy je .

4. Realizowaliśmy zadania wynikające z Uchwał i Wniosków WZ .

5. Opracowywaliśmy zmiany do regulaminów.

6. Realizowaliśmy prace związane z termomodernizacją budynków.

7. Na bieżąco podejmowaliśmy i uaktualnialiśmy Uchwały o odrębnej własności lokali.

8. Udzieliliśmy pełnomocnictwa do reprezentowania Spółdzielni w sprawach sądowych o należności i eksmisje dla radcy prawnego.

W 2019 roku Zarząd poza prowadzeniem bieżącej działalności zajmował się także między innymi takimi sprawami jak:

1. Zrealizowaliśmy 11 wniosków o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych na osoby do tego uprawnione.

2. Spółdzielnia realizuje termomodernizację nieruchomości. Termomodernizacja budynków może być ujęta w planach zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą tylko na podstawie wniosku złożonego przez członków danej nieruchomości. Na wniosku muszą być złożone podpisy większości członków zamieszkałych w danej nieruchomości (powyżej 50% ). W latach 2006 - 2019 wykonano termomodernizację 41 nieruchomości.

3. Modernizujemy tereny zielone przy dużym zaangażowaniu członków zamieszkałych w poszczególnych budynkach. Po zatwierdzeniu planów przez Radę Nadzorczą modernizujemy altanki śmietnikowe, sukcesywnie dokonujemy wymiany elementów zabawowych na placach, oraz ogradzamy place zabaw.

4. Zakończyliśmy wymianę wodomierzy na wodomierze z możliwością radiowego odczytu.

5. Firma ISTA dokonała wymiany podzielników kosztów nagrzejnikowych na podzielniki z możliwością odczytu radiowego.

6. Przystąpiliśmy do wymiany zaworów termostatycznych grzejnikowych.

7. Wymieniamy w poszczególnych nieruchomościach instalacje zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją.

Sprawami gospodarki mieszkaniowej zajmował się Kierownik Działu GZM podlegali mu dwaj pracownicy biurowi oraz wszyscy konserwatorzy pracownik sprzętu i transportu i sprzątający.

Księgowość prowadziła Główna Księgowa wraz z zespołem pięciu Pań.

W 2019 roku zatrudnionych było:

· 8 pracowników Administracji ogólnej Spółdzielni

· 9 pracowników działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w tym : 4 konserwatorów, 1 pracownik sprzętu i transportu, 1 sprzątaczka, 3 pracowników biurowych

· 7 pracowników sprzątających

razem zatrudnionych było 24 pracowników.

II. Członkowie.

Według stanu na dzień 01.01.2019 roku Spółdzielnia zrzeszała 2395 członków. W wyniku wykluczeń, skreśleń oraz rezygnacji z członkostwa stan na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco: 2465 członków. Skreślono 52 członków z przyczyn naturalnych. Przyjęto 70 członków. Sprawy członkowskie przedstawia się szczegółowo w załączniku nr 1 do sprawozdania.

 

III. Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie na koniec 2019 roku posiadała majątek trwały o wartości 16 866 tys. zł na który składa się :

48 budynków mieszkalnych o pow. użytkowej mieszkań 83 558 m2

powierzchnia lokali odrębnej własności 37 684,4 m2

3 budynki usługowe wolnostojące, lokale użytkowe w budynkach

mieszkalnych 80 lokali o pow. użytkowej 5 906 m2

209 garaży w dziesięciu kompleksach o pow. użytkowej 3 316 m2

1 budynek warsztatowy ul Tkacka

1 budynek przy ulicy Morelowej

5 kotłowni w budynkach

Stan zasobów spółdzielczych przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania

Majątkiem naszym są także tereny zabudowane. Wszystkie działki pod budynkami mieszkalnymi są własnością naszej Spółdzielni. W wieczystym użytkowaniu Spółdzielni pozostały działki niezabudowane lub zabudowane lokalami użytkowymi i garażami. Posiadamy teren pod budownictwo wielorodzinne, działka przy ulicy Okrężnej. Spółdzielnia posiada 48 działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 22 działki zabudowane lokalami użytkowymi lub dzierżawione pod pawilonami handlowymi, 23 działki niezabudowane (parkingi drogi wewnętrzne, boiska , place zabaw), oraz 209 działek garażowych. Stan gospodarki gruntami przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania Zarządu.

 

IV. Remonty

Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2019 r. wynosił 311 508 zł.

W 2019 roku na funduszu remontowym zgromadzono 1 633 398 zł odpisu na fundusz remontowy. Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2019 r. wynosił 146 861 zł.

Remonty ogółem 1 798 045 zł

Remonty mienia 307 168 zł

Remonty budynków 1 490 878 zł

Roboty termo modernizacyjne                            koszt

1. Termomodernizacja budynku Zacisze nr 13          527 350 zł

2. Termomodernizacja budynku Morelowa nr 21       467 650 zł

 

W roku 2019 członkowie Spółdzielni spłacili kredyty termomodernizacyjne na kwotę 939 308,48 zł. Załącznik nr 11.

Dla każdej nieruchomości prowadzimy analityczne zapisy odnośnie dochodów i wydatków funduszu remontowego. Fundusz remontowy budynku w wysokości 60 % odpisu remontowego, pozostałe 40 % odpisu jest lokowane na funduszu remontowym mienia całej Spółdzielni. W sprawozdaniu za 2019 rok jest podana informacja odnośnie stanu funduszy poszczególnych nieruchomości i stanu funduszu mienia Spółdzielni. Stan funduszy przedstawiono w zał. nr 9.

Spłatę kredytów mieszkaniowych przedstawiamy w załączniku nr 10 do sprawozdania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie zatrudniała w 2019 roku

4 konserwatorów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

– 2 pracowników na Bazie Morelowa 21

– 2 pracowników na Bazie Tkacka 3

oraz 1 pracownik – kierowca – zaopatrzeniowiec – ślusarz – spawacz - obsługa kosiarek

obsługujący całość zasobów SM Sulechów

Pracownicy ci w ramach napraw i konserwacji wykonali w 2019 roku następujące ilości prac awaryjnych i usterkowych:

– w zakresie instalacji co, cw, kanalizacji - 1246

– usuwanie usterek zgłaszanych telefonicznie przez członków - 768

– robót szklarskich i stolarskich - 2

– robót ślusarsko-spawalniczych - 249

– robót elektrycznych i awarii (wykonawca LEOPOLD) - 1530

– zlikwidowano i usunięto zgłoszone przez mieszkańców różne usterki, - 616

– ośmiokrotnie koszono trawniki oraz dwa razy przycinano żywopłoty

– dwukrotnie wiosną i jesienią przycinano gałęzie drzew

– przeprowadzono przegląd instalacji gazowej w zasobach SM - jeden raz

– wymiana wodomierzy zwykłych na wodomierze z modułem radiowym - uzupełnienie - 18

– odczyty liczników energii cieplnej i wodomierzy w węzłach i kotłowniach - 145 / co miesiąc

 

V. Sprawozdanie Finansowe.

 

Bilans Spółdzielni za 2019 rok zamykał się kwotą 24 518 tys. zł.

Na dzień 31.12.2019 rok wartość majątku trwałego wynosiła16 866 tys. zł, majątek obrotowy wynosił4 225 tys. zł, w tym zapasy w magazynie 0 tys. zł, należności z tytułu robót, usług oraz opłat czynszowych wynosiły 2 469 tys. zł.

Środków pieniężnych w banku Spółdzielnia posiadała 1 266 tys. zł. Wartość kredytów i pożyczek długoterminowych stanowiła kwotę 3 205 tys. zł. Zobowiązania Spółdzielni z tytułu dostaw robót i usług wynosiły 2 119 tys. zł

Zestawienie danych bilansowych zawiera zał. nr 4

Podstawową działalnością Spółdzielni jest działalność eksploatacyjna. W związku z nią Spółdzielnia w 2019 roku poniosła koszty w wysokości

5.128.540,00 zł

Zestawienie wykonanych kosztów eksploatacji i utrzymania za 2019 rok

   
         

Lp.

Wyszczególnienie

 

2019 r.

 

1.

Wynagrodzenia

 

1.141.280,00

 

2.

Narzuty do płac

 

211.371,00

 

3.

Wynagrodzenia bezosobowe

 

124.829,00

 

4.

Materiały

 

111.794,00

 

5.

Energia elektryczna

 

186.889,00

 

6.

Podatek od nieruchomości

 

187.285,00

 

7.

Podatek od nieruchomości gruntowej

 

45.710,00

 

8.

Wieczyste użytkowanie

 

30.843,00

 

9.

Ubezpieczenia

 

85.254,00

 

10.

Fundusz socjalny

 

29.925,00

 

11.

Środki czystości i ubrania

 

21.177,00

 

12.

Opłaty pocztowe, telekom ,mat biurowe, prasa

 

52.225,00

 

13.

Usługi komputerowe

 

20.383,00

 

14.

Opłaty bankowe

 

3.477,00

 

15.

Vat nieodliczony

 

16.738,00

 

16.

Amortyzacja

 

19.160,00

 

17.

Szkolenia

 

2.588,00

 

18.

Ryczałt za samochody i delegacje

 

5.459,00

 

19.

Składki na Zw. Rewizyjny

 

5.416,00

 

20.

Wyposażenie

 

4.166,00

 

21.

Narzędziowe

 

0,00

 

22.

Naprawy samochodu

 

3.420,00

 

23.

Naprawy sprzętu

 

11.495,00

 

24.

Paliwo do samochodu

 

8.086,00

 

25.

Paliwo do kosiarek

 

6.100,00

 

26.

Badania okresowe

 

955,00

 

27.

Usługi BHP + ochrona danych osobowych

 

11.070,00

 

28.

Dezynsekcja i deratyzacja

 

7.621,00

 

30

Rejestracja samochodu

 

120,00

 

31.

Woda z pom. wspólnych i straty na wodzie

 

0

 

32.

Odczyty wodomierzy

 

19.967,00

 

33.

Odpis na fundusz społ. –wych .

 

20.066,00

 

34..

Różne

 

16.044,00

 

35..

Koszty utrzymania zieleni+ place zabaw

 

30.670,00

 

36..

Dzierżawa butli gazowych

 

1.668,00

 

37.

Zamiatanie chodników

 

12.097,00

 

38..

Konserwacje ogólnobudowlane

 

0,00

 

39.

Konserwacja mienia niezabudowanego

 

0,00

 

40.

Konserwacje elektryczne

 

0,00

 

41.

Usługi kominiarskie

 

40.464,00

 

42.

Pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych

 

19.960,00

 

43..

Konserwacje instalacji gazowych

 

20.916,00

 

44.

Konserwacja instalacji c.o. i c.w.

 

51.083,00

 

45.

Konserw. inst. wodno - kanaliz.

 

1.658,00

 

46.

Konserwacje mienia

 

4.360,00

 

47.

Konserwacja ogólna

 

0,00

 

48.

Koszty operacyjne

 

10.295,00

 

49.

Koszty finansowe

 

0

 

50.

C.O. lokale użytkowe

 

126.334,00

 

51.

C.W. lokale użytkowe

 

3.520,00

 

52..

Odpis na f. remontowy

 

1.624.342,00

 

53..

Opłata za wodomierze główne

 

9.311,00

 

54..

Sprzątanie klatek schodowych

 

182.820,00

 

55..

Wywóz nieczystości

 

552.088,00

 

56.

Domofony

 

24.810,00

 

56.

Anteny

 

1.231,00

 
 

OGÓŁEM

 

5.128.540,00

 
           

 

Stawka opłaty eksploatacyjnej wg kosztów działalności za 2019 rok

wyniosła 2,72 zł /m2, w opłacie czynszowej zawarte było 1,85 zł /m2. Podstawowym źródłem finansowania tych kosztów były opłaty czynszowe za mieszkania w wysokości 1.810.429 zł.

Na pokrycie różnicy między kosztami działalności eksploatacyjnej a dochodami z tytułu opłat za lokale mieszkalne przeznaczono dochody z lokali użytkowych.

Dochody z opłat za garaże równoważą koszty związane z ich eksploatacją.

Nadwyżka kosztów w kwocie 8 550 898 zł nad przychodami za 2019 rok w kwocie 8 382 715 zł wyniosła 168 183 zł. Na działalności opodatkowanej (wynajem lokali użytkowych) występuje zysk w kwocie 180 736 (223 131 – 42 395 pod. dochodowy).Zarząd proponuje podjęcie Uchwały przez Walne Zgromadzenie w częściach o podziale zysku na poszczególne wydzielone nieruchomości, w stosunku do ich powierzchni użytkowej.

Należności czyli zadłużenia z tytułu wnoszonych opłat w ostatnich trzech latach przedstawiają się następująco :

rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

- sąd

1 074 338,49 zł

958 656,75 zł

695 804,59 zł

- czynsze

444 892,44 zł

447 934,02 zł

315 118,23 zł

- woda

400 671,95 zł

439 508,14 zł

376 962,65 zł

- lokale uż

41 613,58 zł

44 134,16 zł

54 819,96 zł

- kredyty

8 650,59 zł

8 228,63 zł

7 364,72 zł

- woda l.użyt

9 485,03 zł

7 761,86 zł

10 284,17 zł

razem

1 979 652,08 zł

1 906 223,56 zł

1 460 354,32 zł

Zadłużenia przedstawione są w zał. nr 5

Analizując zadłużenia z tytułu opłat, stwierdza się, iż uległy one w 2019 roku zmniejszeniu o 445 869,24 zł . W uzupełnieniu należy dodać, iż odzyskaliśmy dwa lokale mieszkalne.

Zadania wynikające z Uchwał WZ i Planu gospodarczego za 2019 rok zostały wykonane z dobrym wynikiem finansowym. Opłaty eksploatacyjne wnoszone do Spółdzielni zależne od uchwał Rady Nadzorczej uległy zwiększeniu w lutym 2019 r do 1,85 zł za m. kw.pu. Odpis remontowy na dzień dzisiejszy wynosi 2,00 zł od metra kwadratowego użytkowanego lokalu i jest na tym poziomie od roku 2013.

Uważamy, że Zarząd Spółdzielni wywiązał się ze swoich zadań i wnosimy o przyjęcie i zatwierdzenie naszego sprawozdania.

Sulechów dnia 31 marca 2020 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej.

 Aby pobrać załączniki do sprawodzania Zarządu kliknij tutaj.

 e sprawozdanie finansowe 01

 e sprawozdanie finansowe 01

 e sprawozdanie finansowe 01

 e sprawozdanie finansowe 01

 e sprawozdanie finansowe 01

 e sprawozdanie finansowe 01

 e sprawozdanie finansowe 01

 e sprawozdanie finansowe 01

 e sprawozdanie finansowe 01

 e sprawozdanie finansowe 01

 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2019

obejmuje w szczególności:

 

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia

wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenie

według załącznika do poz. 1

w tym: - środki trwałe

- prawa wieczystego użytk. gruntów

- grunty własne

2) wartość gruntów użytkowanych wieczyście

według załącznika do poz.1

3) wartości nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

nie występują

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

nie występują

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnejsubskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

według załącznika nr 2

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale funduszu własnym,

nie występują

7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok

obrotowy,

zysk w kwocie 485.756,85 proponuje na pokrycie kosztów eksploatacji zł/m2

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

nie występują

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu

na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Konto <290> stan 01.01.2019 r. 269.560,32 zł rozwiązanie br. 715,03 zł

stan 31.12.2019 r. 268.845,29 zł

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Kredyt mieszkaniowy 741.401,65 zł

Kredyt termomodern. 2.463.611,00 zł

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat,

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

działalność statutowa

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze

wskazaniem jego rodzaju),

Kredyt na termomodern.budynków - zabezpieczenie f.remontowy i hipoteka

13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę

gwarancje i poręczenia, także wekslowe: w tym-. wobec jednostek powiązanych.

nie występują

2.Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiał

Ekspl. 4.547.790,89 zł co,cw,zw 3.529.883,40 zł

dział.gosp. 650.184,68 zł

Razem 8.727.858,97 zł

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

nie występują

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

nie występują

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidziane do zaniechania w roku następnym,

nie występują

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Podstawa opod.223.130,59+przych.oper.i ifinans.315.336,38 kosztyoper.ifinans.10.315,11 zysk brutto

528.151,86 zł

 

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metoda bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metoda pośrednia: w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

Struktura środków pieniężnych

r-ek bieżący PKO 59.650,86 zł

rr--ki lokat 1.033.872,90 zł

r-ek BZ WBK 146.475,89 zł

r-ki specjalne 20.824,25 zł

środki pie.w kasie 4.789,60 zł

Razem 1.265.613,50 zł

4. Informacje o sprawach osobowych

Informacje o:

1) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Pracownicy umysłowi 12

Sprzątacze 6

Konserwatorzy 4

Pozostali 2

Razem 24

2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych(dla każdej grupy osobno),

nie dotyczy spółdzielni

mieszkaniowych

3) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków

mieszkaniowych procentowania i terminów spłaty.

nie dotyczy spółdzielni

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

sprawozdanie zawiera dane

porównawcze do sprawozdania za

ubiegły rok

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

nie występują

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

nie występują

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuacje majątkową, finansowa i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwot wyniku finansowego oraz zmian w kapitale funduszu własnym,

nie występują

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

sprawozdanie zawiera dane

porównawcze do sprawozdania za ubiegły rok

6 . 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

nie występują

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) procentowym udziale,

nie występują

nie występują

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

nie występują

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

nie występują

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

nie występują

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

nie występują

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

nie występują

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

nie występują

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,

nie występują

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania Finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych,

charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak :

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,

- wartość aktywów trwałych,

- przeciętne roczne zatrudnienie.

nie dotyczy

5a) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej

nie występuje

5b) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe najniższym szczeblu grupy kapitałowej

nie występuje

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metoda nabycia:

a) nazw firm i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji.

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metoda łączenia udziałów:

a) nazwę ( firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy

8 . Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania

działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność

występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występują niepewności, co do

możliwości kontynuowania działalności

9 . W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie występują inne informacje

uzupełniające

Sporządził:

Sulechów, dnia 26.03.2020 r.

Członkowie Zarządu

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

DO GŁOSOWANIA NA PIŚMIE W 2020 ROKU

 

UCHWAŁA Nr 1 ( PROJEKT )

 

Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

w 2020 roku

 

 

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni

 

 

 

 

Działając zgodnie z § 73 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie - Walne Zgromadzenia uchwala co następuje :

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie z działalności Spółdzielni za rok 2019.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 2 (PROJEKT)

Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

w 2020 roku.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ( bilansu ) za 2019 rok.

 

Działając zgodnie z § 73 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie, Walne Zgromadzenie ustala co następuje :

 

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r. przedłożonego przez Zarząd Spółdzielni, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które składa się z :

· wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

· bilansu na dzień 31.12.2019 r. zamykającego się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów kwotą 24 518 210,86 zł słownie : dwadzieścia cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy dwieście dziesięć 86/100 zł,

· rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego nadwyżkę kosztów GZM nad przychodami GZM w wysokości 473 203,59 zł słownie : czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy 59/100 zł, która zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zwiększa koszty GZM na 2020 rok,

· dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 3 (PROJEKT)

 

Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

w 2020 r.

w sprawie : podziału nadwyżki bilansowej

 

 

 

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 4 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zgodnie z postanowieniami § 66 ust. 2 Statutu Spółdzielni, wynik netto na działalności gospodarczej w kwocie 485 756,85 zł. słownie : czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 85/100 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielczych w stosunku do ich powierzchni użytkowych.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR 4 (PROJEKT)

Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

w 2020 roku.

 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni

Mieszkaniowej w Sulechowie.

 

 

 

Działając zgodnie z § 73 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie Karolowi Cegłowskiemu za okres działalności w Spółdzielni w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

 

UCHWAŁA NR 5 (PROJEKT)

Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

w 2020 roku.

 

w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni

Mieszkaniowej w Sulechowie.

 

 

 

Działając zgodnie z § 73 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie - Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

§ 1.

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie Jerzemu Gorzelanemu za okres działalności w Spółdzielni w 2019 r.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 6 (PROJEKT)

 

Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

w 2020 r.

 

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

 

 

Na podstawie § 73 ust 1 pkt. 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie - Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 30 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. na kwotę :

4 000 000 złsłownie : cztery miliony zł.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2021. All rights reserved.