AKTUALNOŚCI

Głosowanie uchwał walnego zgromadzenia za rok sprawozdawczy 2020 w stanie trwającej epidemii

Uchwała Nr 20/2020

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Sulechowie z dnia 29.04.2021 r.

 

w sprawie:  zarządzenia głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia za rok sprawozdawczy 2020 w stanie trwającej epidemii . 

 

 

Na podstawie art.36 §9 ustawy z dnia 16 września 1982 roku  Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.) wprowadzonego artykułem 15 ustawy z dnia 16.04.2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 roku poz.695) dodającego m.in. do art.36 - §9 do §13ustawy z dnia 16 września 1982 roku  Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni :

 

Zarządza głosowanie na piśmie, w drodze indywidualnego zbierania głosów, w celu podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie, na warunkach określonych w niniejszej uchwale:

 

§ 1

 

Uchwały objęte zarządzeniem głosowania na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów to:

 1. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r, 

 2. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2020 r.

 3. Uchwała nr 3 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

 4. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

 5. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni.

 6. Uchwała nr 6 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

 

Projekty uchwał wymienione powyżej stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Ustala się następujące zasady głosowania :

 1. O zarządzeniu głosowania na piśmie Zarząd Spółdzielni informuje w terminie 21 dni przed rozpoczęciem głosowania poprzez wywieszenie ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych i w siedzibie Spółdzielni w dniu 31.05.2021 r. 

 2. Informacja dodatkowa, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały o celowości i zasadności oraz warunkach głosowania na piśmie zostanie przekazana do skrzynek pocztowych członków.

 3. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się ze sprawozdaniami, materiałami i projektami uchwał na stronie internetowej Spółdzielni lub bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni w wydzielonym pomieszczeniu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemicznego, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu udostępnienia dokumentów.

 4. Głosowanie odbywa się w siedzibie Spółdzielni w okresie od 21.06.2021 r. do 25.06.2021 r.  w poniedziałek i wtorek w godz. od 7oo  -  17ooa w środę, czwartek i piątek -  w godzinach urzędowania.

 5. Opieczętowane pieczęcią Spółdzielni karty do głosowania będą wydawane Członkom w dniach głosowania  w siedzibie Spółdzielni od dnia 21 czerwca 2021 r.

 6. Członek Spółdzielni po sprawdzeniu przez Komisję Skrutacyjną lub upoważnioną przez Komisję osobę, tożsamości członka otrzyma kartę do głosowania.

 7. Po dokonaniu głosowania na piśmie członek Spółdzielni wrzuca kartę do urny.

 8. Ustala się (kworum) ilość osób biorących udział w głosowaniu wg ilości kart do głosowania złożonych do urny wg stanu na  dzień zakończenia głosowania ( 25.06.2021 r. godz. 14oo).

 9. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli głosów „za” było więcej niż głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” liczonych razem.

 10. Datę podjęcia uchwał ustala się na dzień ustalenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 

 


 

Uchwała Nr 21/2021

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Sulechowie z dnia 29.04.2021 r.

 

w sprawie:  powołania Komisji Skrutacyjnej

 

§ 1

 

W związku z zarządzeniem głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia za rok sprawozdawczy 2020 w stanie trwającej epidemii, Zarząd Spółdzielni powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby, wybrane przez Radę Nadzorczą :

 

 1. Barbara Suwała - Przewodnicząca Komisji

 2. Ewa Łysień - Członek Komisji

 3. Romualda Jarecka – Cieślak - Członek Komisji

 4. Małgorzata Rządkowska - Członek Komisji

 5. Zdzisława Fafanów - Członek Komisji

 

§ 2

 

 

Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest sprawdzenie przygotowania materiałów do głosowania, monitorowanie przebiegu głosowania , zliczenie oddanych głosów i ustalenie wyników głosowania.

 

§ 3

 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni

 


 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ul. Kamienna 12 

ZARZĄDZA GŁOSOWANIE NA PIŚMIE, niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 21 czerwca 2021 r. do 25 czerwca2021 r.

Uchwały przedstawione do głosowania w sprawie :

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok,

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2020 r.

 • podziału nadwyżki bilansowej

 • udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni

 • udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni

 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

 

Głosowanie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni :

w poniedziałek, wtorek od godz.  7oo – 17oo, środa, czwartek i piątek w godzinach urzędowania.

Członek Spółdzielni oddaje swój głos na Karcie do głosowania.

Po sprawdzeniu tożsamości członka przez Komisję Skrutacyjną lub upoważnioną przez Komisję osobę, członek otrzymuje Kartę do głosowania, którą po wypełnieniu należy wrzucić do urny w siedzibie Spółdzielni.

 • Zarząd Spółdzielni informuje, że  z dniem  31.05.2021 r. zostaną przedstawione do wglądu na stronie internetowej oraz bezpośrednio w wydzielonym pomieszczeniu w Spółdzielni, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, następujące materiały :

 • Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2020.
 • Sprawozdanie finansowe (bilans) za rok 2020.
 • Projekty wymienionych powyżej uchwał, przedstawionych do głosowania.
 • Uchwała nr 20 Zarządu Spółdzielni z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zarządzenia głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia za rok sprawozdawczy 2020 w stanie trwającej epidemii. 
 • Informacja Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie o podstawach i zasadach zarządzonego głosowania na piśmie określonych uchwał Walnego Zgromadzenia w 2021 roku za rok sprawozdawczy 2020.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z w/w materiałami.  

 1. Uprzejmie przypominamy, że głosowanie winno odbywać się z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego, maseczki, odkażanie rąk, zachowanie bezpiecznej odległości itp.

 


 

INFORMACJA

 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie ul. Kamienna 12

 o podstawach i zasadach zarządzonego głosowania na piśmie  określonych uchwał Walnego Zgromadzenia w 2021 r. (za rok sprawozdawczy 2020 ).

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie zarządził głosowanie na piśmie, w drodze jawnie oddawanych pisemnych głosów, w celu podjęcia przez uprawnionych członków określonych uchwał Walnego Zgromadzenia, dotyczących roku sprawozdawczego 2020.  

 

Zarządzenie głosowania nastąpiło na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 roku  Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.) wprowadzonego artykułem 15 ustawy z dnia 16.04.2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 roku poz. 695). Na mocy tego przepisu do artykułu 36 Prawa Spółdzielczego zostały dodane nowe paragrafy od 9-13, określające podstawę i zasady przeprowadzenia głosowania na piśmie. 

Decyzja o zarządzeniu głosowania podyktowana jest brakiem możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia na zasadach obowiązujących przed w/w zmianą prawa spółdzielczego ze względu na ogłoszony stan epidemii .

Niektóre decyzje Walnego Zgromadzenia muszą być jednak podjęte w określonych terminach, co jest niezbędne do kontynuowania normalnej działalności Spółdzielni. Uchwały niezbędne do podjęcia zostają przedłożone pod głosowanie pisemne, w zarządzonym głosowaniu. Projekty innych uchwał, nie objętych Zarządzeniem, będą poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu, gdy nastąpi możliwość jego zwołania. Dotyczy to również uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej.  

 

Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w sposób jawny, poprzez pisemne oddanie głosów na wydanej przez Spółdzielnię Karcie do głosowania. Kartę do głosowania, po okazaniu dowodu tożsamości, Członek Spółdzielni pobiera osobiście w siedzibie Spółdzielni w dniu głosowania. Głosowanie odbędzie się w poniedziałek i wtorek od godz. 7oo do godz. 17oo, a w środę, czwartek i piątek w godzinach urzędowania, począwszy od dnia  21 czerwca 2021 r. do dnia 25.06.2021 r. Pobrana karta do głosowania będzie zawierała numer członkowski osoby uprawnionej do odbioru karty, ostemplowana będzie pieczęcią Spółdzielni.

Na tej Karcie należy oddać swój głos na każdy projekt uchwały z osobna, stawiając znak "X" w wybranej, odpowiedniej kratce dotyczącej danej uchwały. Kartę należy podpisać, podać datę oddania głosu.

Tak wypełnioną Kartę do głosowania należy w godzinach pracy Spółdzielni wrzucić do urny w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kamiennej 12 w Sulechowie. 

Członek Spółdzielni ma prawo  wglądu do wszystkich sprawozdań i projektów uchwał dotyczących zarządzonego głosowania na piśmie.

Członkowie mogą również zapoznać się ze wszystkimi sprawozdaniami i projektami uchwał bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemii, po telefonicznym  nr tel. 68 459 59 99 lub e –mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) umówieniu terminu .

Wszelkie pytania dotyczące ustalenia terminów wglądu do dokumentacji, wydania kart do głosowania należy kierować pod nr tel. 68 459 59 99.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.         

                        

                                    Zarząd SM Sulechów

 

SPRAWOZDANIE 01

SPRAWOZDANIE 01

SPRAWOZDANIE 01

SPRAWOZDANIE 01

SPRAWOZDANIE 01

SPRAWOZDANIE 01

SPRAWOZDANIE 01

SPRAWOZDANIE 01

SPRAWOZDANIE 01

SPRAWOZDANIE 01

SPRAWOZDANIE 01


 

 

UCHWAŁA  Nr 1 Projekt

Walnego Zgromadzenia

 Spółdzielni Mieszkaniowej  w Sulechowie

 2021 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni 

Działając zgodnie z § 73 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie  -  Walne Zgromadzenie  uchwala co następuje :

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej                    w Sulechowie, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie z działalności Spółdzielni za rok 2020.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


 

UCHWAŁA NR 2 Projekt

 

Walnego Zgromadzenia

 Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

2021  r.

w sprawie:   zatwierdzenia sprawozdania finansowego ( bilansu ) za 2020 rok. 

Działając zgodnie z § 73 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie, Walne Zgromadzenie   ustala co następuje  :

§ 1. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego  za 2020 r. przedłożonego przez Zarząd Spółdzielni,  Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2020 rok, które składa się z :

 

 • wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

 • bilansu na dzień 31.12.2020 r. zamykającego się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów kwotą  22 823 026,40  zł   słownie : dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia sześć 40/100   zł,

 • rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego nadwyżkę kosztów GZM nad przychodami GZM w wysokości  454 175,09 zł  słownie :  zł, która zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zwiększa koszty GZM na 2021 rok,

 • dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


 

UCHWAŁA  NR  3 Projekt

Walnego Zgromadzenia

 Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

2021 r.

w sprawie : podziału nadwyżki bilansowej

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 4 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zgodnie z postanowieniami § 66 ust. 2 Statutu Spółdzielni, wynik netto na działalności gospodarczej w kwocie  454 553,93 zł.  słownie : czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy 93/100 zł  przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielczych w stosunku do ich powierzchni użytkowych. 

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


 

UCHWAŁA  NR 4 Projekt

 

Walnego Zgromadzenia

 Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

2021 r .

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni 

                   Mieszkaniowej  w  Sulechowie.

Działając zgodnie z § 73 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie  -  Walne Zgromadzenie  uchwala co następuje  :

§ 1. 

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie  Karolowi Cegłowskiemu za okres działalności w Spółdzielni  w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


UCHWAŁA  NR 5 Projekt 

Walnego Zgromadzenia

 Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie

2021  r.

w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni 

                   Mieszkaniowej w Sulechowie. 

Działając zgodnie z § 73 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie  -  Walne Zgromadzenie  uchwala co następuje : 

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie  Jerzemu Gorzelanemu za okres działalności w Spółdzielni w 2020 r. 

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


 

UCHWAŁA  NR 6 Projekt

Walnego Zgromadzenia

 Spółdzielni Mieszkaniowej  w Sulechowie

2021 r.

w sprawie:   oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

 

Na podstawie § 73 ust 1 pkt. 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie - Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Oznacza się najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 30 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. na kwotę :

2 500 000 zł  słownie : dwa miliony pięćset tysięcy zł.

§ 2. 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


 2020 bilans 01

 2020 bilans 01

 2020 bilans 01

 2020 bilans 01

 2020 bilans 01

 2020 bilans 01

 2020 bilans 01

 2020 bilans 01

 2020 bilans 01

 2020 bilans 01


 2020 bilans 01

 2020 bilans 01

 2020 bilans 01

 2020 bilans 01


 2020 bilans 01

 2020 bilans 01


 2020 bilans 01


Copyright © SM KAMIENNA 2010-2021. All rights reserved.