OGŁOSZENIA

Walne Zgromadzenie SM 2019

Zgodnie z § 74 ust. 1, § 75   Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie,  Zarząd Spółdzielni z w o ł u j e  Walne Zgromadzenie  SM w Sulechowie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 13/ 2019 z dnia 18.04.2019 r. Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na dwie części.

Poniżej podajemy terminy i miejsca poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia :

Część pierwsza Walnego Zgromadzenia

24.06.2019 r. o godz. 17oo sala widowiskowo - kinowa ( dawny Zbór ) Al. Wielkopolska 3A w Sulechowie dla członków zamieszkałych w niżej wymienionych budynkach

os. Nadodrzańskie nr 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ul. Armii Krajowej nr 29, 41, 45, 77,   ul. Handlowa nr 7, 18, ul. Tkacka nr 1, ul. Okrężna nr 10, 11, 27, 28, 30, 31, ul. Kamienna    nr 13, al. Niepodległości nr 4, 6, 7, ul. Sikorskiego nr 18, os. Zacisze nr 1, 2, 4, 5, 7, 10, 13,  ul. 31-go Stycznia nr 4, ul. Żwirki i Wigury nr 6, ul. Poznańska nr 17, ul. Jana Pawła II nr 22, 42, 43, ul. Różana nr 13, 15, ul. Wiśniowa nr 19, 21, ul. Morelowa nr 21, 23, ul. Klonowa nr 2, 4, 6 oraz członkowie oczekujący na mieszkania.

Część druga Walnego Zgromadzenia

25.06.2019 r. godz. 17oo Szkoła Podstawowa w Kargowej ul. Marchlewskiego 45 dla członków zamieszkałych w budynku :

Kargowa ul. Sulechowska nr 50.

Członek ma prawo brać udział w jednej części Walnego Zgromadzenia zgodnie z miejscem zamieszkania. Jednocześnie informujemy, że :

 • protokoły z dwóch części Walnego Zgromadzenia z 2018 roku tj. z dnia 18,19.06. 2018 r. oraz protokół z obrad kolegium z dnia 25.06.2018 r.

 • projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

 • projekty uchwał,

 • sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym ( bilansem) za 2018 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej  - zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni ( Sekretariat pok. nr 4 ) przy ul. Kamiennej 12 od dnia  03.06.2019 r.

Zarząd Spółdzielni informuje o prawie członka do zapoznania się z w/w dokumentami.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO  ZGROMADZENIA

 

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Asesora zebrania.

 2. Uchwalenie Regulaminu obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Komisji zebrania :

 • Mandatowo – Skrutacyjnej

 • Wnioskowej

 1. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni dotyczące :

 • działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni,

 • realizacji uchwał i wniosków podjętych na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia  w 2018 roku,

 • realizacji zaleceń polustracyjnych.

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

 2. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie :

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok,

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2018 rok,

 • podziału nadwyżki bilansowej,

 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,

 • udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni,

 • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni,

 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

 • zbycia nieruchomości.

 1. Sprawozdanie komisji wnioskowej, głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.

 2. Zamknięcie obrad.

 

W dniu 01.07.2019 r. o godz. 17OO odbędzie się w siedzibie Spółdzielni zebranie Kolegium  w składzie : przewodniczący i sekretarze obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w celu autoryzacji treści podjętych uchwał.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części, członkowie mają prawo zgłaszać w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia  pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty, przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż 3 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

 

UCHWAŁA  NR 1

pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej   w Sulechowie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie :  uchwalenia regulaminu obrad  Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 73ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej                   w Sulechowie – Walne Zgromadzenie uchwala, conastępuje:

§ 1.

W celu prawidłowego i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia ustala się szczegółowy tryb prowadzenia obrad, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Regulamin uchwalony niniejszą uchwałą obowiązuje podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie (pierwszej części ) w dniu  24 czerwca 2019  r.

UCHWAŁA  Nr 2

pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej   w Sulechowie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni 

Działając zgodnie z § 73 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej          w Sulechowie  -  Walne Zgromadzenia  uchwala co następuje :

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej                    w Sulechowie, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowejw Sulechowie z działalności Spółdzielni za rok 2018.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie:   zatwierdzenia sprawozdaniafinansowego ( bilansu ) za 2018 rok. 

Działając zgodnie z § 73 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej          w Sulechowie, Walne Zgromadzenie   ustala co następuje  :

§ 1. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego  za 2018r. przedłożonego przez Zarząd Spółdzielni,  Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2018 rok, które składa się z :

● wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
● bilansu na dzień 31.12.2018 r. zamykającego się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów kwotą 24 988 039,85.    słownie :dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem trzydzieści dziewięć 85/100zł.
● rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującegonadwyżkę kosztów GZM nad przychodami GZM w wysokości 334 860,28.  słownie :trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt 28/100 zł.,która zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy zdnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zwiększa koszty GZM na 2019rok,
● dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA  NR  4

pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie : podziału nadwyżki bilansowej

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 4 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie uchwala, conastępuje:

§ 1.

Zgodnie z postanowieniami § 66 ust. 2 Statutu Spółdzielni, wynik netto na działalności gospodarczej w kwocie  336 726,79 zł. słownie : trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 79/100 zł.przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielczych w stosunku do ich powierzchni użytkowych.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA  NR 5

pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej  w Sulechowie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady 

                   Nadzorczej  Spółdzielni. 

Działając zgodnie z § 73 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni  -  Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie uchwala co następuje: 

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej      w Sulechowie Walne Zgromadzenie przyjmujesprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie za okres sprawozdawczy od1 lipca 2018 r. do 30 maja 2019 r.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA  NR 6 

pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni 

                  Mieszkaniowej  w  Sulechowie.

Działając zgodnie z § 73 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej           w Sulechowie  -  Walne Zgromadzenie  uchwala co następuje  :

§ 1. 

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej             w Sulechowie Karolowi Cegłowskiemu za okres działalności                          w Spółdzielni  w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA  NR 7

pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej   w Sulechowie

z dnia 24 czerwca 2019  r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni 

                  Mieszkaniowej w Sulechowie. 

Działając zgodnie z § 73 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej               w Sulechowie  -  Walne Zgromadzenie  uchwala co następuje : 

§ 1.

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej            w Sulechowie Jerzemu Gorzelanemu za okres działalności w Spółdzielni        w 2018 r. 

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA  NR 8

pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej  w Sulechowie

z dnia 24czerwca 2019 r.

sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Na podstawie § 73 ust 1 pkt. 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie - WalneZgromadzenie uchwala, conastępuje:

§ 1.

Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań, jakąSpółdzielnia może zaciągnąć    w okresie od 30 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. na kwotę : 4.000.000zł.

słownie: cztery miliony zł.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 9

pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej   w Sulechowie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie :  zbycia nieruchomości

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie, Walne Zgromadzenie Spółdzielni, uwzględniając wniosek Darii  Malinowskiej i Artura  Malinowskiego, zam. przy ul. Sezamkowej 4, 66-100 w Sulechowie, uchwala co następuje : 

§ 1.

Postanawia się zbyć odpłatnie własność gruntu niezabudowanego, opowierzchni 938 m, położonego przy ul. Klonowej w Sulechowie, oznaczonego działką nr 804/10 dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą KW ZG2S/3170/9.

§ 1.

Zbycie nieruchomości na rzecz wnioskodawców nastąpi za cenę ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 1.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

Załącznik do Uchwały Nr 1 pierwszej części WZ z dnia 24.06. 2019 r.

REGULAMIN  

obrad Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA.

§ 1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni,  działającym na podstawie : 

1) przepisów Art. 36-42  Ustawy z dnia   16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze     ( jednolity tekst z 2013 poz. 1443),
2) przepisów Art.8i Art. 8Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( jednolity tekst z 2013 r. poz. 1222)
3) postanowień Statutu Spółdzielniuchwalonego 29.11.2007 r.,
4) niniejszego regulaminu.

§ 2.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy  :  

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej       i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań  finansowych ( bilansów) oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustarcyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał        w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej        ( dochodu ogólnego ) lub sposobu pokrycia strat,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
9) rozpatrywanie, w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
10) uchwalanie zmian Statutu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12) wybór delegatów na zjazd związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
16) uchwalanie odpisu na fundusz społeczno - wychowawczy,
17) uchwalanie innych funduszy celowych.

§ 3.

Liczba członków Spółdzielni przekracza 500 osób, dlatego Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na dwie części Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 13/2019 z dnia 18.04.2019r. 

§ 4.

1. Członek Spółdzielni ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
3. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
4. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.

§ 5

1. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, a także przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i inne osoby zaproszone przez Zarząd.

II. ORGANIZACJA  PRACY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca, ustalając miejsce czas i porządek obrad.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia na piśmie wszystkich członków, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Obrady każdej części Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium w składzie co najmniej : 

• Przewodniczący
• Sekretarz
• Asesor

Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.

§ 8.

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje zebranych z projektem regulaminu  Walnego Zgromadzenia i  poddaje go pod głosowanie,
2. Następnie zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie nie może wnieść nowych spraw do porządku obrad, może natomiast zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
4. Część Walnego Zgromadzenia nie może :
● skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy,
● odroczyć rozpatrywanie poszczególnych spraw do następnego Walnego Zgromadzenia,

§ 9.

1. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają także ze swojego grona :

1) Komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu albo jego części, zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków – osoby prawne oraz ustalenie, czy Walne Zgromadzenie albo jego część zostały zwołane prawidłowo i czy są zdolne do podejmowania uchwał, a także obliczanie wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania; Komisja sprawdza także listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszanych zgodnie ze Statutem i przeprowadza wybory w głosowaniu tajnym;
2) Komisję wnioskową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków    i przedstawienie ich Walnemu Zgromadzeniu albo jego części, z podziałem na wnioski kwalifikujące się do przyjęcia ze wskazaniem organu Spółdzielni odpowiedzialnego za realizację wniosku i wnioski kwalifikujące się do odrzucenia;
3) inne komisje w miarę potrzeb.

2. Każda komisja wybiera ze swego grona : przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Uchwały komisji zapadają większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swojego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

Z czynności komisji sporządza się protokół, podpisany przez członków komisji, który przewodniczący przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący komisji lub ich zastępcy składają Zgromadzeniu sprawozdanie          z czynności komisji i przedstawiają wnioski lub projekty uchwał.

§ 11.

1. Po przedstawieniu kolejnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać pięciu minut.
4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos może być udzielony poza kolejnością.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, Przewodniczący odbiera mu głos.
6. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
7. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące :  a)sposobu głosowania,

 b)głosowania bez dyskusji,

 c)zakończenia dyskusji,

 d)zamknięcia listy mówców,

 e)zarządzenia przerwy

8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy- jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
9. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
10. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokółu Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały  przez Walne Zgromadzenie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego głosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.
3. Każda uchwała poddana głosowaniu na  WalnymZgromadzeniu powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę w której uchwała została podjęta.
4. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej. Głosowanie odbywa się oddzielnie w stosunku do każdego członka zarządu.

§ 13.

1. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej. Na żądanie większości członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana jest wymagana : 
a) 2/3 głosów dla podjęcia uchwały o zmianie statutu,
b) 2/3 głosów dla podjęcia uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej, lub Zarządu (w przypadku nie udzielenia mu absolutorium)
c) 2/3 głosów dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
d) 3/4 głosów dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.
3. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w ustawie. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2. Walne Zgromadzenie i jego części są ważne niezależnie od liczby obecnych na nich członków.
3. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
4. Członek ma prawo do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby głosów oddanych przez członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni oraz przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło łącznie, co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawach zbycia nieruchomości oraz zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, podejmowane są zwykłą większością głosów z ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu, bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
5. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
6. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów. 

§ 16.

Po wyczerpaniu wszystkich spraw w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
2. Protokoły przechowuje Zarząd co najmniej 10 lat.
3. Protokół  powinien zawierać :  datę, porządek obrad, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść wniosków poddanych pod głosowanie, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów . Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za i przeciw. Tekst podjętych uchwał oraz lista obecności stanowią załącznik do protokołu.

§ 18.

1. W ciągu siedmiu dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokółów tych zebrań, autoryzują treść podjętych uchwał oraz potwierdzają, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.
2. Protokół z obrad Kolegium, które autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdzało które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte, podpisują przewodniczący obrad i  sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
3. protokół o którym mowa w ust. 2  stanowi integralną część protokółu Walnego Zgromadzenia.

§ 19.

1. Każdy członek Spółdzielni ma prawo otrzymania kopii uchwał i protokołów Walnego Zgromadzenia.
2. Koszty wykonania kopii tych dokumentów ponosi członek, o te wypisy występujący.

3. O treści uchwał regulujących stosunki między członkami a Spółdzielnią, Zarząd Spółdzielni powinien zawiadomić członków przez wywieszenie ogłoszeń w biurze Spółdzielni i domach spółdzielczych.

§ 20.

Sprawy dotyczące sposobu obradowania Walnego Zgromadzenia nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania oraz postanowieniami statutu.

§ 21.

Niniejszy regulamin obowiązuje podczas pierwszejczęści Walnego Zgromadzenia  w dniu 24.06.2019r.

REKLAMY

Copyright © SM KAMIENNA 2010-2019. All rights reserved.